Language switcher

Sa oled siin

Rahvusvahelised projektid

EU CyberNet

Euroopa Liit rahastab järjest rohkem küberturvalisusega seonduvaid projekte kolmandates riikides. Euroopa Komisjon tundis seetõttu vajadust ELi ülese küberturvalisuse ekspertvõrgustiku järele, mis saaks selliseid projekte ellu viia.

Võrgustiku käivitamiseks kuulutas Euroopa Komisjon välja rahvusvahelise hanke ning võitjaks osutus Riigi Infosüsteemi Ameti projekt. 2019. aasta augustis allkirjastasid RIA ja Euroopa Komisjon lepingu, mis on alus Euroopa Liidu küberturbealase ekspertvõrgustiku asutamisele (EU CyberNet).

EU CyberNet loodi esialgu RIA osakonnana. Keskuse eelarve on neli miljonit eurot ning see hakkab koordineerima kõigi Euroopa Liidu korraldatud küberturvalisuse projekte kolmandates riikides. Projekti lõpuks peab olema võrgustikku hõlmatud enam kui 500 eksperti ning 200 rahvusvahelist organisatsiooni.

Ekspertvõrgustiku eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu panust ülemaailmsesse küberturvalisusesse ning tagada väljapool Euroopat korraldatud õppuste, koolituste ning investeeringute senisest tõhusam kasutamine.

Lisaks on EU CyberNeti ülesandeks nõustada Euroopa Komisjoni erinevaid üksuseid, võimaldada ekspertidel ning organisatsioonidel teavet ja kogemusi vahendada, töötada välja küberturvalisuse koolitusmooduleid ning korraldada vastavaid koolitusi.

Projekti kestus: 1. september 2019 – 31. august 2023

Projekti kogueelarve: 3 999 600 €

EU CyberNet logo​​​​​​

 

EU Cyber for Development Project (Cyber4Dev)

Projektis osaleb neli partnerit: NI-CO (juhtiv partner), Eesti, Suurbritannia ja Holland.

Projekti üldeesmärk on toetada Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide küberturvalisuse tõstmist koolitusprogrammide abil.

Projekti skoobis on kolm peamist tegevusvaldkonda:

  • abi küberjulgeoleku strateegiate koostamisel ning elluviimisel (kriitilise infrastruktuuri kaitse, teadlikkuse tõstmise, riskijuhtimise ja kriisihaldusega seotud koolitused ja õppused); 
  • CSIRTide operatiivvõime tõstmine (organisatsiooni ülesehituse ja juhtimise ning tööprotsessidega seotud koolitused);
  • regionaalse ja rahvusvahelise koostöö toetamine.

Projekti sihtriigid: Sri Lanka, Botswana, Mauritius, Rwanda, Dominikaani Vabariik, Costa Rica (2020. aasta jaanuari seisuga)

Projekti sihtriikides teostatakse koolitusi suuremas mahus, alates küberturvalisuse olukorra hindamisest, lünkade ning koolitusvajaduse tuvastamisest ja koolitusplaanide koostamisest. Lisaks sihtriikidele võtab projekt vastu taotlusi projekti tegevuspiirkonda kuuluvatelt riikidelt, kes vajavad abi mõne konkreetse küberturvalisuse valdkonna arendamisel, nt küberjulgeoleku strateegia koostamine, kriitilise infrastruktuuri kaardistamine, küberturvalisuse õppuse planeerimine ja korraldamine, CSIRTi loomine vms.

2019. aastal korraldati 48 üritust, kus osales kokku 28 Cyber4Dev eksperti ning üle 400 osaleja sihtriikides, ja toetati 25 sihtriigi eksperdi osalemist rahvusvahelistel erialastel foorumitel Euroopas.

Projekti kestus: 1. jaanuar 2018 – 13. juuni 2023

Projekti kogueelarve: 11 000 000 €

Logol tekst: "CYBER4Dev", ELi lipp, tekst: "Funded by the European Union"

 

Konkurentsivõimeliste väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelise koostöö laiendamine

Projektis osaleb seitse riiki: Prantsusmaa (juhtiv partner), Itaalia, Hispaania, Belgia, Slovakkia, Sloveenia ja Eesti.

Projekti üldeesmärk on toetada küberturvalisuse valdkonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet.

Projekti kestus: 1. juuni 2018 – 31. mai 2023

Projekti kogueelarve: 1 864 242 €

Rahastusmeede: Interreg Europe

Projekt Eestis

Projektiga arendatakse Eesti ettevõtlust ja innovatsiooniloomet küberturbe vallas. Selleks arendatakse poliitikainstrumente, tehakse riiklikku koostööd ning korraldatakse rahvusvahelisi konsultatsioone projektipartneritega. Eesti ettevõtetel tekib võimalus luua suhteid partnerriikide regioonide ja ettevõtetega ning RIA-l tekib parem arusaam, kuidas toetada innovatsiooniloomet.

Projekti eesmärk on vaadata otsa Eesti küberturbe ökosüsteemile, kaardistada olemasolevad partnerid, leida üles ökosüsteemi murekohad ja nendega süstemaatiliselt tegeleda.

Projekti oodatav tulemus:

  • Analüüs ja konsultatsioonid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) parema ning konkurentsivõimelisema rahvusvahelise laienemise ja koostöö tarbeks (nt SWOT analüüsid).
  • Luuakse plaanid ja kaardistus parema koostöö ja infojagamise tarbeks Eesti küberturvalisuse ökosüsteemis.
  • Heade praktikate ning soovituste jagamine projektipartnerite vahel.

Toetuse summa: 167 267,25 €

Logol tekst: "CYBER Interreg Europe", ELi lipp, tekst: "European Union, European Regional Development Fund"​​​​​​

Viimati muudetud: 05.08.2021

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!