Päringuid sel kuul*

Seisuga --.--.----
a few
Eelmisel kuul
10 000 000
Eelmisel aastal
300 000 000
Päringuid läbi aegade*
2 318 916 319 233
6570 järjestikust päeva on X-tee
Eestis toiminud tõrgeteta*
Alates aastast 2001 on protokolli
muudetud vaid 4 korda
* Hinnang, tuletatud xx.xx.xxxx andmete põhjal

Eesti X-teel on:

Teenuste arv, mida saab
kasutada X-tee vahendusel

1 143
782
ca 52 000
1 169
220
asutust ja ettevõtet
avaliku sektori asutust (sh kohaliku omavalitsuse asutused)
kaudselt X-tee teenuseid kasutavat ettevõtet või asutust
liidestatud infosüsteemi
liikmete poolt paigaldatud turvaserverit
1300
Iga teenuseid osutav osapool
pakub keskmiselt 2 teenust

Disainitud turvaliseks

Traditsioonilised ründevektorid ei ole X-tee
ülesehituse ja arhitektuuri tõttu kasutatavad
X-tee rakendab turvatehnoloogiaid
XAdES, ASiC, VPN, RSA,
TSL, RFC3161, OCSP, PKI

5 populaarseimat* teenuste osutajat

-
-
-
-
-
a
b
c
d
e

* Teenuseosutajale tehtud päringute arv eelmisel kuul
X-teega liidestatud infosüsteemide
populaarseimad platvormid

X-tee hoidis eelmisel aastal kokku
3225
*
aastat tööaega.

*Kui eeldame, et iga päring hoiab kokku 15 minutit ja et 33% X-teel registreeritud päringutest on inimestevaheline suhtlemine, siis eelmisel aastal hoidis e-teenuste kasutamine kokku X tundi tööaega.

X-teed tutvustav materjal on valminud EL struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

Requests this month*

As of --.--.----
a few
Previous month
10 000 000
Previous year
300 000 000
Requests to date*
2 318 916 319 233
6570 consecutive days of smooth
X-Road experience in Estonia*
As of 2001, the protocol
has been amended only 4 times
* Estimate, based on data from xx.xx.xxxx

The X-Road in Estonia has:

Number of services that
can be used via the X-Road

1 143
782
ca 52 000
1 169
220
institutions and enterprises
public sector institutions
organizations as indirect users of X-Road services
interfaced information systems
security servers installed by members
1 300
Every party who provides services
offers 2 services on average

Designed to be secure

Traditional attacking vectors cannot be used
with the X-Road due to its structure and architecture
X-Road implements the following
security technologies
XAdES, ASiC, VPN, RSA,
TSL, RFC3161, OCSP, PKI

5 most popular* service providers

-
-
-
-
-
a
b
c
d
e

* By query count towards the service provider in previous month
Most popular platforms of
information systems that have
been interfaced with the X-Road

Last year the X-Road saved
3225
*
years of working time.

*Assuming that every request saves 15 minutes and 33% of requests submitted via the X-Road involve communication between people, then using e-services helped save X working hours in pevious year.

The introductory material of the X-Road has been compiled with funding from the structural funds support scheme “Raising Public Awareness about the Information Society” of the European Regional Development Fund.