Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. (Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning
  • mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 3 250 000 eurot
Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot

Projekti toetuse määr on:

  • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna), 
  • sihtasutustel ja mittetulundusühingutel 85% (15% peab toetuse saaja katma omafinantseeringuna).

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 30.10.2015 elektrooniliselt aadressil https://www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“.

Voor algatati majandus- ja taristuministri 16. septembri 2015 käskkirjaga nr 15-0282 – Avatud taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 216 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 16.11.2015 kell 17.00

Varasemad voorud


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 11.05.2015
Uuendatud 10.08.2018

Tagasi lehele "Avalikud teenused sf 2014-2020"