Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Struktuuritoetused

Euroopa Liidu struktuuritoetustega toetatakse majanduse arengut ning vähendatakse arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel.

Perioodil 2014–2020 toetab Euroopa Liit infoühiskonna arengut Eestis 181 760 000 euroga, millele lisandub Eesti riigi kaasfinantseering 24 928 235 eurot.

RIA on määratud rakendusüksuseks seitsmele meetme tegevusele, mis panustavad kolme prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisse:

MeedeMeetme eesmärkMeetme tegevus
Prioriteetne suund 1: Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
1.3. Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõttÕppija õpioskuste tulemusliku omandamise toetamine ning õpetaja töötingimuste parendamine.1.3.2. Koolide IKT taristu
1.6. Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamineKutse ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud ja elukestva õppe võtmepädevused paranenud.1.6.3. Digitaalse kirjaoskuse suurendamine
Prioriteetne suund 11:  IKT teenuste taristu
11.1. Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamineKõigile isikutele Eestis kiire internetiühenduse võimaldamine kaasaegsete e-teenuste tarbimiseks ja osutamiseks.11.1.1. Telekommunikatsiooni taristu uuendamine ja uue rajamine
11.2. Nutika teenuste taristu arendamineUute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetva ühtse teenusruumi loomine.11.2.1. E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
11.2.2. Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine
Prioriteetne suund 12: Haldusvõimekus
12.3. Avalike teenuste pakkumise arendamineAvalikke teenuseid pakutakse kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt.12.3.1. Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
12.3.2. Avalike teenuste koosvõime loomine

Täielik meetmete nimekiri (.xls) ja meetmepõhised õigusaktid on veebilehel struktuurifondid.ee.

Perioodil 2007–2013 toetati Eestis infoühiskonna arengut 64,8 miljoni euroga. Toetati ainult projekte, mis olid suunatud "Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna ”Infoühiskonna edendamine” eesmärkide saavutamisele. Rakendusüksus oli Riigi Infosüsteemi Amet (RIA).

Infoühiskonna arengut toetati kolmel viisil:

Avatud taotlusvoorudega – Kokku korraldas RIA 12 taotlusvooru ning toetust sai 164 projekti  30,9 miljoni euro ulatuses. Lõpetatud on neist 161. Viimased projektid viiakse ellu 2015. aasta lõpuks.

Investeeringute kavade alusel – Vabariigi Valitsus kinnitas neli investeeringute kava. Need koosnesid infoühiskonna arengukavas ja selle rakendusplaanis toodud avaliku sektori toimimise tõhustamise meetme projektide nimekirjast. Rahastuse sai 86 projekti kogumahus 29,1 miljonit eurot. Lõpetatud on neist 73. Viimased projektid viiakse ellu 2015. aasta lõpuks.

Programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" rahastatakse tegevusi, millega viiakse ellu riigi prioriteete, kuid need ei eelda investeeringute tegemist infrastruktuuri. Programm kinnitati majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga ja seda viib ellu RIA. Programmi maht on 4,8 miljont eurot ning tegevused lõpetatakse 2015. aasta lõpuks.

Perioodil 2004–2006 eraldati Eestile EL struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist kokku 12,5 miljardit krooni. Infoühiskonna arengut toetati sellest 130 miljoni krooniga.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 12.12.2011
Uuendatud 21.03.2017

Tagasi avalehele