Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

2008. aasta voorud (projektid lõppenud)

1. voor "Täisfunktsionaalsete avalike teenuste arendamine e-keskkonnas"

Projekt Toetuse saaja Täistaotluse rahuldamise kuupäev Rahuldatud täistaotluse maht Tehtud väljamakseid
E-teenused sõidukite halduse valdkonnas Autoregistri Keskus 12.12.2008 510 014,96 509 020,12
Elektrooniline õpingukaart MTÜ Liikluskasvatuse Ühendus 03.04.2009 237 495,69 237 475,18
Tervise Online-koolituskeskond SA Eesti tervisefond 06.02.2009 113 591,20 111 612,78
Metsanduslogistika edendamine e-keskkonnas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit MTÜ 17.04.2009 170 269,45 170 264,20
Majandusaasta aruannete elektrooniline struktureeritud esitamine Registrite ja Infosüsteemide Keskus 23.04.2009 373 989,43 369 298,45
E-Notar Notarite Koda 23.04.2009 77 433,16 73 103,22
Kohalike omavalitsuste universaalne teenusteportaal Siseministeerium 28.04.2009 228 150,65 226 251,99
Uue elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi (eRT) loomine Riigikantselei 06.05.2009 311 364,45 311 364,45
Kohaliku omavalitsuse Volikogu/Valitsuse Infosüsteem - VOLIS Siseministeerium 30.04.2009 352 000,29 351 900,55
Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteem Maksu- ja Tolliamet 30.04.2009 266 121,97 266 121,96
Kokku     2 640 431,25 2 626 412,90

2. voor "E-keskkonnas olevate teenuste kasutamiseks teadmiste ja oskuste taseme tõstmine"

Projekt Toetuse saaja Täistaotluse rahuldamise kuupäev Rahuldatud täistaotluse maht Tehtud väljamakseid
E-kodaniku koolitusvõrgustik Vaata Maailma SA 15.04.2009 419 605,53 419 143,35
ID-Nõustamiskeskus Vaata Maailma SA 06.02.2009 178 098,76 177 805,40
E-teenuste interaktiivne veebikoolitus Vaata Maailma SA 13.05.2009 63 560,14 63 560,08
E-buss Vaata Maailma SA 08.05.2009 99 682,07 99 682,06
Mobiilne koolitusboks Vaata Maailma SA 15.04.2009 209 074,81 208 335,90
Mentoripõhine e-õpe Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 29.04.2009 419 335,00 356 849,18
Meditsiinitöötajate e-keskkonna teenuste kasutamise teadmiste ja oskuste taseme tõstmine SA Eesti Tervise Fond 05.05.2009 46 556,77 46 556,76
Avalike e-teenuste nõustamispunktid Vaata Maailma SA 08.05.2009 194 069,27 194 069,28
Eesti erametsaomanike e-teenuste alane koolitus SA Erametsa-keskus 08.05.2009 20 120,92 20 120,92
Kokku     1 650 103,27 1 586 122,93

3. voor "Teabe kättesaadavuse parandamine"

Projekt Toetuse saaja Täistaotluse rahuldamise kuupäev Rahuldatud täistaotluse maht Tehtud väljamakseid
Aadressiandmete kättesaadavuse parandamine Maa-amet 02.07.2009 265 870,67 265 870,67
Audiovisuaalse kultuuripärandi ja teabe digihoidla I etapi väljatöötamine ning sellele ID kaardi põhise avaliku ligipääsu loomine Eesti Rahvus-ringhääling 08.07.2009 510 654,07 510 644,10
Valitsuse ja Riigikantselei veebide arendus Riigikantselei 14.07.2009 61 355,18 61 027,94
Perekonnaseisu-andmete sisestamine registrisse digiteeritud perekonnaseisu-aktidelt Siseminis-teerium 14.07.2009 374 010,97 367 789,40
Kodanikuvärav eesti digitaalse kultuuripärandi arhiivile Eesti Rahvus-raamatukogu 15.05.2005 118 694,26 118 694,20
Eesti Rahva Muuseumi fotoarhiivi ja vaibakogu digitaliseerimine ja veebipõhiselt kättesaadavaks tegemine Eesti Rahva Muuseum 14.07.2009 302 933,44 297 385,26
Kokku     1 633 518,59 1 621 411,57

4. voor "Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele"

Projekt Toetuse saaja Täistaotluse rahuldamise kuupäev Rahuldatud täistaotluse maht Tehtud väljamakseid
Uue dokumendi-haldussüsteemi juurutamine Kohtla-Järve Linnavalitsus 18.05.2009 26 663,94 26 663,94
Sotsiaal-ministeeriumi elektrooniline dokumendihaldus-süsteemi arendamine Sotsiaal-ministeerium 19.02.2009 57 520,48 55 603,13
Kohalike omavalitsuste üleminek paberivabale asjaajamisele Siseministeerium 14.08.2009    
Järvamaa omavalitsuste DHS-i arendamine Paide Linnavalitsus 09.09.2009 25 197,17 25 197,17
„Kodanikuvaade paberivabale asjaajamisele ja osalusdemokraatia võimaluste väljatöötamine kohalikus omavalitsuses“ Kehtna Vallavalitsus 17.07.2009 229 187,17 229 187,15
Kohalike omavalitsuste elektrooniliste dokumentide halduse kaasajastamine Viimsi Vallavalitsus 18.09.2009 67 050,03 67 050,02
Tartu Linnavalitsuse dokumendi-haldussüsteemi viimine uuele kvaliteeditasemele Tartu Linnavalitsus 06.10.2009 47 422,44 47 422,45
Dokumendihaldus-süsteemi arendamine Siseministeeriumi haldusalas Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 06.07.2009 242 672,53 226 310,00
Elektroonilise dokumendihaldus-süsteemi arendamine Haridus- ja Teadus-ministeeriumi üleminekul paberivabale asjaajamisele Haridus- ja Teadus-ministeerium 11.09.2009 232 992,15 232 992,12
Võru Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste ühise dokumendi-haldussüsteemi (DHS) loomine Võru Linnavalitsus 20.07.2009 26 307,51 26 307,51
Paberivaba eesti Jõhvi Vallavalitsus 20.07.2009 12 558,59 12 548,67
Narva Kutseõppekeskuse dokumendihaldus-süsteemi kaasajastamine Narva Kutseõppekeskus 10.07.2009 12 343,90 9 310,07
Dokumendihaldus-tarkvara sidumine DVK keskkonnaga Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsiooni-keskus Ei esitanud täistaotlust 0,00  
Elektroonilise dokumendihaldus-süsteemi juurutamine Vändra Vallavalitsus 01.07.2009 1 406,06  0
PRIA efektiivne ja läbipaistev dokumendihaldus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 15.07.2009 209 348,77 0
Äriregistri dokumendihalduse parendamine Registrite ja Infosüsteemide Keskus 06.07.2009 99 447,68 70 521,78
Digitaalne jälitustoimik Politseiamet 23.07.2009 95 867,47 95 867,48
Eesti Kunstimuuseumi kunstikogude restaureerimis-valdkonna digitaalsete töövahendite ja -keskkonna kasutuselevõtt ja arendamine Eesti Kunstimuuseum 09.06.2009 50 221,16 49 567,39
Kinnistustoimiku dokumentide digitaliseerimine Registrite ja Infosüsteemide Keskus 20.07.2009 298 066,42 283 334,53
Politsei menetlussüsteemi (MIS) arendus ja E-toimikuga liidestamine Politseiamet 23.07.2009 443 030,43 422 445,75
Kinnistusraamatu Maakatastriga liidestuse täiendused - Digitaalsed plaani- ja kaardimaterjalid ning aadresssüsteemi liidestumine Registrite ja Infosüsteemide Keskus 17.07.2009 106 739,61 92 147,81
Kokku     2 284 079,51

1 972 476,97

5. voor „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega"

Projekti nimi Toetuse saaja Täistaotluse rahuldamise kuupäev Rahuldatud täistaotluse maht Tehtud väljamakseid
ISKE nõuete rakendamine HTM sisemistel ja välistel infosüsteemidel Haridus- ja Teadus-ministeerium 14.08.2009 127 010,02 126 300,74
PRIA infoturbesüsteemi ISKE v4.0 vastavuse saavutamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 14.08.2009 130 239,86 129 380,92
ISKE projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustes Tallinna Linnakantselei 28.08.2009 117 341,79 117 341,79
KOV infosüsteemide turvameetmete tõhustamine Siseministeerium 23.09.2009 307 691,56

307 691,54

ISKE rakendamine Taimetoodangu Inspektsioonis Taimetoodangu Inspektsioon 27.08.2009 12 769,55 12 769,55
Pärnu LV infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetmete rakendamisel Pärnu Linnavalitsus 07.09.2009 43 719,34 43 719,33
Politsei põhitegevuse infosüsteemi POLIS turvaaudit (turvatestimine) Politseiamet 04.09.2009 30 811,81 30 811,81
Politsei põhitegevuse andmekogu „Infosüsteemi POLIS“ keskse juurdepääsu-piirangute ja ühtse arhiveerimise ning kustutamise funktsionaalsuse loomine Politseiamet 04.09.2009 126 640,93 126 640,93
Viimsi Vallavalitsuse infosüsteemi turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbe-süsteemi (ISKE) rakendamisega Viimsi Vallavalitsus 18.09.2009 22 637,51 22 637,51
Lõppkasutajate andmeturbealane koolitus Politseiamet 04.09.2009

125 137,73

124 830,94
Olulisemate ISKE turvameetmete rakendamine Registrite ja Infosüsteemide Keskuses Registrite ja Infosüsteemide Keskus 15.10.2009 406 337,80 406 337,80
Kokku     1 450 337,90 1 448 462,86

EL Regionaalarengu Fondi logo

Tagasi lehele "Avatud taotlusvoor"