Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Toetatav tegevus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2014 määrusele (EL) nr 910/2014 „e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93 EÜ“ (ET 28.08.2014 L 257/73) ning Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017 määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“.

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
  • sihtasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 3 000 000 eurot.

Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

  • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100%, millest 85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna;
  • avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ning sihtasutustel 85%. Toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 23.11.2017 struktuuritoetuse e-keskkonda etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”. (.pdf, 116 KB)

Eeltaotluste valikumetoodika on kinnitatud  majandus- ja taristuministri 6. juuni 2015 käskkirjaga nr 15-0153 "Avatud voorudesse esitatud eeltaotluste valikumetoodika". (.pdf, 310 KB)

Taotluste tingimused kinnitati ja valikukomisjon moodustati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 12. oktoobri 2017 käskkirjaga nr 17-205 (.pdf, 225 KB) ning voor avati RIA peadirektori 27.10.2017 käskkirjaga nr 17-138 (.pdf, 253 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 4.12.2017.

Varasemad taotlusvoorud

Toetatud projektid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 26.10.2017
Uuendatud 03.01.2018

Tagasi lehele "Avalikud teenused sf 2014-2020"