Language switcher

Struktuuritoetused 2014–2020

Riigi Infosüsteemi Ameti toetuste valdkond liitus 1. juunil 2021 Riigi Tugiteenuste Keskusega. See tähendab, et toetustega seotud infot saab nüüd Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt ».

Alates 1. juunist 2021 toetustega seotud infot RIA lehel enam ei uuendata.

Alates 1. juulist 2021 toetustega seotud infot RIA kodulehel enam ei kuvata.

 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega toetatakse majanduse arengut ning vähendatakse arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel.

Perioodil 2014–2020 toetab Euroopa Liit infoühiskonna arengut Eestis 181 760 000 euroga, millele lisandub Eesti riigi kaasfinantseering 24 928 235 eurot.

​​​​​​Toetust antakse kolmel viisil:

 • avatud taotlusvoorude kaudu,
 • investeeringukavade kaudu ja
 • toetusskeemide kaudu.

Toetatavad tegevused:

  Toetuse infotahvel õues

  Toetusskeem

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium määrab toetusskeemi elluviija. Toetusskeeme kasutatakse põhiliselt nn „pehmete tegevuste“ (teadlikkuse tõstmine, teavitustegevused, digitaalse kirjaoskuse tõstmine jms) elluviimiseks.
   

   Taotlusvoorud

  Meetmed ja eesmärgid

  RIA on määratud rakendusüksuseks seitsmele tegevusele, mis panustavad kolme prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisse.

  Prioriteetne suund 1: Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul

  Meede 1.3. Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

  Eesmärk: Õppija õpioskuste tulemusliku omandamise toetamine ning õpetaja töötingimuste parendamine.

  Tegevus 1.3.2. Koolide IKT taristu (alates 01.01.2019 on meetme rakendusüksuseks SA Innove).

  Meede 1.6. Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine

  Eesmärk: Kutse ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud ja elukestva õppe võtmepädevused paranenud.

  Tegevus 1.6.3. Digitaalse kirjaoskuse suurendamine

  Prioriteetne suund 11: IKT teenuste taristu

  Meede 11.1. Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine

  Eesmärk: Kõigile isikutele Eestis kiire internetiühenduse võimaldamine kaasaegsete e-teenuste tarbimiseks ja osutamiseks.

  Tegevus 11.1.1. Telekommunikatsiooni taristu uuendamine ja uue rajamine

  Meede 11.2. Nutika teenuste taristu arendamine

  Eesmärk: Uute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetva ühtse teenusruumi loomine.

  Tegevus 11.2.1. E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine

  Tegevus 11.2.2. Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine

  Prioriteetne suund 12: Haldusvõimekus

  Meede 12.3. Avalike teenuste pakkumise arendamine

  Eesmärk: Avalikke teenuseid pakutakse kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt.

  Tegevus 12.3.1. Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)

  Tegevus 12.3.2. Avalike teenuste koosvõime loomine

  Täielik meetmete nimekiri » ja meetmepõhised õigusaktid » on veebilehel struktuurifondid.ee ».

  Viimati muudetud: 01.06.2021

  Kas said vastuse oma küsimusele?


  Täname tagasiside eest!