Language switcher

Teavitustegevused

Turvateadlikkuse tõstmine: DNSSEC teavitustegevused

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” projekt “Turvateadlikkuse tõstmine: DNSSec teavitustegevused” toimus 2014. aasta esimesel poolel.

Projekti põhieesmärk oli suurendada domeeniomanike ja otsustusprotsessides osalejate teadlikkust DNSSECist ja selle kasutuselevõtu vajalikkusest ning aidata kaasa DNSSECi kasutuselevõtule Eestis.

Keeruka tehnilise teema lahtiseletamiseks loodi DNSSSECi lihtsalt ja arusaadavalt selgitavad animatsioonid kolmes keeles: eesti, inglise, vene; koostati kommunikatsioonistrateegia ja -plaan ning viidi ellu teavitustegevused.

Mis on DNSSEC?

 

What is DNSSEC?

 

Что такое DNSSEC?

 

Turvateadlikkuse tõstmine: tarkvara uuendamise veeb ja teavitustegevused

Juunist kuni novembrini 2014 korraldati Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” projekt “Turvateadlikkuse tõstmine: tarkvara uuendamise veeb ja teavitustegevused”.

Projekti põhieesmärk oli tõsta arvuti tavakasutajate turvateadlikkust (muuhulgas Windows XP toe kadumise mõjudest) ning julgustada inimesi oma arvutiprogramme uuendama. Samuti aitas projekt tõsta inimeste üldist teadlikkust turvalisest internetikäitumisest.

Projekti mõõdetav eesmärk oli Windows XP kasutajate osakaalu vähenemine ligikaudu 18%-ni tuginedes RIA statistikale* (novembri 2013 seisuga oli XP kasutajate osakaal keskmiselt 20–22%).
* tugineb eesti.ee, delfi.ee, Swedbank, SEB ja Nordea veebilehtede XP kasutajate osakaalule.

Tulemused

Aegunud tarkvaraga seotud ohtudest teadlikkuse tõstmise kampaania osutus igati edukaks ning täitis seatud eesmärgid: oktoobri 2014 lõpuks oli XP kasutajate arv (tuginedes eesti.ee statisitkale) vähenenud 10,4%-ni.

Kindlasti ei ole XP kasutajate arvu vähenemine põhjendatav ainult läbiviidud kampaaniaga, kuid kahtlemata oli kampaanial oma mõju XP kasutajate arvu vähendamisel. Samuti võib eeldada, et kuigi kampaania keskendus XP kasutajaskonna vähendamisele, oli selle mõju siiski oluliselt laiem. Kampaania aitas kaasa ka teiste aegunud ja ebaturvaliste programmide väljavahetamisele ja suurendas üldist teadlikkust vananenud tarkvara kasutamisega seonduvatest ohtudest.

Teavituse ülesehitus

Teavitustegevuste keskne osa oli bännerkampaania. Koostöös suurettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega püüti saavutada arvuti tavakasutajate tähelepanu. Kasutajad suunati Riigi Infosüsteemi Ameti veebilehe spetsiaalselt loodud alamlehtedele, kus räägitakse vananenud tarkvara kasutamise ohtudest. Kampaanias kasutatavad bännerid olid n-ö „targad bännerid”, mis tuvastasid, kas veebilehte külastati ajakohase või vananenud operatsioonisüsteemiga. Vastavalt sellele kuvati veebilehe külastajale ka erinev info.

Vananenud tarkvara (Windows XP) kasutajale kuvati hoiatusbännerit:

Sinu arvuti tarkvara vajab uuendamist!
ja suunati ta veebilehele "Windows XP kasutajale".

Ajakohase tarkvara kasutajale kuvati üldist teavitavat bännerit:

Vananenud tarkvara kasutamine on ohtlik

ja suunati ta veebilehele "Vananenud tarkvara kasutamine on ohtlik".

Venekeelsete bännerite jaoks loodi eraldi maandumislehed.

Bännerkampaaniat toetasid täiendavad teavitustegevused: pressiteade kampaania käivitumise kohta, artiklid üleriigilistes ja maakondlikes ajalehtedes, raadiointervjuud, otseteavitus koolidele.

 

Eesti.ee teavituskampaania 2012 "Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!"

Aprillist kuni juuni keskpaigani 2012 toimus riigiportaali eesti.ee » teavituskampaania, mille eesmärk oli teavitada inimesi riigiportaali olemasolust ja tutvustada riigiportaali uuenenud võimalusi.

Sihtrühma kõnetamisel oli rõhuasetus väljaspool Tallinna ja selle lähiümbrust elavatel inimestel, sest nende jaoks on riigiasutusteni jõudmine kõige keerukam ja aeganõudvam ning kasu eesti.ee teenuste kasutamisest kõige suurem.

Tulemus

Teavitustegevuste perioodil oli kasutajate huvi eesti.ee keskkonna vastu väga aktiivne: keskmiselt 60 700 eesti.ee külastajat nädalas, ligi 5000 uut @eesti.ee e-posti suunamist, 1600 inimest aktiveeris mõne teavituse ning ervinal.eesti.ee-d külastati 17 000 korral 72 erinevast riigist.

Teavitustegevuste tulemust võib hinnata igati edukaks, kuna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud TNS EMORi uuringu „Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2012“ » (PDF) kohaselt kasvas teadlikkus eesti.ee olemasolust 47%-lt (2010. a) 68%-le (2012. a) ning kasutajate arv kasvas 33%-lt (2010. a) 52%-le (2012. a).

Teavitustegevused

Teavitustegevuste läbiv sõnum oli slogan “Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!”.

Loovlahenduse keskne tegelane oli eesti.ee portaalis elav rõõmsameelne ja kärme asjaajaja Ervin, kellel on ainult üks eesmärk – ajada korda iga infopäring ning toimetada info kiirelt ja korrektselt soovijani.

Ervin

Roadshow ja Ervinal

Meediakampaania toetuseks toimus Tallinnas, Haapsalus, Pärnus, Tartus, Jõhvis ja Rakveres roadshow, et tekitada inimeste jaoks personaalsem seos riigiportaaliga.

Roadshow tarbeks loodi Timo Tootsi Memopoli kunstilahendusest inspireeritud veebirakendus Ervinal, mis sisselogimisel kuvas isikuga seonduvat eesti.ee kaudu andmebaasidest kättesaadavat infot.

Kuvati inimese nimi, sünniaeg, perekonnaseis, elukoht, alaealiste laste arv, kinnistute arv, juhi- (sh väikelaeva-) lubade olemasolu, sõidukite arv, kinnistud, haridus, perearst, dokumentide kehtivus, kaitseväeteenistuse staatus, pensionifond, perearst ning ettevõtted.

Lisaks valmis lastekas.ee multifilm ».

 

Riigiportaali kampaania "Uks e-riiki"

Kampaania riigiportaali eesti.ee tutvustamiseks korraldati jaanuaris 2009.

Kampaania eesmärk oli tõsta teadlikkust riigiportaalist eesti.ee ning kaasata kasutajad portaali arendamisse.

Vanemahüvitis

 

Vanemahüvitis (rus)

Viimati muudetud: 09.05.2019

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!