Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaali "eesti.ee" teavitustegevuste hanke taotluste küsimuste vastused

1. Küsimus
Hanketeates on välja toodud järgmised nõuded:
III.2) OSALEMISTINGIMUSED
III.2.1) Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused).
Punkt 4: kinnitus, et taotleja poolt hankelepingu täitmisel kasutatavatel töötajatel on vajalik kvalifikatsioon ja neil on hankemenetluse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud professionaalsust tõendavad sertifikaadid või diplomid;
Kust on võimalik leida töötajatele esitatud nõudmisi?

Vastus (avaldatud 14.06.2011): Punktis 4 (osalemistingimused III.2.1)) toodud kinnituse all mõeldakse üldist kinnitust, mis näitab, et meeskonnaliikmete kogemuse kohta toodud  ja CV-des esitatud andmed on õiged.

Näiteks kui disaineri CV-s on kirjas, et ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, siis ütleb kinnitus, et nii on see tõesti ning seda on vajadusel võimalik diplomiga tõestada; või kui näiteks CV-s välja toodud kampaania juures on kirjas, et see on pärjatud rahvusvahelise auhinnaga, siis saab vajadusel seda tõestada.

2. Küsimus: Soovime riigihanke nr 125522 hankedokumente.

Vastus (avaldatud 17.06.2011): Võistleva dialoogiga hankementlusega riigihankes (viitenumbriga 125522) teeb hankija pakkumuse esitamise ettepaneku kvalifitseeritud taotlejatele pärast läbirääkimiste-dialoogi lõppemist.

Hankeprotsess on üles ehitatud alljärgnevalt:

  • Hankest huvitatud isik esitab taotluse koos kvalifikatsiooni- dokumentidega.
  • Kõigile taotlejatele, kelle kvalifikatsioon on vastav riigihanke 125522 teates märgitud tingimustele ja nõuetele, teeme dialoogi alustamise ettepaneku, milles on muuhulgas kirjas mis viisil ja kus dialoogi peetakse, milliseid lahendusi taotlejalt oodatakse jms.
  • Oleme ette näinud võimaluse pidada läbirääkimisi-dialoogi mitmeetapilisena, mistõttu dialoogi järgmisesse etappi jõudvate taotlejate arv võib väheneda (kõik sõltub kvalifitseeritud taotlejate arvust ja esitatud lahendustest).
  • Pärast läbirääkimiste lõppu teeme kvalifitseeritud taotlejatele pakkumuse esitamise ettepaneku, kontrollime pakkumuste vastavust ning selgitame eduka pakkumuse lähtudes pakkumuse esitamise ettepanekus sätestatud pakkumuste hindamiskriteeriumitest.

3. Küsimus: Kas taotleja ettevõtte meeskonna kooseisus võivad olla ka taotleja tütarettevõtte liikmed?
Kui jah, siis kuidas nad formaalselt oleks õige taotlusesse kirja panna?

Vastus (avaldatud 21.06.2011): Kui taotleja ettevõte ja tema tütarettevõte on ühes grupis ja nende majanduslikud näitajad summeeritakse (koostavad konsolideeritud majandusaasta aruande), siis võivad olla taotleja meeskonnas ka tütarettevõtte liikmed.

Kui aga taotleja ja tema tütarettevõte on eraldiseisvad juriidilised isikud, siis tuleks esitada ühistaotlus koos sinna juurde kuuluvate vorminõuetega. Ühistaotluse korral nimetatakse (ja koostatakse sellekohane volitus) hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks ühistaotlejate hulgast volitatud esindaja (vt täpsemalt hanketeade). Ühistaotluse korral tuleb silmas pidada, et ühistaotlejate majanduslikud näitajad summeeritakse (oluline on, et summaarne agentuuritulu on võrdne või ületab hanketeates kehtestatud piirsummat), kuid pädevust näitavad nõuded on individuaalsed ja neid ei saa summeerida (meeskonna liikmete töökogemus).

Juhul, kui ühistaotlejate volitatud esindaja ületab oma majanduslike näitajate ja teostatud kampaaniate maksumuse ja arvu poolest hanketeates kehtestatud nõudeid, siis teine ühistaotleja (kes ei ole volitatud esindaja) ei pea taotluses täiendavalt oma majandusnäitajaid ja teostatud kampaaniaid välja tooma, küll aga peab ta välja tooma, et tema panus ühisesse taotlusse (näiteks meeskonna liige ja tema pädevus) vastab hanketeates kehtestatud nõuetele.

4. Küsimus (esitatud 22.06.2011): Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

Taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuste tõendid riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

Palun täpsustage, mis ametiasutuse tõendeid te siinkohal soovite Eestis registreeritud ettevõtte kohta? Kas piisab kohalike maksude tõendist? Muu soovitud info peaks avalikest registritest kergesti leitav olema.

Vastus (27.06.2011 vastatud riigihangete registri kaudu ja avaldatud): Eestis registreeritud taotlejal piisab kohaliku omavalitsuse tõendi esitamisest kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva (23.05.2011) seisuga.

Hanke info

Infotunni küsimused-vastused

Lisatud 19.05.2011

Tagasi lehele "Riigihanked"