Language switcher

Avalike teenuste arendamise taotlusvoorud 2017

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil" 23.11.–4.12.2017

Eesmärk

Pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:

 • hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Toetatav tegevus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2014 määrusele (EL) nr 910/2014 "e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93 EÜ" » (ET 28.08.2014 L 257/73) ning Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017 määrusele nr 88 "Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" ».

 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
 • sihtasutused.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 3 000 000 eurot.

Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100%, millest 85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna;
 • avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ning sihtasutustel 85%. Toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.
 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 23.11.–4.12.2017 struktuuritoetuse e-keskkonda etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil" 10.–24.4.2017

Eesmärk

Pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:

 • hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee ».

 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • kohalikud omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
 • sihtasutused ning mittetulundusühingud.

Infosüsteemides, milles töödeldakse isikuandmeid, peab andmetöötluse subjektile pakkuma isiku andmete kasutuse jälgimise funktsionaalsust. Riigi Infosüsteemi Ameti (edaspidi RIA) poolt on selleks välja töötatud andmejälgija tarkvara (materjalid ja juhendid leiab andmejälgija GitHubi varamust »). Arendatavates infosüsteemides on nimetatud funktsionaalsuse loomine kohustuslik.

 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 6 300 000 eurot.
Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100%, millest 85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna;
 • kohalike omavalitsuste üksustel ja nende hallatavate asutustel, avalik-õiguslikud juriidilistel isikutel, sihtasutustel ning mittetulundusühingutel 85%. Toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.
 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 10.–24.4.2017 struktuuritoetuse e-keskkonda etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

Viimati muudetud: 29.07.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!