Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Viimane teadaolev info X-tee versioonile 6 ülemineku osas riigiasutustes

Allolevas tabelis on kajastatud riigiasutuste seis X-tee versioon 6-le ülemineku osas. Tabel on koostatud asutustelt saadud andmete põhjal. Seetõttu pole tabelis kajastatud neid, kes pole tõrgetest v6-le üleminekul RIA-le teada andnud.

Ministeerium/allasutus Seis / Kas asutus pakub kõiki oma teenuseid v6-l (kui ei, siis millal plaanib) Seis / Kas asutus tarbib kõiki teenuseid v6-l (kui ei, siis millal plaanib)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala Korras Valmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid
Maanteeamet Korras Valmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid, sõltub Äriregistri teenuste toodangusse tulekust
Veeteede Amet Korras: Navigatsioonimärkide andmekogu 31.01.2018 - Väikelaevainspektorite IS valmis tarbima Maanteeameti Liiklusregistri teenust "Väikelaeva detailandmete päring asutustele".
31.03.2018 - Sadamaregister valmis tarbima Äriregistri, Kinnistusregistri, ADS ja NMA teenuseid.
Riigi Infosüsteemi Amet

Korras: Pääsuõiguste haldussüsteem (AAR)
Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenus (ADIT)

Tegemisel (tähtaeg): 28.02.2018 - Teavitusteenus (klientide poolt kasutuselevõtt ~31.05.2018).
31.12.2018 - Dokumendivahetuskeskus (DHX). X-tee v5 DVK/DHL jätkatakse, kuni asutused üle läinud.

31.03.2018 - Eesti.ee (cnkodanik) valmis tarbima „Minu asjade“ lehel kõiki v6 teenuseid
Sotsiaalministeeriumi haldusala Üldiselt korras kuid teenustes vaja veel teha pisiparandusi ja neid üle testida, kuna osad partnerandmekogud pole veel oma teenuseid avanud.
Tegemisel (tähtaeg): 31.01.2018 - A-veeb, KLAK, MISP2/SKA Portaal, TIS, digilugu.
28.02.2018 - ITI, TALIS, Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR), NAKIS, PKR.
30.04.2018 - SKAIS2 (tarbitavad teenused Kinnipeetavate registrist).
30.04.2018 - sõltub Rahvastikuregistri, Äriregistri, Haigekassa ning RIA teavitusteenuse toodangusse tulekust
Töötukassa Korras 30.04.2018 - sõltub Rahvastikuregistri, EMTA, Haigekassa, SKAIS2 teenuste toodangusse tulekust.
Sotsiaalkindlustusamet (SKA) Korras 30.04.2018 - sõltub Rahvastikuregistri, EMTA, Haigekassa, SKAIS teenuste toodangusse tulekust.
Terviseamet Korras Sõltub Äriregistri ja Haigekassa teenuste toodangusse tulekust.
Ravimiamet, Tööinspektsioon Korras Sõltub Äriregistri teenuste toodangusse tulekust.
Tervise Arengu Instituut Korras Korras
Haigekassa Korras:Ravikindlustuse andmekogu (kirst)
Digiretsept (rets)

31.03.2018 - Klientide poolt kasutuselevõtt
31.01.2018 - sõltub RIA, Ravimiameti, Tööinspektsiooni teenuste toodangusse tulekust
  Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 - EKTIS (vahendusteenus koolimeedikutele, kes pakuvad arsti teenust koolide õpilastele, test 31.01.2018) 31.03.2018 - Digilugu, EHIS
Justiitsministeeriumi haldusala

Korras: Äriregister, E-Arest (probleemidega), Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite IS alamsüsteem, ERT, MUINAS, E-Toimik, Kinnistusraamat (osaliselt)

Tegemisel (tähtaeg): 31.01.2018 - MKMKIS, Riigi Õigusabi Infosüsteem, AET, KEIS, Jälitustoimingute infosüsteem
2018.a. algus - Ametlikud Teadaanded
28.02.2018 - E-toimiku liht 05.03.2018 - Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu
2018 I kv - Abieluvararegister, K-Raha, Kinnistusraamatu vastuvõtuteenused, KIS
mai 2018 - Elektrooniline majandusaasta aruanne
täpsustub - ENotar, MUIS, E-Täitur, KARR

Infot pole edastatud
Siseministeeriumi haldusala Korras: Transport
Tegemisel (tähtaeg): 1.01.2018 - Rahvastikuregister, Viisaregister, Dokumendihaldussüsteem Delta
31.03.2018 - Rahvastikuregistri statistikaameti teenus, Rahvastikuregistri teenusliides, Rahvastikuregistripõhised teenused
31.03.2018 - Rahvastikuregistri tarbitavad teenused, PPA teenused
täpsustub - RIKi teenused (karistusregister, äriregister)
Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) / Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT) Üldiselt - Kuna infosüsteemid on omavahel seotud, siis tekib nn „kett“ kus osasid süsteeme ei saa enne arendada kui esimesed on valmis.
Täna arenduses olevad süsteemid saavad valmis 2018. a esimese kvartali jooksul.
Hetkel ei oska prognoosida, kas ka kliendid jõuavad selle ajaga üle minna
Korras: Interpoli teenusliides2 Interlyys2
Piirikontrolli andmekogu PIKO
Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register
Schengeni infosüsteemi riiklik register
Viisataotluste kooskõlastusmenetluse infosüsteem KOMET
Tegemisel (tähtaeg): 1.01.2018 - Dokumendihaldussüsteem Delta
31.03.2018 - Isikut tõendavate dokumentide andmekogu ITDAK, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, Elamislubade ja töölubade register, Kirjalik Hoiatusmenetlus HIS, Rahapesu andmebüroo andmekogu RABIS, Sissesõidukeeldude riiklik register, Teenistusrelvaregister, Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu
30.06.2018 - Infosüsteem POLIS
Sõltub: PPA/SMIT teised infosüsteemid (kmais, relvaregister)
RIK infosüsteemid (kinnistusregister, vangis)
RIA infosüsteemid (teavituskalender, mobiilsete teavituste infrastruktuur mTeenus)
Päästeamet (PA) / Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT) Korras: Päästeameti infosüsteem (PAIS) Korras
Häirekeskus (HK) / Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT) 1.01.2018 - Dokumendihaldussüsteem Delta, Hädaabiteadete menetlemise andmekogu
Sisekaitseakadeemia (SKA) / Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT) 1.01.2018 - Dokumendihaldussüsteem Delta
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT) Korras: Dokumendihaldussüsteem Delta
Tegemisel: E-toimiku väärteo menetluse liides
Kaitsepolitseiamet (KAPO) Korras Valmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid. Tegelik tarbimine sõltub osutajatest (plaan 31.03.2018)
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala Korras: Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)
Tegemisel (tähtaeg): 31.01.2018 - Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS (eesti.ee vahendusel, klientide kasutuselevõtt plaan 01.05.2018)
31.01.2018 - E-koolikoti ja EHISe vaheline teenus (31.01.2018)
01.05.2018 - Eesti koolide haldamise infosüsteem EKIS
Probleemiks on väliste teenuste kasutuselevõtt. Arenduskeskkonnas mõned teenused juba töötavad, kuid suurem osa vajab veel kasutusse võtmist
SA Innove Korras: Eksamite infosüsteem (EIS) -
SA Kutsekoda Korras: Kutseregister Korras: ADS teenuste tarbimine
Rahvastikuregistri teenuste tarbimine on tehniliselt valmis, ootab õiguste taga
Rahandusministeeriumi haldusala Korras: Audiitortegevuse register (ATR), Riigi kinnisvararegister (KVR), Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (RAR), Rahandusministeeriumi riigikassa, Struktuuritoetuse register (SFOS), Kohustusliku kogumispensioni register.

Peamiseks takistavaks teguriks RIKi teenuste arendamine / avamine.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 - Keskkonnatasudest laekunud vahenditest toetuste andmine ja menetlemine KIKAS täpsustub - Dokumendihaldussüsteem, SFOS ristpäringud
Maksu- ja Tolliamet

Korras: Käibedeklaratsioonid (KMD), Lubade süsteem (LUBA), Maamaksu infosüsteemi (MAKIS), Mitteresidentide register (MRR), Nõuete arvestuse programm (NAP), Transiidi andmevahetuse süsteem (NCTS), Töötamise register (TÖR), Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD), Ühendusesisese käbemaksualase infovahetuse süsteemi (VIES), Siseriikliku Aktsiisidokumentide haldamise elektroonne süsteem (SADHES)

Tegemisel (tähtaeg): täpsustub - X-tee v5 kasutajad vaja üle tuua (september 2018, RIA poolt kinnitamata)
täpsustub - Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem (Complex)
täpsustub - Maksukohustuslaste registri (MKR) teenusliides (seotud mh KOVide teenustega)

täpsustub - seotud mh KOVide teenustega
Maksu- ja Tolliamet, teenused kohalikele omavalitsustele täpsustub - haldusreformi tulemusena on moodustunud uued omavalitsused, kes kõik tarbivad Maksu- ja Tolliameti teenuseid, kuid vaid mõned üksikud on asunud v6 teenuseid kasutama (september 2018, tähtaeg pole kinnitatud RIA poolt)
Maksu- ja Tolliamet, teenused ettevõtetele, kes kasutavad hasartmänguteenuseid Korras: Hasartmängu mängimisega piirangutega isikute nimekirjad (HAMPI) Korras: Elektrooniline hasartmängu aruandlus (EHMA)
Statistikaamet Tegemisel (tähtaeg): täpsustub - Statistikaameti e-teenused (2018 september, tähtaeg pole kinnitatud RIA poolt) 31.05.2018 - keskne autentimisteenus RIAst
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

Korras: Saldoandmike infosüsteemi (SALDO)
Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu (SAP)

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT) (info uuendamisel ...) (info uuendamisel ...)
Keskkonnaministeeriumi haldusala Enamik korras Sõltub Äriregistri teenuste toodangusse tulekust
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 31.03.2018 - Haigekassa teenuste kasutamine
Maaeluministeeriumi haldusala Korras: Riiklik alkoholiregister, Kutselise kalapüügi register, Veterinaar- ja Toiduameti Järelevalve infosüsteem, Põllumajandusameti Infosüsteem, Veeb Korras: Äriregister
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Korras: Põllumajandusloomade register, Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register Sõltub Äriregistri ja Riigikassa teenuste toodangusse tulekust
Kultuuriministeeriumi haldusala Korras: kõik teenused, välja arvatud Loomeliitude andmekogu
Tegemisel: täpsustub - Loomeliitude andmekogu, mis on üks osa Äriregistri infosüsteemist, mida haldab RIK
Infot pole edastatud
Muinsuskaitseamet Korras: Kultuurimälestiste riikliku registri (muinas)
Välisministeeriumi haldusala Korras Sõltub Äriregistri, UUSIS ja Viisaregistri teenuste toodangusse tulekust
Kaitseministeeriumi haldusala   Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 - Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitsevägi   Tegemisel (tähtaeg): täpsustub - Haigla Infosüsteem LIISA, Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitseressursside Amet Korras: Tsiviiltoetuse register
Tegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 - Kaitseväekohustuslaste register
Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 - Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitseliit Tegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 - Dokumendihaldussüsteem
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Tegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 - Dokumendihaldussüsteem

Kõikidele asutustele, kes ülal-olevas tabelis ei ole kajastatud või kelle info on puudulik, kehtib X-tee versioon 5 kasutamise lõpptähtaeg 31.12.2017.

Kõigi asutustega, kes on esitanud palve X-tee versiooniga 6 liitumiseks antud tähtaega pikendada, tegeleme eraldi, anname nõu ja toetame üleminekuprotsessi läbimisel.

X-tee versioon 5 sulgemise edasilükkamise üheks eelduseks on ka see, et kui asutus ootab tarbitavate teenuste kasutuselevõtmiseks teiste asutuste taga, siis on ta omalt poolt teinud vajalikud arendused v6 teenuste tarbimiseks.

X-tee 6 versiooni kasutuselevõtt asutuste poolt peegeldub avalikus visualiseerijas https://logs.x-road.ee/visualizer/EE, mis baseerub avaandmetena avalikustatud kasutuslogidel.

Juhul, kui tabelis olev info on vananenud, puudulik või Teil on tekkinud küsimusi selle osas, siis palume ühendust võtta aadressil help@ria.ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 05.11.2017
Uuendatud 16.01.2018

Tagasi lehele "Üleminek X-tee versioonile 6"