Language switcher

Sa oled siin

Isikuandmete töötlemine

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) töö käigus tekkivate avalike dokumentidega on võimalik tutvuda RIA kodulehel ja avaliku dokumendiregistri kaudu.

Ligipääsu isikuandmetele reguleerivad avaliku teabe seadus, isikuandmete kaitse seadus ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Teeme kõik selleks, et kaitsta teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada ning isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete ja/või nende füüsilisest isikust esindaja/töötaja andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusest, tööülesandest vms tulenevalt;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Riigi Infosüsteemi Ameti veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda RIA (välislingid).
 

Allpool on toodud isikuandmete töötlemise põhimõtted Riigi Infosüsteemi Ametis:

 

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Isikuandmeid (näiteks nimi, kontaktandmed vms) võivad sisaldada esitatud selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded ja muu kirjavahetus (pöördumised). Kõik RIA-le saabunud pöördumised ja kirjad registreeritakse.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame pöördumise lahendamiseks ja teile vastamiseks. Kui peame teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus ning järgime, et teie andmete osas oleksid mh tagatud ka seaduslikkuse, minimaalsuse ning turvalisuse põhimõtted.

Kui kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle vastamiseks vastavale asutusele. Kirja edastamisest teavitame saatjat.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldiselt juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab meile teabenõude, otsustame, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mille välja anname, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu nt (e-)posti aadress või telefoninumber (v.a siis, kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Teistel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiirangust sõltumata väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Ametile adresseeritud pöördumisi ja kirju säilitame vastavalt dokumendiloetelus märgitule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada asutuse siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame anonümiseeritult, ilma nimedeta.

Kui taotlete teavet, milles sisalduvad teie või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, on meil kohustus tuvastada teabenõudja isik. Kui taotlete juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kolmandate isikute kohta, peate meile teatama teabele juurdepääsu aluse ja eesmärgi (AvTS § 14 lg 2 »).

Kui pöördute meie poole isikuandmeid puudutavas küsimuses, palume pöördumine edastada digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatult. Omakäeliselt allkirjastatud pöördumisele väljastame vastuse kohapeal tuvastades teie isiku isikut tõendava dokumendi alusel.

Andmete väljastamise eest paberil on võimalik alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (AvTS § 25 lg 2 »).

 

Riigi Infosüsteemi Ameti veebilehe külastamine ja infotelefon

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed: kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress); lehekülg, mida külastati; arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteem; külastamise aeg; kasutaja seade üldistatult; lehekülje lehitseja suurus ning keelevalik; teenusepakkuja, domeeninimi ning regioon.

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogume selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutame külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Täpsem info

Kui helistad meie infotelefonile, siis telefonikõned salvestatakse teeninduse parema kvaliteedi tagamise eesmärgil.

Telefonikõne salvestamisest teavitatakse kohe kõne alguses, et saaksite valida endale sobiva viisi asutusesse pöördumiseks (telefon, e-post, post). Liinile jäädes annate nõusoleku oma telefonikõne salvestamiseks (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 lg 1 p a).

Riigi Infosüsteemi Ameti külastamine

Riigi Infosüsteemi Ameti ruumidesse sisenevaid külalisi võtab vastu bürooassistent, kellel on õigus paluda teilt isikut tõendavat dokumenti.

Vastuvõtulauas registreerib bürooassistent kõik külalised elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Selle tarbeks esitab külastaja bürooassistendile isikut tõendava dokumendi (isikutunnistus, Eesti või välisriigi kodaniku pass või muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 » nimetatud dokument). Andmetöötlussüsteemis talletatakse teie nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi foto või näokujutis ning isikut tõendava dokumendi väljastanud riigi nimetus.

Teid lubatakse ametiruumidesse üksnes RIA teenistuja saatel. Riigi Infosüsteemi Ameti hoonesse paigaldatud turvakaameraid kasutatakse avaliku ülesande täitmise käigus seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.

 

​​​​​​Kandideerimine Riigi Infosüsteemi Ametisse tööle ja praktikale

 

Isikuandmeid sisaldavad kõik kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks avaldus koos selle juurde kuuluvate dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga, avalikest allikatest kandidaadi kohta kogutav teave). Seejuures on kandidaadil õigus ameti kogutud andmetega tutvuda ning avaldada soovi nende korrigeerimiseks, täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks. Oma õiguste rakendamiseks tuleb saata vastavasisuline sooviavaldus digitaalallkirjastatult e-posti aadressile andmekaitse[@]ria.ee.

RIA säilitab värbamisprotsessi jooksul saadud kirju ja dokumente isikuandmeid sisaldaval kujul: 

  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile tööpakkumise tegemiseks (90 päeva arvates konkursi võinud isikule tööpakkumise tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul ettepaneku tegemiseks osaleda tulevikus korraldataval konkursil.

Kandidaatide andmed on konfidentsiaalne info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine (293.13 KB, PDF)

Muul juhul andmete töötlemine

Muul juhul võime töödelda andmeid järelevalveliste toimingute teostamiseks, intsidentide lahendamiseks, analüüsi teostamiseks, juurdepääsuõiguste andmiseks, tõestamisväärtuse esitamiseks, ürituste korraldamiseks ning muudel seadusega sätestatud juhtudel.

 

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Kui isikuandmed ei ole avalikustatud veebilehel, on võimalik esitada andmete saamiseks taotlus. Väljastame teile andmed esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates taotluse registreerimisest. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Kui isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peame veenduma teie isikusamasuses.

Võime piirata teie õigust saada teavet ja enda kohta isikuandmeid, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada riiklikku julgeolekut.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Riigi Infosüsteemi Ameti poolse isikuandmete töötlemise toimingutega seotud küsimustes palume pöörduda Riigi Infosüsteemi Ameti õigusosakonna juhataja poole.

Inimesel, kelle õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule.

Viimati muudetud: 18.11.2021

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!