Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Jooksev taotlusvoor: E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine

Taotlusvooru eesmärk on e-residentidele suunatud olemasolevate avalike teenuste kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamine ning uute avalike teenuste ja neid toetavate registrite loomine ja vajadusel arendustöödele eelnevalt eel-, äri- ja/või kasutatavuse analüüside läbiviimine.

Taotlusvoorust rahastatud projektide tulemusel:

  • on loodud või vajadusel eelnevalt analüüsitud teenused, mis tõstavad mitteresidentide motivatsiooni taotleda mitteresidendi digi-IDd ning luua Eestisse ettevõtteid või muul viisil tarbida Eesti digiühiskonna teenuseid;
  • tagatakse e-residentidele suunatud olemasolevate ja uute avalike teenuste kättesaadavus ja kasutajamugavus (sh tagatakse teenustele mitmekeelsuse tugi ning teenused on kirjeldatud teenuste kataloogis) vajadusel muutes olemasolevate teenuste äriprotsesse selliselt, et võimaldada e-residentidele mugavamat elektroonilist asjaajamist Eesti digiruumis.

Toetust võivad taotleda põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused, kohaliku omavalitsuse üksuste liidud, mittetulundusühingud, sihtasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru kogumaht on 4 000 000 eurot.

Arendusprojekti maksimaalne maksumus on 500 000 eurot.

Analüüsiprojekti maksimaalne maksumus on 50 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

  • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalfondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna) ning
  • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavatel asutustel, kohaliku omavalitsuse üksuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% toetuse saaja omafinantseeringuna).
  • eraldi läbiviidava analüüsiprojekti toetuse määr on kõikidel vooru taotlejate sihtgruppidel 85% kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest).

Toetatud projektid

Taotluste esitamine

Alates 29.05.2017 saab taotlusi esitada elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas aadressil etoetus.struktuurifondid.ee. Vastavalt RIA peadirektori 26.05.2017 käskkirjale nr 17-062 (.pdf, 252 KB) ei saa senise projektijuhtimise infosüsteemi kaudu enam uusi taotlusi esitada.

Taotluse deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” (.pdf, 116 KB).

Jooksva taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 214 KB) – voor algatati majandus- ja taristuministri 6. augusti 2015 käskkirjaga nr 15-0248 ning täiendati majandus- ja taristuministri 03.02.2016 käskkirjaga nr 16-0041 (pdf, 207 KB).

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 4 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 18.08.2015
Uuendatud 29.05.2017

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"