Language switcher

X-tee versioonile 6 ülemineku seis

X-tee versioonile 6 ülemineku seisu tabel on uuendamisel. Loodame värskendatud tabeli avalikustada 20. novembri paiku.

Tabel kajastab riigiasutuste seisu X-tee versioonile 6 üleminekul ning on koostatud asutustelt saadud andmete põhjal. Seetõttu pole tabelis kajastatud neid, kes pole RIA-le teada andnud tõrgetest v6-le üleminekul.

Ministeerium / allasutusSeis
Kas asutus pakub kõiki oma teenuseid v6-l?
Kui ei, siis millal plaanib?
Seis
Kas asutus tarbib kõiki teenuseid v6-l?
Kui ei, siis millal plaanib?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala (70003158 »)KorrasValmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid
Maanteeamet (70001490 »)KorrasValmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid, sõltub Äriregistri teenustest
Veeteede Amet (70002414 »)Korras: Navigatsioonimärkide andmekogu (NMA) »

Korras: Sadamaregister », Väikelaevainspektorite IS

Riigi Infosüsteemi Amet (70006317 »)

Korras: Pääsuõiguste haldussüsteem (AAR) »
Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenus (ADIT) »
Teavitusteenus »

Tegemisel (tähtaeg):
30.06.2018 – Teavitusteenus » (parandused).
31.12.2018 – Dokumendivahetuskeskus (DHX).
X-tee v5 teenuste osutamist jätkatakse, kuni kliendid on v6 kasutusele võtnud.

31.12.2018 – Eesti.ee (cnkodanik) valmis tarbima „Minu asjade“ lehel kõiki v6 teenuseid (riigiportaal-citizen », riigiportaal-official », riigiportaal-system »)
Sotsiaalministeeriumi haldusala (70001952 »)

Korras: TAI A-veeb, KLAK », ITI, MISP2 (seosed Töötukassaga »)

Tegemisel (tähtaeg):
30.04.2018 – STAR, VTI, TIS » / digilugu

30.04.2018 – Nakkushaiguste registri » sõltuvus EHAK, TIS » sõltuvus TTO digiregistratuur, Terviseameti registrid »
Töötukassa (74000085 »)Korras30.04.2018 – sõltub Rahvastikuregistri », Maksu- ja Tolliameti », Eesti Haigekassa », SKAIS2 » teenustest.
Sotsiaalkindlustusamet (SKA, 70001975 »)Korras: PKR », SKAIS2 »30.04.2018 – PKR » sõltub Rahvastikuregistri », Maksu- ja Tolliameti », Eesti Haigekassa », SKAIS2 » teenustest.
30.05.2018 – SKAIS2 » sõltuvus vangide ja kriminaalhooldusaluste registrist (KIR) »
Terviseamet (70008799 »)Korras: TALIS »Sõltub Äriregistri » ja Eesti Haigekassa » teenustest.
Ravimiamet (70003477 »), Tööinspektsioon (70001969 »)KorrasSõltuvad Äriregistri » teenustest.
Tervise Arengu Instituut (70006292 »)Korras: A-veeb », Tuberkuloosiregister », Vähiregister », Meditsiiniline sünniregister », Vähi sõeluuringute register », Surma põhjuste register »Korras
Eesti Haigekassa (74000091 »)Korras: Ravikindlustuse andmekogu (kirst) »,
Digiretsept (rets) »

31.12.2018 – X-tee v5 teenuste osutamine lõpetatakse
31.07.2018 – väljuvad teenused üle kolitud
(arendaja Helmes AS)Tegemisel (tähtaeg): täpsustamisel – E-Koolitervishoiu infosüsteem (EKTIS)

Tegemisel (tähtaeg): 01.09.2018 – EKTIS kasutab digilugu
Korras – EKTIS kasutab EHIS

Justiitsministeeriumi haldusala (70000898 »), Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK, 70000310 »)

Korras: Äriregister », E-Arest », Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite IS (EMTAK-IS) », Riigi Teataja (ERT) », MUINAS », E-Toimik », Ametlikud Teadaanded », Elektrooniline majandusaasta aruanne (XBRL) », Jälitustoimingute IS », Kinnistusraamat » (osaliselt)

Tegemisel (tähtaeg):
31.01.2018 – Maksekäsu kiirmenetluse IS (MKMKIS) », Riigi Õigusabi IS (RIS) », avalik E-toimik (AET) », Kohtuekspertiisi IS (KEIS) »
28.02.2018 – E-toimiku liht »
05.03.2018 – Abieluvararegister », Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestamine (KRAHA) », Kinnistusraamatu vastuvõtuteenused (KAEP) », Kohtute IS (KIS) »
täpsustub – ENotar », MUIS, KARR », Täitemenetlusregistri avalik-õiguslike rahaliste nõuete jaotamise süsteem (TARN) »

Tegemisel (tähtaeg):
31.05.2018 – eTäitur » (kasutab MTA » napTeenus »)
31.05.2018 – Äriregister » (kasutab PRIA » loomreg »)
Täpsustub – Liikluskindlustuse registri » kasutus

Siseministeeriumi haldusala (70000562 »)

Korras: Rahvastikuregister », Rahvastikuregistripõhised teenused », Rahvastikuregistri statistikaameti teenus », Viisaregister », Transport », Dokumendihaldussüsteem Delta »

Tegemisel (tähtaeg):
31.03.2018 – Rahvastikuregistri teenusliides

X-tee v5 peal töötavad andmekogud mille poole pöördume: E-toimiku lihtsate päringute alamandmekogu », E-Toimiku süsteem », Aadressiandmete süsteemi teenusliides », Äriregister », Eeltäidetud viisataotlus », Eesti Hariduse Infosüsteem », Eksamite Infosüsteem », Maksukohustuslaste register (MKR) », Ravikindlustuse andmekogu », Kinnistusraamat », Liiklusregister », Liikluskindlustuse register », Mobiilsete teavituste infrastruktuur, AS-i Sertifitseerimiskeskus sertifitseerimisteenuse osutaja andmekogu, Täitemenetlusregister », Teavituskalender », Riiklik kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register », Digiretsepti X-tee alamsüsteem »
Politsei- ja Piirivalveamet (PPA, ») / SMITÜldiselt – Kuna infosüsteemid on omavahel seotud, siis tekib nn „kett“, kus osasid süsteeme ei saa enne arendada kui esimesed on valmis. Täna arenduses olevad süsteemid saavad valmis 2018. a esimese kvartali jooksul.

Korras: Interpoli teenusliides2 Interlyys2 »
Piirikontrolli andmekogu (PIKO) »
Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register »
Schengeni infosüsteemi riiklik register »
Viisataotluste kooskõlastusmenetluse infosüsteem (KOMET »)
POLIS », Dokumendihaldussüsteem Delta »

Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 – Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu », Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu », Elamislubade ja töölubade register », Kirjalik Hoiatusmenetlus (HIS) », Rahapesu andmebüroo andmekogu RABIS », Sissesõidukeeldude riiklik register », Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu »
17.04.2018 Teenistusrelvaregister »
30.04.2018 Isikut tõendavate dokumentide andmekogu (ITDAK) »

Sõltub: PPA/SMIT teised infosüsteemid (kmais », relvaregister »)
RIK infosüsteemid (kinnistusregister », vangis »)
RIA infosüsteemid (teavituskalender », mobiilsete teavituste infrastruktuur mTeenus »).

Täpsustub – Liikluskindlustuse registri » kasutus

Päästeamet (PA, ») / SMITKorras: Päästeameti infosüsteem (PAIS) »Korras
Häirekeskus (HK, ») / SMIT1.01.2018 – Hädaabiteadete menetlemise andmekogu »
Sisekaitseakadeemia (SKA, ») / SMITKorras
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT, »)Korras

Tegemisel: E-toimiku väärteo menetluse liides »
Kaitsepolitseiamet (KAPO, »)KorrasValmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid. Tegelik tarbimine sõltub osutajatest (plaan 31.03.2018)
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala ( »)

Korras: Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)

Tegemisel (tähtaeg):
31.01.2018 – Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS (eesti.ee vahendusel, klientide kasutuselevõtt plaan 01.05.2018)
31.01.2018 – E-koolikoti ja EHISe vaheline teenus (31.01.2018)
01.05.2018 – Eesti koolide haldamise infosüsteem EKIS

Probleemiks on väliste teenuste kasutuselevõtt. Arenduskeskkonnas mõned teenused juba töötavad, kuid suurem osa vajab veel kasutusse võtmist
SA InnoveKorras: Eksamite infosüsteem (EIS)

Korras:Rahvastikuregister

Tegemisel:
aprill 2018 EIS / EHIS;
juuli 2018 Teavituskalender/epost;
tähtaega pole / sõltub teenusepakkujast DHL

SA KutsekodaKorras: KutseregisterKorras: ADS teenuste tarbimine
Rahvastikuregistri teenuste tarbimine on tehniliselt valmis, ootab õiguste taga.
Rahandusministeeriumi haldusala (7000027 »)

Kõik pakutavad teenused on v6-l.

Korras: Audiitortegevuse register (ATR) », Riigi kinnisvararegister (KVR) », Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (RAR) », Rahandusministeeriumi riigikassa », Struktuuritoetuse register (SFOS) », Kohustusliku kogumispensioni register ».

Tegemisel
täpsustub KMAIS » (kmais.transactionStatement)
28.02.2019 Äriregister » (arireg.detailandmed_v5, arireg.paringliht_v4)

Maksu- ja Tolliamet (70000349 »)

Kõik pakutavad teenused on v6-l.

Korras: Käibedeklaratsioonid (KMD) », Lubade süsteem (LUBA) », Maamaksu infosüsteemi (MAKIS) », Mitteresidentide register (MRR) », Nõuete arvestuse programm (NAP) », Transiidi andmevahetuse süsteem (NCTS) », Töötamise register (TÖR) », Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) », Ühendusesisese käbemaksualase infovahetuse süsteemi (VIES) », Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem (SADHES) »Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem (Complex) »Maksukohustuslaste registri (MKR) teenusliides » (seotud mh KOVide teenustega)

Tegemisel:
31.12.2018 RIA mteenus » (SMSteavitus2)
31.01.2019 RIK e-toimik » (LaekumiseLisamine, FailiVaatamine, TaitmisavaldusKinnitamine, TaitmismenetluseAlustamine)
31.01.2019 RIK tarn » (TaitmisavalduseEsitamine)
28.02.2019 RIK Äriregister » (detailandmed_v5)

Maksu- ja Tolliamet, teenused kohalikele omavalitsustele

Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l.

Haldusreformi tulemusena on moodustunud uued omavalitsused, kes kõik tarbivad Maksu- ja Tolliameti teenuseid, kuid vaid vähesed on asunud v6 teenuseid kasutama (september 2018)

Maksu- ja Tolliamet, teenused ettevõtetele, kes kasutavad hasartmänguteenuseid »

Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l.

Korras: Hasartmängu mängimisega piirangutega isikute nimekirjad (HAMPI) »

Korras: Elektrooniline hasartmängu aruandlus (EHMA) »
Statistikaamet (70000332 »)KorrasTegemisel: Kasutab kõiki teenuseid veel V5-l. Planeeritav üleminek V6-le 2019 I kvartali lõpp
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK, 70007340 »)

Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l.

Korras: Saldoandmike infosüsteemi (SALDO) »
Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu (SAP) »

Korras
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT, 70009244 »)Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l.Korras
Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ (LKF, 80206477 »)

Korras: Liikluskindlustuse register »

Tegemisel: RIK TARN » kasutus

Pensionikeskus AS (14282597 »)

Korras: Pensioniregister (KPR) » ja selle arvepidamine jaemaksetega seotud rahajääkide ning maksejuhiste üle »

NB! 30.09.2018 X-tee v5 päringud suletakse test ja dev turvaserverites

 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK, 90005946 »)Korras: Keskkonnatasudest laekunud vahenditest toetuste andmine ja menetlemine KIKAS »Korras: Dokumendihaldussüsteem », SFOS ristpäringud »
Keskkonnaministeeriumi haldusalaKorras: enamikSõltub Äriregistri teenustest
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)Korras
Maaeluministeeriumi haldusalaKorras: Riiklik alkoholiregister, Kutselise kalapüügi register, Veterinaar- ja Toiduameti Järelevalve infosüsteem, Põllumajandusameti Infosüsteem, Veeb

Korras

Tegemisel (tähtaeg): 31.05.2018 – Dokumendihaldussüsteem

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)Korras: Põllumajandusloomade register, Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registerSõltub Äriregistri » ja Riigikassa teenustest (rmviki)
Kultuuriministeeriumi haldusalaKorras: Eesti Spordiregister
Tegemisel: täpsustub – Loomeliitude andmekogu, mis on üks osa Äriregistri » infosüsteemist, mida haldab RIK
Infot pole edastatud
MuinsuskaitseametKorras: Kultuurimälestiste riikliku register (MUINAS)

Tegemisel (tähtaeg):
30.09.2018 – Dokumendihaldussüsteem
30.09.2018 – MUINAS kasutatavad teenused

Välisministeeriumi haldusalaKorrasSõltub Äriregistri », UUSIS ja Viisaregistri teenuste toodangusse tulekust
Kaitseministeeriumi haldusala Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 – Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitsevägi Tegemisel (tähtaeg): täpsustub – Haigla Infosüsteem LIISA, Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitseressursside AmetKorras: Tsiviiltoetuse register
Tegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 - Kaitseväekohustuslaste register
Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 – Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
KaitseliitTegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 – Dokumendihaldussüsteem
Riigi Kaitseinvesteeringute KeskusTegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 – Dokumendihaldussüsteem

Juhul, kui tabelis olev info on vananenud, puudulik või teil on tekkinud küsimusi selle kohta, siis palume ühendust võtta aadressil help@ria.ee.Kõigi asutustega, kes on esitanud palve X-tee versiooniga 6 liitumiseks antud tähtaega pikendada, tegeleme eraldi, anname nõu ja toetame kasutuselevõtu protsessi läbimisel.

Viimati muudetud: 13.11.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!