Language switcher

Varasemad perioodid

Periood 2007–2013

Infoühiskonna arengut toetati perioodil 2007–2013 63,8 miljoni euroga.

Kokku rahastati 251 projekti ja programmi "Infoühiskonna teadmiste tõstmine" ning tehtud tööde eest maksti välja 63,8 miljonit eurot.

Perioodi 2007–2013 taotlusvoorud ja toetatud projektid

Perioodi 2007–2013 investeeringute kavad

 

Periood 2004–2006

IT-projekte toetati meetmest 4.5 „Infoühiskonna arendamine“ Vabariigi Valitsuse kinnitatud investeeringute kava alusel ja ühe taotlusvooru tulemusel.

Meede 4.5 oli suunatud dokumendis "Infopoliitika põhialused aastateks 2004–2006" (valitsuse 6. mai 2004 otsus nr 19) ning Euroopa Nõukogu 18. veebruari 2003 resolutsioonis e-Euroopa 2005 tegevuskava rakendamise kohta sätestatud eesmärkide saavutamisele. "Infopoliitika põhialuste 2004–2006" üks eesmärk oli arendada avaliku sektori elektroonilisi teenuseid vähemalt e-Euroopa tegevuskavas püstitatud peamiste online-teenuste nimekirja ulatuses.

Meetme spetsiifilised eesmärgid

Avaliku sektori ülesannetest tulenevate e-teenuste arendamine ja infosüsteemide koostoime tagamine selleks, et tõsta avaliku sektori ja kogu ühiskonna efektiivsust. Meetme raames pöörati põhitähelepanu elektroonilise keskkonna arendamisele järgnevates valdkondades:

  • e-valitsemine – avaliku sektori inforessursid muudeti paremini kättesaadavaks ja töödeldavaks ning tagati erinevate andmebaaside omavaheline kokkusobivus;
  • e-haridus – elanikele loodi uusi võimalusi Interneti-põhise õppe rakendamiseks;
  • e-tervishoid – algatati projekt soodustamaks nüüdisaegsete IT-lahenduste laialdasemat kasutamist tervishoiusektoris. Rakendati digitaalset terviseloo süsteemi, mis lõi võimaluse infovahetuseks erinevate meditsiiniasutuste vahel ja koondas eri asutuste andmed kokku ühtsesse süsteemi. Tegevust koordineeriti meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamise meetmega.

Meetmest toetati projekte, millega viidi ellu riigi infosüsteemide strateegilisi riigiasutuste vahelisi arendustegevusi. Need olid eelkõige suunatud kodanikule, ettevõtjatele ja riigiasutustele mõeldud e-teenuste loomisele.

2004. a koostatud investeeringute kava » alusel toetas Euroopa Liit 20 projekti kokku 79 458 939 krooniga, millele lisandus riiklik toetus 27 428 870 krooni.

Perioodi 2004–2006 toetatud projektid

Viimati muudetud: 01.09.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!