Language switcher

Perioodi 2007–2013 investeeringute kavad

Investeeringute kava alusel arendati tegelikku ja olulist mõju omavaid infosüsteeme ja riigi infosüsteemi kindlustavaid süsteeme. Toetuse saamiseks pidi riigiasutusel olema oskused ja võimalused selliseid süsteeme arendada. Seepärast sai taotlusi esitada ainult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt kutse saanud taotleja.

Investeeringute kavast toetati projekte, millega:

  • loodi uusi infosüsteeme;
  • ajakohasti kasutuses olevaid infosüsteeme;
  • tõsteti riigi infosüsteemi turvalisust;
  • kujundati riigi infosüsteemi ühtseks tervikuks.

Investeeringute kava koostati reeglina üks kord aastas ning vajadusel tegi Vabariigi Valitsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi taotlusel kavades muudatusi.

 

2012 investeeringute kava

Toetust saanud projektid

ProjektToetuse saajaToetus
Äriregistri uue menetlustarkvara II etapp arvestades ISKE klassi nõudeidRegistrite ja Infosüsteemide Keskus242 691,80
Kohtute infosüsteemi (KIS) II arendusetappRegistrite ja Infosüsteemide Keskus511 293,00
Digitaalarhiivi juurdepääsu infosüsteem (digitaalarhiivis 3. etapp)Rahvusarhiiv511 249,68
E-politsei seadmete kaasajastamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus165 600,00
Häirekeskuse hädaabiteadete registreerimise ja sündmuste haldamise infosüsteemSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus343 696,15
Tuleohutusjärelevalve iseteeninduskeskkonna loomineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus117 704,09
Rahvusvahelise avaliku informatsiooni haldussüsteemi loomineRiigikantselei438 877,00
ID-kaardi ja digitaalallkirjade kasutusvõimaluste laiendamineRiigi Infosüsteemi Amet339 500,00
Riigi alusvõrgu ja seadmete uuendamineRiigi Infosüsteemi Amet340 719,22
Riigi infosüsteemi ja infoühiskonna (elutähtsate teenuste osutamise) turvalisuse mõõtmine ning tõstmineRiigi Infosüsteemi Amet286 630,89
Teabevärav eesti.ee mobiilse versiooni loomine ning eesti.ee ja dokumendivahetuskeskuse (DVK) käideldavuse ja turvalisuse tõstmineRiigi Infosüsteemi Amet411 329,64
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakendamise laiendamineRiigi Infosüsteemi Amet227 473,40
Riigi Teatajas ingliskeelsete tõlgete avaldamise ja otsingu fuktsioonide loomineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus94 200,00
Kohalike omavalitsuste teenuste portaali funktsionaalsuse täiendamineSiseministeerium151 215,68
Elektrooniline maakatasterMaa-amet468 000,00
Elektroonilise maakatastri digitaalarhiiv ja alammoodulite rakendustarkvaradMaa-amet192 000,00
Autentimis- ja autoriseerimismooduli arendusEesti E-tervise Sihtasutus179 899,98
Digiarhiivi arenduse I etappEesti E-tervise Sihtasutus270 982,97
Võrgurajatiste menetlemise moodul (projekt katkestati)Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium4 904,75
Kultuurimälestiste riiklik register ja arhiivimaterjalide digiteerimineMuinsuskaitseamet75 731,23
Ultima memoria IIMuinsuskaitseamet85 803,23
Eesti.ee kasutajakogemuse parandamine ja ligipääsetavuse tõstmine (projekt katkestati)Riigi Infosüsteemi Amet0
Piiriüleseid teenuseid toetava X-tee ja digiallkirjakontrolli väljatöötamineRiigi Infosüsteemi Amet244 660,15
Sideteenuste katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistusTehnilise Järelevalve Amet104 400,00
Schengeni liikmesriikide ühtse teabevahetuskanali VISMAIL II etapi arendustöödSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus173 070,00
Valitsemisalaülese EDHS lisaarendusedKeskkonnaministeerium120 840,00
KOV finantsandmete avalik visuaalne analüüsikeskkondRahandusministeerium85 000,00
MuIS edasiarendus - muuseumide keskne digitaalhoidla  ja avaandmete portaali liidesKultuuriministeerium80 000,00
Digitoimik kohtumenetluses (projekt katkestati)Registrite ja Infosüsteemide Keskus0
Riikliku ehitisregistri täiendavad arendusedMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium277 064,26
Põllumajandusameti infosüsteemi I etapi arendusPõllumajandusministeerium271 129,20
Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kauduAstangu Kutserehabilitatsioon40 428,87
ISKE rakendustööriista edasiarendus (projekt katkestati)Riigi Infosüsteemi Amet0
E-ajatamise teenusMaksu- ja Tolliamet199 680,00
Liiklusregistri õigused ja privileegidMaanteeamet14 400,00
Proovinumbrite logiraamatMaanteeamet33 456,00
Sõiduki registreerimismärkide tellimine ja haldusMaanteeamet115 610,98
Noortetreenerite sihttoetuse menetlemineSpordikoolituse ja -Teabe SA14 982,00
X-teeRiigi Infosüsteemi Amet399 621,62
 Kokku7 633 845,79
 

2010 investeeringute kava

Toetust saanud projektid

ProjektToetuse saajaToetus
Päästeameti infosüsteemide ja sidevõrkude töökindluse tõstmine häirekeskuste jaoksSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus252 194,61
Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteemide arendamine isikuandmete kontrollimiseks, tagaotsimise andmete sisestamiseks ja edastamiseks Euroopa SIS II kesksüsteemiSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus480 306,01
Tsentraliseeritud majandusressursside juhtimine ja haldus Siseministeeriumi valitsemisalas läbi SAP funktsionaalsete liidesteSiseministeerium440 536,25
Äriregistri uue manetlustarkvara I etapp arvestades ISKE klassi nõudeidRegistrite ja Infosüsteemide Keskus358 373,82
Majandusaasta aruannete elektrooniline struktureeritud esitamine rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IFRS) kasutajatele ja teiste riikliku taksonoomiaga katmata aruannete esitajateleRegistrite ja Infosüsteemide Keskus250 607,27
Kohtute infosüsteemi (KIS) täiendusedRegistrite ja Infosüsteemide Keskus509 650,00
Maksed ja finantsarvestuse funktsioonid E-toimikusRegistrite ja Infosüsteemide Keskus402 610,64
Liidestatud õigusinfosüsteem (ÕIS)Registrite ja Infosüsteemide Keskus241 898,87
E-laborEesti E-tervise Sihtasutus191 734,78
Tervishoiustatistika moodulEesti E-tervise Sihtasutus501 274,28
Sadamaregistri tarkvara loomineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium124 502,30
E-mereriik: EstportnetMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium234 034,18
Lennuohutuse järelevalve infosüsteem LOISLennuamet448 215,19
Tark TeeMaanteeamet220 492,10
Digitaalarhiivis säilitatava materjali pikaajalise säilitamise infosüsteemRahvusarhiiv511 213,01
Ultima memoriaMuinsuskaitseamet11 350,70
Kultuuriinfo portaal (projekt katkestati)Kultuuriministeerium0
Mobiilse isikutunnistuse (m-ID) taotlemiseks ja väljastamiseks tehnilise lahenduse loomineSiseministeeriumi infotehnoloogia- arenduskeskus254 829,84
 Kokku4 924 683,50
 

2009 investeeringute kava

Toetust saanud projektid

ProjektToetuse saajaToetus
Õiguskaitsevaldkonna statistika – kohtueelne kriminaal- ja väärteomenetlus ning I ja II astme kohtute statistika ja väärteostatistikaJustiitsministeerium505 567,76
Kinnistamisavalduste esitamise portaalRegistrite ja Infosüsteemide Keskus259 508,30
Kinnistusraamatu lõimimine ehitisregistrigaRegistrite ja Infosüsteemide Keskus65 343,28
Rahvaraamatukogude infosüsteem URRAMKultuuriministeerium44 737,90
Kultuurimälestiste riiklik registerMuinsuskaitseamet24 542,08
Muuseumide infosüsteem MuISKultuuriministeerium63 911,65
Kultuuripärandi portaal – Euroopa DigitaalraamatukoguKultuuriministeerium57 519,72
Euroopa Liidu dokumentide infosüsteemi ning kooskõlastamise ja kaasamise infosüsteemi arendamine ja kasutusele võtmineRiigikantselei415 286,97
Rahvusarhiivi digitaalarhiivi dokumentide vastuvõtmise infosüsteemRahvusarhiiv445 254,95
Majandustegevuse registri arendamine ühtse kontaktpunkti nõuetele vastavaksMajandus- ja Kommunikatsiooniminis­teerium120 830,61
Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK infosüsteemi arendamine ühtse kontaktpunkti raamesRegistrite ja Infosüsteemide Keskus181 512,10
Ühtse kontaktpunkti realiseerimine riigiportaalis eesti.eeRiigi Infosüsteemide Arenduskeskus368 947,20
E-arved – dokumendivahetuskeskuse jätkuarendusRiigi Infosüsteemide Arenduskeskus254 952,00
Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid – riigiportaal eesti.ee jätkuarendusedRiigi Infosüsteemide Arenduskeskus206 099,66
Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid – RIHA jätkuarendused 2009-2010Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus318 072,11
Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid – andmevahetuskihi X-tee uus versioon 5.0 (parandatud turvanäitajad ja uued protokollid)Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus421 816,88
E-ID autentimis- ja autoriseerimismehhanismide jätkuarendusedRiigi Infosüsteemide Arenduskeskus248 436,06
Küberjulgeoleku kindlustamine – andmesideteenuse olekuruumRiigi Infosüsteemide Arenduskeskus465 276,80
SeiremoodulEesti E-tervise Sihtasutus402 429,88
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rakendamineEesti E-tervise Sihtasutus493 585,39
Kohalike omavalitsuste menetluste keskkondSiseministeerium463 210,10
SAP finantsarvestuse, personali ja palgaarvestuse infosüsteemi juurutamine Politsei- ja Piirivalveametis 2010Siseministeerium510 945,44
SAP ostu- ja laohalduse ning teenuste ja kaupade müügi infosüsteemi juurutamine Politsei- ja Piirivalveametis 2010Siseministeerium448 173,15
SAP infosüsteemi väliste IT-süsteemide ja aruandluse liideste juurutamine Politsei- ja Piirivalveametis 2010Siseministeerium349 631,17
SAP majandustarkvara finantsjuhtimise, personalijuhtimise, ostu- ja laohalduse ning teenuste ja kaupade müügi infosüsteemi kasutuselevõtmine Politsei- ja Piirivalveametis 2010Siseministeerium98 579,12
Ruumilise planeeringu avalike teenuste menetluste infosüsteemSiseministeerium445 732,09
E-riigihangete keskkonna arendamineRahandusministeerium498 798,45
Eesti maatunnusega domeeninimede haldamise süsteemi uuendamineEesti Interneti Sihtasutus364 236,20
Ruumilise planeeringu avalike teenuste ruumiandmete haldusSiseministeerium392 184,69
 Kokku7 751 901,43
 

2008 investeeringute kava

Toetust saanud projektid

ProjektToetuse saajaToetus
E-toimiku arendamineJustiitsministeerium1 438 525,81
Avalik E-toimik (AET) I etappJustiitsministeerium491 119,56
Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide turvalisuse tõstmineRiigi Infosüsteemide Arenduskeskus1 912 815,37
ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku infosüsteemi ajakohastamine ning arendamineRiigi Infosüsteemide Arenduskeskus524 075,52
E-toimiku kohtuväliste väärteomenetlejate infotehnoloogiline lahendusSiseministeerium1 011 336,12
 Kokku5 377 872,38
Viimati muudetud: 02.09.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!