Language switcher

X-tee versioonile 6 ülemineku seis

Tabel kajastab riigiasutuste seisu X-tee versioonile 6 üleminekul ning on koostatud asutustelt saadud andmete põhjal. Seetõttu pole tabelis kajastatud neid, kes pole RIA-le teada andnud tõrgetest versioonile 6 üleminekul.

X-tee versiooni 5 RIA enam ei toeta ning seda enam ei uuendata. Selle kasutus ei ole vastavuses infosüsteemide andmevahetuskihi määrusega https://www.riigiteataja.ee/akt/127092016004 »

X-tee v5 sulgemise ootused ja tähtajad:

  • Teenuseosutajad suhtlevad oma klientidega / andmevahetuspartneritega ja soovitavad võtta kasutusele nende osutatavad X-tee v6 teenused.
  • 28. veebruar 2019 – X-tee v5 arenduskeskkonna sulgemine.
  • 30. aprill 2019 – X-tee v5 testkeskkonna sulgemine.
  • 30. juuni 2019 eeldame, et X-tee v5 toodangukeskkonna kasutus puudub.
  • Juuli – detsember 2019 – menetleme vajadusel neid, kes jätkuvalt kasutavad X-tee v5 päringuid ning pole suutnud X-tee v6 kasutusele võtta.
  • 31. detsember 2019 – X-tee v5 toodangukeskkonna sulgemine.
Ministeerium / allasutusSeis
Kas asutus pakub kõiki oma teenuseid v6-l?
Kui ei, siis millal plaanib?
Seis
Kas asutus tarbib kõiki teenuseid v6-l?
Kui ei, siis millal plaanib?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala (70003158 »)KorrasValmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid
Maanteeamet (70001490 »)KorrasValmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid, sõltub Äriregistri » teenustest
Veeteede Amet (70002414 »)Korras: Navigatsioonimärkide andmekogu (NMA) »

Korras: Sadamaregister », Väikelaevainspektorite IS »

Riigi Infosüsteemi Amet (70006317 »)

Korras: Pääsuõiguste haldussüsteem (AAR) »
Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenus (ADIT) »
Teavitusteenus »

Tegemisel (tähtaeg):
30.06.2018 – Teavitusteenus » (parandused).
31.12.2018 – Dokumendivahetuskeskus (DHX »).

X-tee v5 teenuste osutamist jätkatakse, kuni kliendid on v6 kasutusele võtnud.

31.12.2018 – Eesti.ee (cnkodanik) valmis tarbima „Minu asjade“ lehel kõiki v6 teenuseid (riigiportaal-citizen », riigiportaal-official », riigiportaal-system »)
Sotsiaalministeeriumi haldusala (70001952 »)

Korras: KLAK », ITI, MISP2 (seosed Töötukassaga »)

Tegemisel (tähtaeg):
30.04.2018 – STAR, VTI, TIS » / digilugu

30.04.2018 – Nakkushaiguste registri » sõltuvus EHAK, TIS » sõltuvus TTO digiregistratuur, Terviseameti registrid »
Töötukassa (74000085 »)KorrasKorras
Sotsiaalkindlustusamet (SKA, 70001975 »)Korras: PKR », SKAIS2 »

Tegemisel (tähtaeg): 30.06.2019 – PKR » sõltub Rahvastikuregistri », Maksu- ja Tolliameti », Eesti Haigekassa », SKAIS2 » teenustest.
30.06.2019 – SKAIS2 » sõltuvus vangide ja kriminaalhooldusaluste registrist (KIR) »

Terviseamet (70008799 »)Korras: TALIS »

Korras

Ravimiamet (70003477 »), Tööinspektsioon (70001969 »)KorrasSõltuvad Äriregistri » teenustest.
Tervise Arengu Instituut (70006292 »)Korras: A-veeb », Tuberkuloosiregister », Vähiregister », Meditsiiniline sünniregister », Vähi sõeluuringute register », Surma põhjuste register »Korras
Eesti Haigekassa (74000091 »)Korras: Ravikindlustuse andmekogu (kirst) »,
Digiretsept (rets) »

31.12.2018 – X-tee v5 teenuste osutamine lõpetatakse
31.07.2018 – väljuvad teenused üle kolitud
(arendaja Helmes AS)Tegemisel (tähtaeg): täpsustamisel – E-Koolitervishoiu infosüsteem (EKTIS)

Korras – EKTIS kasutab EHIS »digilugu »,

Justiitsministeeriumi haldusala (70000898 »), Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK, 70000310 »)

Korras: Äriregister », E-Arest », Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite IS (EMTAK-IS) », Riigi Teataja (ERT) », MUINAS », E-Toimik », Ametlikud Teadaanded », Elektrooniline majandusaasta aruanne (XBRL) », Jälitustoimingute IS », Kinnistusraamat », Kinnistuportaal (KAEP) »Abieluvararegister »,Maksekäsu kiirmenetluse IS (MKMKIS) »avalik E-toimik (AET) »Kohtute IS (KIS) »Riigi Õigusabi IS (RIS) »KARR »

Tegemisel (tähtaeg):
31.01.2018 – Kohtuekspertiisi IS (KEIS) »
28.02.2018 – E-toimiku liht »
05.03.2018 – Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestamine (KRAHA) »
täpsustub – ENotar », Täitemenetlusregistri avalik-õiguslike rahaliste nõuete jaotamise süsteem (TARN) »

Tegemisel (tähtaeg):
31.05.2018 – eTäitur » (kasutab MTA » napTeenus », e-toimik »)
31.05.2018 – Äriregister » (kasutab PRIA » loomreg »)
Täpsustub – Liikluskindlustuse registri » kasutus

Siseministeeriumi haldusala (70000562 »)

Korras: Rahvastikuregister », Rahvastikuregistripõhised teenused », Rahvastikuregistri statistikaameti teenus », Viisaregister », Transport », Dokumendihaldussüsteem Delta »

Tegemisel (tähtaeg):
31.03.2018 – Rahvastikuregistri teenusliides »

Korras
Politsei- ja Piirivalveamet (PPA, 70008747 ») / SMITÜldiselt – Kuna infosüsteemid on omavahel seotud, siis tekib nn „kett“, kus osasid süsteeme ei saa enne arendada kui esimesed on valmis.

Korras: Interpoli teenusliides Interlyys2 »Piirikontrolli andmekogu (PIKO) »Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register (RAKS) »Schengeni infosüsteemi riiklik register »Viisataotluste kooskõlastusmenetluse infosüsteem (KOMET) », POLIS », Dokumendihaldussüsteem Delta »

Tegemisel (tähtaeg):
31.03.2018 – Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu », Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu », Elamislubade ja töölubade register », Kirjalik hoiatusmenetlus (HIS) », Rahapesu andmebüroo andmekogu (RABIS) », Sissesõidukeeldude riiklik register (SKEELD) », Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu (LTR) »
17.04.2018 Teenistus- ja tsiviilrelvade register »
30.04.2018 Isikut tõendavate dokumentide andmekogu (ITDAK) »

Sõltub: PPA/SMIT teised infosüsteemid (kmais », relvaregister »)
RIK infosüsteemid (kinnistusraamat », vangis »)
RIA infosüsteemid (teavituskalender », mobiilsete teavituste infrastruktuur mTeenus »).

Täpsustub – Liikluskindlustuse registri » kasutus

Päästeamet (PA, 70000585 ») / SMITKorras: Päästeameti infosüsteem (PAIS) »Korras
Häirekeskus (HK, 70007446 ») / SMITKorras
Sisekaitseakadeemia (SKA, 70004465 ») / SMITKorras
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT, 70008440 »)Korras
 
Kaitsepolitseiamet (KAPO, 70000591 »)KorrasKorras
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala (HTM, 70000740 »)

Korras: Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) »

Tegemisel (tähtaeg):
31.01.2018 – Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) » (eesti.ee vahendusel, klientide kasutuselevõtt plaan 01.05.2018)
31.01.2018 – E-koolikoti » ja EHISe » vaheline teenus
01.05.2018 – Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS) »

Korras
SA Innove (90008287 »)Korras: Eksamite infosüsteem (EIS) »

Korras: Rahvastikuregister »

SA Kutsekoda (90006414 »)Korras: Kutseregister »Korras: ADS »Rahvastikuregistri teenuste » tarbimine.
Rahandusministeeriumi haldusala (70000272 »)

Kõik pakutavad teenused on v6-l

Korras: Audiitortegevuse register (ATR) », Riigi kinnisvararegister (KVR) », Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (RAR) », Rahandusministeeriumi riigikassa », Struktuuritoetuse register (SFOS) », Kohustusliku kogumispensioni register ».

Tegemisel
täpsustub KMAIS » (kmais.transactionStatement)
28.02.2019 Äriregister » (arireg.detailandmed_v5, arireg.paringliht_v4)

Maksu- ja Tolliamet (70000349 »)

Kõik pakutavad teenused on v6-l

Korras: Käibedeklaratsioonid (KMD) », Lubade süsteem (LUBA) », Maamaksu infosüsteemi (MAKIS) », Mitteresidentide register (MRR) », Nõuete arvestuse programm (NAP) », Transiidi andmevahetuse süsteem (NCTS) », Töötamise register (TÖR) », Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) », Ühendusesisese käbemaksualase infovahetuse süsteemi (VIES) », Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem (SADHES) »Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem (Complex) », Maksukohustuslaste registri (MKR) teenusliides » (seotud mh KOVide teenustega)

Korras
RIA mteenus » (SMSteavitus2)
RIK e-toimik » (LaekumiseLisamine, FailiVaatamine, TaitmisavaldusKinnitamine, TaitmismenetluseAlustamine)
RIK tarn » (TaitmisavalduseEsitamine)
RIK Äriregister » (detailandmed_v5)

Maksu- ja Tolliamet, teenused kohalikele omavalitsustele

Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l

Haldusreformi tulemusena on moodustunud uued omavalitsused, kes kõik tarbivad Maksu- ja Tolliameti teenuseid, kuid vaid vähesed on asunud v6 teenuseid kasutama (september 2018)

Maksu- ja Tolliamet, teenused ettevõtetele, kes kasutavad hasartmänguteenuseid »

Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l

Korras: Hasartmängu mängimisega piirangutega isikute nimekirjad (HAMPI) »

Korras: Elektrooniline hasartmängu aruandlus (EHMA) »
Statistikaamet (70000332 »)KorrasTegemisel: Kasutab kõiki teenuseid veel v5-l. Planeeritav üleminek v6-le 2019 I kvartali lõpp
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK, 70007340 »)

Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l

Korras: Saldoandmike infosüsteemi (SALDO) »
Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu (SAP) »

Korras
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT, 70009244 »)Korras: kõik pakutavad teenused on v6-lKorras
Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ (LKF, 80206477 »)

Korras: Liikluskindlustuse register »

Korras
Pensionikeskus AS (14282597 »)

Korras: Pensioniregister (KPR) » ja selle arvepidamine jaemaksetega seotud rahajääkide ning maksejuhiste üle »

NB! 30.09.2018 X-tee v5 päringud suletakse test ja dev turvaserverites

 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK, 90005946 »)Korras: Keskkonnatasudest laekunud vahenditest toetuste andmine ja menetlemine KIKAS »Korras: Dokumendihaldussüsteem », SFOS ristpäringud »
Keskkonnaministeeriumi haldusala (70001231 »)Korras: enamikSõltub Äriregistri teenustest
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK, 70004459 »)Korras
Keskkonnainspektsioon (70003106 »)Seisuga 17.12.2018: Enamus on üle viidud, kuid siiski mõned üksikud on veel jäänud
Keskkonnaamet (70008658 »)Korras
Keskkonnaagentuur (70009540 »)Seisuga 17.12.2018: Enamus on üle viidud, kuid siiski mõned üksikud on veel jäänud
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (70009445 »)Seisuga 17.12.2018: Enamus on üle viidud, kuid siiski mõned üksikud on veel jäänud
Maa-amet (70003098 »)Seisuga 17.12.2018: Enamus on üle viidud, kuid siiski mõned üksikud on veel jäänud
Maaeluministeeriumi haldusala (70000734 »)Korras: Riiklik alkoholiregister », Kutselise kalapüügi register », Veterinaar- ja Toiduameti Järelevalve infosüsteem », Põllumajandusameti Infosüsteem », Veeb »

Korras: Dokumendihaldussüsteem »

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA, 70005967 »)Korras: Põllumajandusloomade register », Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register »Korras
Kultuuriministeeriumi haldusala (70000941 »)Korras: Eesti Spordiregister »Korras: Loomeliitude andmekogu »
 Äriregister » 
Muinsuskaitseamet (70000958 »)Korras: Kultuurimälestiste riikliku register (MUINAS) »

Korras: MUINAS » kasutatavad teenused
Dokumendihaldussüsteem »

Välisministeeriumi haldusala (70002526 »)KorrasSõltub Äriregistri », PPA/SMIT UUSIS » ja Viisaregistri » teenuste toodangusse tulekust
Kaitseministeeriumi haldusala (70004502 ») Korras
Kaitsevägi (70008641 ») KorrasHaigla Infosüsteem LIISA », Hambaravi infosüsteem HAMMAS », Esitluskiht MISP2 »
Tegemisel (tähtaeg):
31.03.2019 –  Dokumendihaldussüsteem »
Kaitseressursside Amet (70007647 »)Korras: Tsiviiltoetuse register », Kaitseväekohustuslaste register »Korras: Esitluskiht MISP2 »Dokumendihaldussüsteem »
E-toimiku liht »
Kaitseliit (74000725 »)

Korras: Esitluskiht MISP2 »

Tegemisel:
Dokumendihaldussüsteem »

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (70009764 »)

Juhul, kui tabelis olev info on vananenud, puudulik või teil on tekkinud küsimusi selle kohta, siis palume ühendust võtta aadressil help@ria.ee.

Kõigi asutustega, kes on esitanud palve X-tee versiooniga 6 liitumiseks antud tähtaega pikendada, tegeleme eraldi, anname nõu ja toetame kasutuselevõtu protsessi läbimisel.

Viimati muudetud: 03.05.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!