Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Viimane teadaolev info X-tee versioonile 6 ülemineku osas riigiasutustes

Allolevas tabelis on kajastatud riigiasutuste seis X-tee versioon 6-le ülemineku osas. Tabel on koostatud asutustelt saadud andmete põhjal. Seetõttu pole tabelis kajastatud neid, kes pole tõrgetest v6-le üleminekul RIA-le teada andnud.

Ministeerium/allasutus Seis / Kas asutus pakub kõiki oma teenuseid v6-l (kui ei, siis millal plaanib) Seis / Kas asutus tarbib kõiki teenuseid v6-l (kui ei, siis millal plaanib)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala Korras Valmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid
Maanteeamet Korras Valmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid, sõltub Äriregistri teenustest
Veeteede Amet Korras: Navigatsioonimärkide andmekogu

Korras: Sadamaregister, Väikelaevainspektorite IS

Riigi Infosüsteemi Amet

Korras: Pääsuõiguste haldussüsteem (AAR)
Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenus (ADIT)
Teavitusteenus

Tegemisel (tähtaeg): 30.06.2018 - Teavitusteenus (parandused).
31.12.2018 - Dokumendivahetuskeskus (DHX).

X-tee v5 teenuste osutamist jätkatakse, kuni kliendid on v6 kasutusele võtnud.

31.12.2018 - Eesti.ee (cnkodanik) valmis tarbima „Minu asjade“ lehel kõiki v6 teenuseid
Sotsiaalministeeriumi haldusala Korras: TAI A-veeb, KLAK, TALIS, PKR, ITI, MISP2, SKAIS2 (seosed Töötukassaga)

Tegemisel (tähtaeg): 
30.04.2018 - STAR, VTI, TIS / digilugu
30.04.2018 - NAKIS sõltuvus EHAK, TIS sõltuvus TTO digiregistratuur, Terviseameti registrid
30.05.2018 - SKAIS2 sõltuvus Kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrist (KIR)
Töötukassa Korras 30.04.2018 - sõltub Rahvastikuregistri, EMTA, Haigekassa, SKAIS2 teenustest.
Sotsiaalkindlustusamet (SKA) Korras 30.04.2018 - sõltub Rahvastikuregistri, EMTA, Haigekassa, SKAIS teenustest.
Terviseamet Korras Sõltub Äriregistri ja Haigekassa teenustest.
Ravimiamet, Tööinspektsioon Korras Sõltub Äriregistri teenustest.
Tervise Arengu Instituut Korras Korras
Haigekassa Korras: Ravikindlustuse andmekogu (kirst)
Digiretsept (rets)

31.12.2018 - X-tee v5 teenuste osutamine lõpetatakse
31.07.2018 - väljuvad teenused üle kolitud
    Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 - EKTIS (kasutab digilugu ja EHIS, vahendusteenus koolimeedikutele, kes pakuvad arsti teenust koolide õpilastele)
Justiitsministeeriumi haldusala

Korras: Äriregister, E-Arest, Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite IS (EMTAK-IS), Riigi Teataja (ERT), MUINAS, E-Toimik, Ametlikud Teadaanded, Elektrooniline majandusaasta aruanne (XBRL), Jälitustoimingute IS, Kinnistusraamat (osaliselt)

Tegemisel (tähtaeg): 31.01.2018 - Maksekäsu kiirmenetluse IS (MKMKIS), Riigi Õigusabi IS (RIS), avalik E-toimik (AET), Kohtuekspertiisi IS (KEIS)
28.02.2018 - E-toimiku liht 05.03.2018 - Abieluvararegister, K-Raha, Kinnistusraamatu vastuvõtuteenused, Kohtute IS (KIS)
täpsustub - ENotar, MUIS, KARR

Tegemisel (tähtaeg): 
31.05.2018 - eTäitur (kasutab MTA napTeenus)

31.05.2018 - Äriregister (kasutab PRIA loomreg)
Siseministeeriumi haldusala Korras: Rahvastikuregister, Rahvastikuregistripõhised teenused, Rahvastikuregistri statistikaameti teenus, Viisaregister, Transport, Dokumendihaldussüsteem Delta
Tegemisel (tähtaeg): 
31.03.2018 - Rahvastikuregistri teenusliides
Xtee v5 peal töötavad andmekogud mille poole pöördume: E-toimiku lihtsate päringute alamandmekogu, E-Toimiku süsteem, Aadressiandmete süsteemi teenusliides, Äriregister, Eeltäidetud viisataotlus, Eesti Hariduse Infosüsteem, Eksamite Infosüsteem, Maksukohustuslaste register (MKR), Ravikindlustuse andmekogu, Kinnistusraamat, Liiklusregister, Liikluskindlustuse register, Mobiilsete teavituste infrastruktuur, AS-i Sertifitseerimiskeskus sertifitseerimisteenuse osutaja andmekogu, Täitemenetlusregister, Teavituskalender, Riiklik kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register, Digiretsepti X-tee alamsüsteem
Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) / SMIT Üldiselt - Kuna infosüsteemid on omavahel seotud, siis tekib nn „kett“ kus osasid süsteeme ei saa enne arendada kui esimesed on valmis.
Täna arenduses olevad süsteemid saavad valmis 2018. a esimese kvartali jooksul.

Korras: Interpoli teenusliides2 Interlyys2
Piirikontrolli andmekogu (PIKO)
Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register
Schengeni infosüsteemi riiklik register
Viisataotluste kooskõlastusmenetluse infosüsteem (KOMET)
POLIS, Dokumendihaldussüsteem Delta

Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 - Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, Elamislubade ja töölubade register, Kirjalik Hoiatusmenetlus (HIS), Rahapesu andmebüroo andmekogu RABIS, Sissesõidukeeldude riiklik register, Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu
17.04.2018 Teenistusrelvaregister
30.04.2018 Isikut tõendavate dokumentide andmekogu (ITDAK)
Sõltub: PPA/SMIT teised infosüsteemid (kmais, relvaregister)
RIK infosüsteemid (kinnistusregister, vangis)
RIA infosüsteemid (teavituskalender, mobiilsete teavituste infrastruktuur mTeenus)
Päästeamet (PA) / SMIT Korras: Päästeameti infosüsteem (PAIS) Korras
Häirekeskus (HK) / SMIT 1.01.2018 - Hädaabiteadete menetlemise andmekogu
Sisekaitseakadeemia (SKA) / SMIT Korras
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT) Korras

Tegemisel: E-toimiku väärteo menetluse liides
Kaitsepolitseiamet (KAPO) Korras Valmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid. Tegelik tarbimine sõltub osutajatest (plaan 31.03.2018)
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala Korras: Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)
Tegemisel (tähtaeg): 31.01.2018 - Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS (eesti.ee vahendusel, klientide kasutuselevõtt plaan 01.05.2018)
31.01.2018 - E-koolikoti ja EHISe vaheline teenus (31.01.2018)
01.05.2018 - Eesti koolide haldamise infosüsteem EKIS
Probleemiks on väliste teenuste kasutuselevõtt. Arenduskeskkonnas mõned teenused juba töötavad, kuid suurem osa vajab veel kasutusse võtmist
SA Innove Korras: Eksamite infosüsteem (EIS) Korras:Rahvastikuregister

Tegemisel:
aprill 2018 EIS / EHIS;
juuli 2018 Teavituskalender/epost;
tähtaega pole / sõltub teenusepakkujast DHL
SA Kutsekoda Korras: Kutseregister Korras: ADS teenuste tarbimine
Rahvastikuregistri teenuste tarbimine on tehniliselt valmis, ootab õiguste taga
Rahandusministeeriumi haldusala

Kõik pakutavad teenused on v6-l.

Korras: Audiitortegevuse register (ATR), Riigi kinnisvararegister (KVR), Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (RAR), Rahandusministeeriumi riigikassa, Struktuuritoetuse register (SFOS), Kohustusliku kogumispensioni register.

Tegemisel: RIKi teenuste arendamine / avamine.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Korras: Keskkonnatasudest laekunud vahenditest toetuste andmine ja menetlemine KIKAS Korras: Dokumendihaldussüsteem, SFOS ristpäringud
Maksu- ja Tolliamet

Korras: Käibedeklaratsioonid (KMD), Lubade süsteem (LUBA), Maamaksu infosüsteemi (MAKIS), Mitteresidentide register (MRR), Nõuete arvestuse programm (NAP), Transiidi andmevahetuse süsteem (NCTS), Töötamise register (TÖR), Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD), Ühendusesisese käbemaksualase infovahetuse süsteemi (VIES), Siseriikliku Aktsiisidokumentide haldamise elektroonne süsteem (SADHES)

Tegemisel: (tähtaeg): 
täpsustub - Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem (Complex)
täpsustub - Maksukohustuslaste registri (MKR) teenusliides (seotud mh KOVide teenustega)

-
Maksu- ja Tolliamet, teenused kohalikele omavalitsustele

Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l.

Haldusreformi tulemusena on moodustunud uued omavalitsused, kes kõik tarbivad Maksu- ja Tolliameti teenuseid, kuid vaid vähesed on asunud v6 teenuseid kasutama (september 2018)

-
Maksu- ja Tolliamet, teenused ettevõtetele, kes kasutavad hasartmänguteenuseid Korras: Hasartmängu mängimisega piirangutega isikute nimekirjad (HAMPI) Korras: Elektrooniline hasartmängu aruandlus (EHMA)
Statistikaamet Tegemisel (tähtaeg): täpsustub - Statistikaameti e-teenused (2018 september, tähtaeg pole kinnitatud RIA poolt) 31.05.2018 - keskne autentimisteenus RIAst
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

Korras: Saldoandmike infosüsteemi (SALDO)
Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu (SAP)

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT) (info uuendamisel ...) (info uuendamisel ...)
Keskkonnaministeeriumi haldusala Korras: enamik Sõltub Äriregistri teenustest
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Korras
Maaeluministeeriumi haldusala Korras: Riiklik alkoholiregister, Kutselise kalapüügi register, Veterinaar- ja Toiduameti Järelevalve infosüsteem, Põllumajandusameti Infosüsteem, Veeb

Korras

Tegemisel (tähtaeg): 31.05.2018 - Dokumendihaldussüsteem

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Korras: Põllumajandusloomade register, Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register Sõltub Äriregistri ja Riigikassa teenustest (rmviki)
Kultuuriministeeriumi haldusala Korras: Eesti Spordiregister
Tegemisel: täpsustub - Loomeliitude andmekogu, mis on üks osa Äriregistri infosüsteemist, mida haldab RIK
Infot pole edastatud
Muinsuskaitseamet Korras: Kultuurimälestiste riikliku register (MUINAS)

Tegemisel (tähtaeg): 30.09.2018 - Dokumendihaldussüsteem
30.09.2018 - MUINAS kasutatavad teenused

Välisministeeriumi haldusala Korras Sõltub Äriregistri, UUSIS ja Viisaregistri teenuste toodangusse tulekust
Kaitseministeeriumi haldusala   Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 - Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitsevägi   Tegemisel (tähtaeg): täpsustub - Haigla Infosüsteem LIISA, Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitseressursside Amet Korras: Tsiviiltoetuse register
Tegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 - Kaitseväekohustuslaste register
Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 - Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitseliit Tegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 - Dokumendihaldussüsteem
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Tegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 - Dokumendihaldussüsteem

Kõikidele asutustele, kes ülal-olevas tabelis ei ole kajastatud või kelle info on puudulik, kehtib X-tee versioon 5 kasutamise lõpptähtaeg 31.12.2017.

Kõigi asutustega, kes on esitanud palve X-tee versiooniga 6 liitumiseks antud tähtaega pikendada, tegeleme eraldi, anname nõu ja toetame üleminekuprotsessi läbimisel.

X-tee versioon 5 sulgemise edasilükkamise üheks eelduseks on ka see, et kui asutus ootab tarbitavate teenuste kasutuselevõtmiseks teiste asutuste taga, siis on ta omalt poolt teinud vajalikud arendused v6 teenuste tarbimiseks.

X-tee 6 versiooni kasutuselevõtt asutuste poolt peegeldub avalikus visualiseerijas https://logs.x-road.ee/visualizer/EE, mis baseerub avaandmetena avalikustatud kasutuslogidel.

Juhul, kui tabelis olev info on vananenud, puudulik või Teil on tekkinud küsimusi selle osas, siis palume ühendust võtta aadressil help@ria.ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 05.11.2017
Uuendatud 24.04.2018

Tagasi lehele "Üleminek X-tee versioonile 6"