Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. (Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee)

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning
  • mittetulundusühingud.

Taotlusvooru kogumaht on 5 700 000 eurot
Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot

Projekti toetuse määr on:

  • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna),
  • avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ning mittetulundusühingutel 85% (15% peab toetuse saaja katma omafinantseeringuna).

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 3.11.2016 elektrooniliselt aadressil https://www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”. (.pdf, 116 KB)

Voor algatati majandus- ja taristuministri 27. septembri 2016 käskkirjaga nr 16-0286 – Avatud taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 222 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 14.11.2016.

Varasemad voorud

Toetatud projektid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 03.10.2016
Uuendatud 03.04.2017

Tagasi lehele "Avalikud teenused sf 2014-2020"