Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Turvaruum digitaalsete andmete arhiivile

25.03.2010

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas välja avatud hankemenetluse "Turvaruum digitaalsete andmete arhiivile".  Hanke viitenumber riigihangete registris on 117841.

Riigihangete registri uuendusena saab hankedokumendid nr 10-0128 otse registrist alla laadida.
Endiselt on hankedokumente võimalik saada ka pärast taotluse saatmist hankemenetluse ajal toimiva e-posti aadressile 10128@lists.ria.ee või Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusest (Rävala 5, V korrus) ise kohale tulles.

Taotluses peavad olema märgitud hankedokumentide väljastamist taotleva ettevõtte nimetus, täpne postiaadress koos postiindeksiga, kontaktisik ja tema kontaktandmed ning kinnitus, kas pakkuja on või ei ole nõus hankemenetluses edastatavate dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega.

NB! Muutus nädala võrra pakkumuse esitamise tähtaeg!

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. aprill 2010 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus).

Pakkumuste avamine toimub 16. aprillil 2010 kell 11.00  Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse nõupidamiste ruumis aadressil Rävala 5, V korrus, Tallinn.

Küsimused ja vastused hankes "Turvaruum digitaalsete andmete arhiivile"

Avatud hankemenetluses "Turvaruum digitaalsete andmete arhiivile" (HD nr 10-0128) esitud küsimused ja vastused.

1. Küsimus (saabunud 07.04.2010): HD lisa 2 punkt 2.1 - "Andmehoidla peab olema sertifitseeritud ECB-S (European Certification Board) või samaväärse organisatsiooni poolt, et tagada allpool kirjeldatud nõudeid kogu andmehoidla kompleksile tervikuna."
Kas on piisav, kui andmehoidla on klass RF120 vastavalt EN13501 või DIN4102 või peaks olema EN1047-2? Millised teised sertifikaadid on vajalikud?
Vastus (avaldatud 07.04.2010):  Vastavus RF120 klassile vastavalt standardile EN13501 on sobilik.

2. Küsimus (saabunud 07.04.2010): HD lisa 2 punkt 2.5 - "Andmehoidla peab sisaldama automaatselt temperatuuri ja õhuniiskust hoidvaid dubleeritud kliimaseadmeid, mis tavaolukorras tagavad andmehoidla temperatuuri ja niiskusparameetrid vastavalt järgmistele andmekandjate tootjate poolt antudsoovitustele temperatuur +18±4 ºC ja suhteline õhuniiskus 20-40%."
Kas need parameetrid on kohustuslikud? Soovituslikud parameetrid oleks: temperatuur  +22 ± 4 º C suhteline õhuniiskus 40-80%.
Vastus (avaldatud 07.04.2010): Temperatuur  +22 ± 4 º C suhteline õhuniiskus 40-80% on sobilikud, kehtima jääb kiimaseadmete dubleerituse nõude.

3. Küsimus (saabunud 07.04.2010): Palun täpsustage andmehoidla liiasuse nõuet. Kas pakutav lahendus võib olla N kõikide süsteemide korral?
Vastus (avaldatud 09.04.2010):  Dubleeritud peavad olema kliimaseadmed, ups ei pea olema dubleeritud, gaaskustutus peab olema varustatud nii automaatse käivitusmehhanismi kui ka mehhaanilise käsitsikäivitusega.Elektritoide peab saabuma ühte toiteliini (fiidrit) pidi. võrguühenduste jaoks peab olema piisavalt mahukas läbiviik, et hankedokumentides nimetatud arvul kaableid sealt läbi mahuksid. Samamoodi varustatakse objekti (vajadusel) veega ühte ahelat pidi.

4. Küsimus (saabunud 07.04.2010): HD lisa 2 punkt 2.7 - "Andmehoidla peab sisaldama minimaalselt kolme standardmõõdus seadmekappi, mis on varustatud elektritoitega."
Palun täpsustage, kas on lubatud pakkuda seadmekappe mõõdus 600x900x2000?
Vastus (avaldatud 07.04.2010): Jah, seadmekapid mõõdus 600x900x2000 vastavad HD esitatud nõudele, on oluline, et standardsed rackitavad seadmed (serverid, kettakastid, võrguseadmed jms) mahuksid seadmekappi normaalselt.

5. Küsimus (saabunud 07.04.2010): HD lisa 2 punkt 2.9 - "UPSi, gaaskustutus- ja kliimaseadmete tööparameetreid ja alarmid peavad olema kaughallatavad ja reaalajas jälgitavad."
Kas on lubatud pakkuda ka varianti, mille korral see nõue ei ole täidetud?
Vastus (avaldatud 07.04.2010): Kaughalduse ja reaalajas jälgitavuse kontekstis peab olema minimaalselt iga seadme hetkeolukord tuvastatav. Seetõttu peavad olema nii UPS kui ka kliimaseadmed varustatud minimaalse SNMP võimelise liidesega, mille abil on võimalik saada teada riketest võimalikult varases staadiumis, samamoodi peab suutma gaaskustustus väljastada alarmsignaali muudele seadmetele, sest muidu on võimatu tuvastada gaaskustutuse rakendumise fakti. Tavaliselt on iga gaaskustutuse kontrollpult selleks võimeline. Soovi korral võib kaughallatavuse osa hanke maksumuses eraldi välja tuua, et hankija saaks eelarvelistel võimaluste olemasolul selle eraldi soetada.

6. Küsimus (saabunud 07.04.2010): Palun kinnitage, et väljaspoole andmehoidlat jääv kaabeldus ei kuulu käesoleva hanke koosseisu.
Vastus (avaldatud 07.04.2010):  Kinnitame, et väljaspoole andmehoidlat jäävaid kaabeldustöid ei ole arvestatud antud hankesse, vt ka  vastust küsimusele nr 7.

7. Küsimus (saabunud 07.04.2010): Palun kinnitage, et andmehoidla asukohas teostatavad tööd (vundamendi loomine, ligipääsuteede rajamine, elektri ja veetorustiku toomine andmehoidlani jms tööd), mis on vajalikuks eelduseks andmehoidla nõuetekohaseks funktsioneerimiseks, ei kuulu käesoleva hanke koosseisu.
Vastus (avaldatud 07.04.2010): Kinnitame, et hankija ei ole nimetatud tööde teostamisega antud hankes arvestatud, küll aga on vaja pakkumises välja tuua minimaalsed lisanõuded (nt. nõuded aluspinna(vundamendi), elektri ja vee (ka võimaliku kanalisatsioonivajaduse) osas, et oleks võimalik nendega arvestada ja ei tekiks lahendamatuid olukordi.

8. Küsimus (saabunud 07.04.2010): HD lisa 2 punkt 2.12 - "Andmehoidla tulekindlus peab olema testitud vastavalt standardile EN 1047-2 või samaväärne ning vastama tulekindlusklassile R 60 D (60 minutit kestnud tulekahjus temperatuuril 1100°C peab temperatuur andmehoidlas 24 tunni jooksul jääma alla 70 °C , suhteline õhuniiskus < 85%)."
Kas on lubatud hankijale soodsama pakkumuse esitamiseks pakkuda ka varianti, mille korral see nõue ei ole täidetud?  Nimelt, pakkumuse maksumuse alandamiseks on vajalik alandada nõudeid kuni LC120, mis on klass RF120 vastavalt EN13501 või DIN4102.
Vastus (avaldatud 07.04.2010): Kuivõrd tegu on andmehoidlaga, mida ei ole planeeritud paigutada mõne rajatise/hoone sisse, siis on sobilik ka RF120 vastavus EN13501/DIN4102 standardile.

9. Küsimus (saabunud 07.04.2010): HD lisa 2 punkt 2.15 - "Andmehoidla gaasikindlus peab olema testitud vastavalt standardile EN 18095 või samaväärsele, peab vastama tihedusklassile IP-56 või kõrgemale."
Kas on lubatud pakkuda lahendust, mille gaasikindlus on vastavalt IP65 vastavalt EN60529?
Vastus (avaldatud 07.04.2010):  Jah

10. Küsimus (saabunud 07.04.2010): HD lisa 2 punkt 2.16 - "Andmehoidla sissemurdmiskindlus peab olema testitud vastavalt standardile EN 1627 või samaväärsele ning vastama turvatasemele WK4 või kõrgemale."
Kas on lubatud pakkuda lahendust, mille sissemurdmiskindlus vastab turvatasemele WK2?
Vastus (avaldatud 07.04.2010): WK2 on sobilik arvestades planeeritavat asukohta.

11. Hankemenetluse käigus tehtud ja arvestatud ettepanekud HD 10-128 lisa 3 hankelepingu projekti (registrist kätte saadav või e-posti teel saadetud HD juures lisana):

11.1 lisatud HD lisa 3 p 4.8 "Pooled on kokku leppinud, et kõik Lepingu täitmisel tekkivad intellektuaalse omandi õigused, sh. kuid mitte ainult õigused andmehoidla joonistele ning andmehoidla valmistamisel tekkinud leiutistele kuuluvad üksnes Müüjale.";

11.2 lisatud HD lisa 3 p 4.9 "Pooled on kokku leppinud, et kogu käesoleva Lepingu täitmisel teise Poole tegevuse kohta teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele ilma Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.";

11.3 muudetud (vähendatud) HD lisa 3 p 8.2 leppetrahvi max piirmäära:
HD lisa 3 p 8.2 "Lepingust tulenevate mitterahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral on ostjal õigus nõuda leppetrahvi mittekohaselt üleantud või üleandmata jäetud andmehoidla müügihinnast või andmehoidla kvaliteedi või lepingule mittevastavuse ning garantii- ja hooldustingimustest mittekinnipidamise korral leppetrahvi 0,5 % päevas, kuid mitte rohkem kui 10 (kümme) protsenti müügihinnast. Ostjal on õigus käesolevas punktis nimetatud leppetrahv kinni pidada müüjale tasumisele kuuluvatest summadest."

11.4 Hankija poolt ei eemaldatud ega muudetud punkti HD lisa 3 p 5.7, et juhul, kui edukas pakkuja siiski ei tarni nõuetele vastavat andmehoidla lahendust, siis oleks hankijal võimalik tehniliselt mitte sobiv andmehoidla lahendus tagastada.

HD lisa 3  hankelepingu punktid (kuhu tarnitakse jne) täpsustuvad, kui edukas pakkuja on selgunud ning hakkab toimuma lepingu ettevalmistamisprotsess sõlmimiseks.

Lisatud 07.03.2013

Tagasi lehele "Riigihanked"