Language switcher

Elektrooniline identiteet eID

Elektrooniline identiteet (lühendatult ka eID) – andmete kogum, mis seob elektroonilises keskkonnas isiku tema füüsilise identiteediga. Eestis on igal inimesel üks füüsiline identiteet ning sama kehtib ka elektroonilise identiteedi kohta.

Elektroonilise identiteedi kandjaid (kohti, kuhu eID andmete kogum on salvestatud) võib ühel isikul olla mitmeid, aga identiteet nendel kandjatel on alati sama. Eestis on eID kandjad ID-kaart, elamisloakaart, diplomaatiline ID, mobiil-ID, digi-ID ja e-residendi digi-ID (edaspidi kõik koos nimetatud kui ID-kaart).

Elektroonilise identiteedi toimimise alus on avaliku võtme infrastruktuur ehk PKI (public key infrastructure).

PKI mudel põhineb kahel võtmel – salajane võti ja avalik võti. Nii nagu võtmete nimed juba ütlevad, siis salajane võti peab olema kaitstud ning seda peab saama kasutada vaid inimene, kellele see on väljastatud. Avalik võti jällegi on kättesaadav kõigile ning nende kahe võtme vahel on kindel seos.

Selline salajase ja avaliku võtme mudel võimaldab turvaliselt e-teenustesse siseneda ehk digitaalselt autentida ja digitaalselt allkirjastada. Selle abil saab ka turvaliselt / salastatult andmeid edastada.

Kõik eID vahenditega seotud toimingud (autentimine, allkirjastamine ja dekrüpteerimine) on kaitstud PIN-koodidega. See välistab eID vahendi väärkasutamise, kui PIN-koodid pole teada.

ID-kaart arvuti küljes olevas kaardilugejas

 

Elektroonilise identiteedi toimimiseks vajalikud tegevused

Elektroonilise identiteedi toimimiseks on riigi kohus tagada avaliku võtme infrastruktuuri olemasolu ja toimimine.

Riik ostab suure osa PKIga seotud teenuseid sisse erasektorist (SK ID Solutions AS, skidsolutions.eu »), nt sertifitseerimisteenuse, infrastruktuuri sertifikaadi kehtivuse küsimiseks, infrastruktuuri avaliku võtme jagamiseks (LDAP-teenus) ja võtme loomise keskkonnad (nt ID-kaardi kiip).

Olulisemaid eID valdkonnaga seotud tegevusi korraldab riik:

 • eID poliitikat Eestis kujundavad RIA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös partneritega nii era- kui ka avalikust sektorist.
 • eID kasutamiseks vajalike tarkvararakenduste kogumiga (ID-tarkvara) tegeleb RIA.
 • eID teenuste kvaliteedi- ja turvanõuetega tegeleb RIA.
 • PKI teenuste usaldusnõuete seadusandlusega tegeleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi » riigi infosüsteemide osakond (RISO).
 • Turvalise autentimise ja allkirjastamise vahendeid (ID-kaart jt) hangib ja väljastab Politsei- ja Piirivalveamet » vastavalt isikut tõendavate dokumentide seadusele.
 

Mida RIA teeb?

 • Kujundab eID valdkonna arengu visiooni ja strateegia, on eID valdkonna eestkõneleja ja seisukohtade kujundaja Eestis;
 • vastutab eID vahendite salajase võtme kandja ja seal oleva tarkvara turvalisuse ja nõuetele vastavuse eest;
 • vastutab lõppkasutajale suunatud ID-tarkvara (DigiDoc rakenduse) toimimise, arengu ja halduse eest;
 • vastutab e-teenuste arendajatele ja pakkujatele suunatud eID tarkvaraliste komponentide arenduse, toimimise ja halduse eest;
 • vastutab rahvusvaheliste elektrooniliste identiteetide koosvõime ehk riikideülese tarkvaralise lahenduse toimimise, arengu ja halduse eest;
 • kujundab valdkonna arengu visiooni ja strateegia;
 • osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning räägib kaasa riigi PKI valdkonna arengus;
 • tagab ID-kaardi baastarkvara kasutajatoe teenuse kasutajale (www.id.ee »);
 • tagab toe arendajatele.
 

Teised osapooled

Politsei- ja Piirivalveamet

 • Väljastab isikut tõendavaid dokumente (ID-kaart, elamisloakaart, digi-ID ja e-residendi digi-ID) vastavalt isikut tõendavate dokumentide seadusele: www.politsei.ee »;
 • korraldab isikut tõendavate dokumentide hanked, mille osa on ka eID (kaasates RIAt);
 • vastutab füüsiliste dokumentide turvalisuse eest (turvaelemendid);
 • korraldab dokumentide isikustamise;
 • tagab usaldusväärse dokumentide väljastusprotsessi;
 • tegeleb koostöös RIAga ID-kaardi tehniliste küsimuste ja probleemide lahendamisega.

Välisministeerium

Väljastab diplomaadi IDd, sh eIDd.

EASi e-Residentsuse meeskond

Vastutab e-residentsuse programmi eest.

SK ID Solutions AS

Väljastab eID sertifikaate ja sertifikaatide kehtivusinfot.

 

Euroopa plokiahela teenustetaristu (EBSI)

Valitsusasutused täidavad paljude meie ühiskonnas aset leidvate tegevuste korral olulise vahendaja rolli. Nende väljastatavad või kinnitatavad dokumendid võimaldavad meil sageli inimeste ja kaupade kohta teada olevat teavet kontrollida.

Väärinformatsiooni leviku ajastul on väga oluline tegeleda digitaalse pettuse probleemiga. Valitsused ja ühiskond vajavad käsitletava teabe autentsuse kontrollimist võimaldavat tehnoloogiat. 

Nüüd, paberdokumentidelt digitaalsetele üleminekuks õiguslikku raamistikku üles ehitades, tekib järgmine tähtis küsimus:
Kuidas saab „tõenditeks“ või „tunnistusteks“ nimetatavaid ametlikke dokumente usaldusväärsel viisil jagada?

Kõrvalt leiate materjalid, mis selgitavad Euroopa plokiahela olemust ja ajalugu.

EL logo kaasrahastatav ELi Euroopa ühendamise rahastust

Viimati muudetud: 22.08.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!