Language switcher

Sa oled siin

RIA strateegia

Strateegia kajastab meie organisatsiooni strateegilisi fookusi ja põhieesmärke aastateks 2021–2025.

RIA strateegia eesmärk on tagada Eesti digiühiskonna arengukava 2030 » (DÜAK) visiooni ja arengusuundade edukas elluviimine digiriigi ja küberturvalisuse valdkondades meie ülesannete piires.

Eesti digiühiskonna arengukava 2030 visioon on – Eesti täis digiväge!

Digiühiskonna järgmise kümnendi visiooni elluviimise kõige olulisemad edukuse mõõdikud on avalike digiteenustega rahulolu eraisikute ja ettevõtjate hulgas ning küberruumi turvalisuse ja usaldusväärsuse tase.

RIA ülesanne on kindlustada digiühiskonna visiooni elluviimine, lähtudes eelkõige digiühiskonna arengukavas kokku lepitud digiriigi ja küberturvalisuse valdkonna kolmest arengusuunast:

 • võimaldada Eesti digiriigi uued arenguhüpped;
 • kindlustada toimiv, kestlik digiriigi alusbaas;
 • tagada turvaline ja usaldusväärne küberruum.

Visiooni elluviimiseks oleme seadnud endale kolm strateegilist fookust:

 1. väärtuse pakkumine kliendile
 2. tark ja tõhus töökorraldus
 3. inimeste ja organisatsiooni areng

ja nendest lähtuvalt viis strateegilist eesmärki koos oluliste tegevussuundadega, millest juhindume asutuse igapäevases juhtimises ja tegevustes.

Strateegilised eesmärgid

Tagame kesksed IKT platvormid järgmise põlvkonna digiteenuste pakkumiseks

Arendame ja haldame digiriigi ühislahendusi, mis loovad eelduse digiriigi usaldusväärseks ja kestlikuks toimimiseks ning võimaluse arenemiseks. Pakume lahendusi, mis on alustaladeks digiriigi teenuste arenguks ja parima kliendikogemuse pakkumiseks. Kindlustame digiriigi alusbaasi ajakohasuse ning võtame kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis viivad digiriigi teenuste pakkumise järgmisele arengutasemele.

Selle eesmärgi täitmiseks:

 • Tagame jätkusuutlikult uuenevad eID vahendid ja nende kasutuse komponendid.
 • Tagame mugava ja kiire andmemahtudest ja kliendisegmentidest sõltumatu andmevahetuse riigis.
 • Tagame kiire ja turvalise andmeside.
 • Võimaldame kanalist sõltumatute, sündmuspõhiste ja proaktiivsete avalike teenuste pakkumise nii era- kui juriidilistele isikutele.
 • Võimaldame omada kontrolli oma andmete üle ning anda nõusolekuid oma isikuandmete kasutamiseks.
 • Võimaldame valimiste kui teenuse usaldusväärse korraldamise.
 • Tagame arendustegevuse vastavalt kliendi kiiresti muutuvatele ärinõuetele ja teenuste arengu teekaartidele.

Tagame 24/7 turvaliselt toimiva digiriigi

Kindlustame digiriigi kesksete alusplatvormide 24/7 jätkusuutliku, turvalise ja usaldusväärse toimimise. Lubame, et meie pakutavad digiriiki kindlustavad kesksed taristuplatvormid ja teenused toimivad vastavuses kliendi ootuste ja kokkulepetega. Meie pakutavad lahendused on mugavalt kättesaadavad. Reageerime klientide probleemidele ennetavalt ja tagame vajadusel kiire ja professionaalse lahenduse. 

Selle eesmärgi täitmiseks:

 • Tagame RIA digiteenuste pakkumise vastavalt kokku lepitud tingimustele.
 • Ennetame kliendikogemust mõjutavaid probleeme ja kriitilisi teenusekatkestusi.
 • Pakume kiiret ja mugavat kliendituge.
 • Tagame jätkusuutliku tehnoloogilise taristu, arvestades keskkonda ja lähtudes kliendi ärivajadustest.

Tagame IT-vaatliku digiühiskonna, seirates küberruumi ja ennetades küberohte

Turvaline küberruum toetab meie digiriigi toimimist, majanduslikku arengut ja inimeste harjumuspärast eluviisi. Tagame digiühiskonna turvalise ja usaldusväärse toimimise ja arengu läbi küberohtude riskiteadliku ennetamise ja küberruumi laiapõhjalise seire. Arendame digiriigi keskseid infoturbemeetmeid ning teeme järelevalvet nende rakendajate üle. Tugevdame ühiskonnaliikmete küberteadmisi teavituste, koolituste, ohuhinnangute, õppuste ja muu ennetustegevusega. Analüüsime tehnoloogiliste arengute mõju Eesti küberruumile.

Selle eesmärgi täitmiseks:

 • Tagame katkematu seire ja kriitiliste intsidentide tõkestamise küberruumis.
 • Tagame riigi kriitilise IT-taristu küberkriisideks valmisoleku küberõppuste ja kriisijuhtimise kaudu.
 • Tagame etteulatuva olukorrateadlikkuse läbi tehnoloogiate, ekspertteadmiste ja analüüsivõimekuse.
 • Kujundame Eesti elanike ohuteadlikku käitumist küberruumis.
 • Tagame digitaristukesksed infoturbe meetmed riskide vähendamiseks.
 • Oleme Eestis digiriigi ja küberturvalisuse teemadel rahvusvahelise koostöö suunanäitaja ja -hoidja.

Targa, tõhusa ja automaagilise töökorraldusega tagame kvaliteetsed teenused

Piiratud ressursi ja üha kasvavate kliendivajaduste ja -nõudlikkuse juures korraldame oma tööd targalt ja tõhusalt: lähtume kliendi ootustest, ühistest eesmärkidest ja selgetest kokkulepetest. Tegutseda on lihtne, tulemused on mõõdetavad ja jälgitavad, võimalusel automatiseeritud ning online-põhised. Oleme innovaatilised ehk mõtleme, kuidas saab teha, mitte miks ei saa teha.

Selle eesmärgi täitmiseks:

 • Planeerime ja kasutame ressursse targalt ja tõhusalt, seirame tulemuslikkust ja tõhusust.
 • Tagame teenuste pakkumist ja arendust toetava aja- ja asjakohase töökorralduse kokkulepped.
 • Automatiseerime protsesse ja rutiinseid tegevusi ning tegutseme online-põhiselt.
 • Integreerime kliendisuhte ja -kogemuse juhtimise meie teenustesse ja protsessidesse.
 • Meie kuvandit ja teenuste pakkumist toetame proaktiivse ning selge sise-ja väliskommunikatsiooniga.
 • Toetame ja suuname targalt digiühiskonna õigusruumi.

Võimaldame töötajatel areneda usaldusväärses keskkonnas inimesena ning luua ja kaitsta parimat digitaalset ühiskonda professionaalina

Meie oluline konkurentsieelis organisatsiooni ja tööandjana on töötajad, kes viivad ellu RIA eesmärke ja kujundavad RIA kui tööandja mainet. Tagame tingimused, et meie töötajad oleksid õnnelikud ja pühendunud, oma ala parimad spetsialistid, kes julgevad katsetada, mõelda raamist välja ja tegutseda innovaatiliselt.

Selle eesmärgi täitmiseks:

 • Tagame vajalike kompetentsidega töötajad.
 • Toetame töötajate tervist ja pühendumist.
 • Tagame eestvedava ja väärtustloova juhtimise kõigil tasanditel.
Viimati muudetud: 18.08.2021

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!