Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaali teavituskampaania HD küsimused-vastused

24.9.2008

Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus "Riigiportaali "eesti.ee" teavituskampaania. HD nr 181

Pakkumuse esitamise ettepaneku (hankedokumentide nr 181) kohta on saabunud hetkel alljärgnevad küsimused:

1. Küsimus  (saabunud 24.09.2008): Hanketeate 0 osa üldandmed lõigus märgitakse, et riigihanke eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär. Antud piirmäär on alates 1.jaanuar 2008.a on asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral riigi või riigiasutuse puhul 133 000 eurot (2 080 998 kr). Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus riigiportaali „eesti.ee“ teavituskampaania (viitenumber 108086) pakkumuse esitamise ettepanek (hankedokumendid nr 181) punktis 4.6. märgitakse, et „kui pakkumused ületavad hankija riigihankeks ettenähtud vahendid, siis on hankijal õigus kõik ettenähtud vahendeid ületavad pakkumused tagasi lükata.“. Küsimus: kas on õige järeldus, et Hankijal on vahendeid kampaania läbiviimiseks maksumusega 2 080 997 krooni?

Selgitus (avaldatud 24.09.2008):  Vastavalt hanketeatele saab hankija sõlmida küll hankelepingu, mille rahaline eeldatav maht on 40 000- 133 000 eurot, kuid Teie järeldus on vale. Käesolevas hankemenetluses ei avalikusta hankija riigihankeks ettenähtud vahendite mahtu.

2. Küsimus (saabunud 01.10.2008): Lähteülesandes on mainitud teenusepakkujatele paremate case-study- de jagamist Kas ja millised case-study'd on praeguseks olemas ja mis on nende sisu?

Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Lähteülesandes mainitud case-study-de kohta saate lugeda siit (.doc, 61 KB).

3. Küsimus (saabunud 01.10.2008): Kui palju erinevad portaali eesti.ee eesti-, vene- ja inglisekeelne versioon? Mis on nende erinevuste aluseks? Näiteks vene k versioonis puudub jaotus "elukaar" jne. 

Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Eesti-, vene- ja inglise keelsete versioonide erinevuste aluseks on sihtgruppide potentsiaalne infohuvi lähtuvalt sihtgrupist. Võõrkeelseid versioone oleme täienenud vastavalt info tekkimisele. Nt paljudel riigiasutustel ei olnud mõned aastad tagasi vene- või inglise keelset kodulehte. Vastavalt info täienemisega internetis ja portaali sihtrühma suurenemisele täiendame pidevalt võõrkeelsete versioonide infomahtu.
"Elukaar" on vaid eestikeelses versioonis. Enamik "Elukaare" teemasid on "teemad"-e all olemas. Nt alamteema "Ajateenistus" on nii elukaare teema "Noor" kui teema "Riigikaitse" all. Kuna võõrkeelsetes versioonides on vähem teemasid võrreldes eestikeelsega, siis ei olnud sügavat mõtet ka erinevatel vaadetel samale alamteemale.

4. Küsimus (saabunud 01.10.2008): Teavituskampaania sihtrühmadena on määratletud "teenusepakkujad".  Millised erasektorisse kuuluvad teenusepakkujad (peale pankade) on praegu eesti.ee portaaliga liitunud või millised on RIA nägemuse järgi erasektori motivaatorid riigiportaalis osalemiseks?

Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Teenusepakkuja- sihtrühma kuuluvad avalikku huvi pakkuvate teenuse osutajad- riigi, kohaliku omavalitsuse asutused sh MTÜ-d, kes osutavad või on valmis osutama lepingu algusel  kohaliku omavalitsuste teenuseid ja erasektori ettevõtted. Ootame, et võimalikult lai hulk sihtrühma esindajad saaksid riigiportaalist ja selle võimalustest teadlikuks.
Ennekõike oleks eesmärk teavitada regionaaltasandi asutusi (maavalitsused, kohalikud omavalitused ja nende allasutused) keskselt realiseeritud tehnilist lahendustest, mis on mõistliku inim- ja finantsressursiga kasutatavad regionaaltasandi asusute poolt. Soositud on laia kasutajaskonnaga teenused nt toetuste taotlemine, lubade taotlemine jne.

Täna pakutavad erasektori teenuseid: Eesti Energia plaaniliste elektrikatkestuste teavitusteenus

Peamised motivaatorid võiksid olla:
(1) kodanike parem teenindamine ja info kättesaadavuse tagamine
(2) kesksed teavitus- ja koolitusmehhanismid sihtrühmade esindajatele, kes täna ei kasuta e-teenuseid
(3) võimalus osaleda riigi poolt pakutava keskkonna kujundamises

5. Küsimus (saabunud 01.10.2008): Teavituskampaania eesmärgiks on eesti.ee külastajate arvu suurendamine. Kui suurt külastajate arvu suurenemist võrreldes nt august 2008 andmetega võib lugeda kampaania eesmärgi täitmiseks?

Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Esimeseks eesmärgiks teadlikkuse tõstmine portaali olemasolust ja pakutavatest võimalustest. Tuginedes Emori 2007.a. oktoobris läbi viidud uuringule saab kampaania eesmärgi täitmist väljendada järgmiste arvuliste näitajatega:

Näitaja 2007.a. oktoober 2008.a. detsember
Teadlikkus avalikest e- teenustest 15-74.a. Eesti elanike seas43% teab(452 631 in)45% teab (473 684in)
Teadlikkus riigiportaalist 15-74.a. Eesti elanike seas23% teab (242 105 in)28% teab (294 737 in)

Teiseks eesmärgiks on külastajate arvu suurendamine. 

Näitaja2007.a. oktoober2008.a. detsember
Riigiportaali kasutamine 15-74.a. Eesti elanike seas13*% kasutab(136 842   in)17% kasutab(189 473 in)

6. Küsimus (saabunud 01.10.2008): Kui palju tagasisidet toob praegune tagasiside-liides "Kirjuta ja küsi" või kirjad toimetaja@eesti.ee? Mitu küsimust/ettepanekut laekub päevas või kuus keskmiselt?

Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Päevas tuleb keskmiselt 5-7 kirja "Kirjuta ja küsi" ja aadressile toimetaja@eesti.ee. Probleeme on nii sisulisi (kuidas saada mõnda toetust või kas vanemahüvitise maksmine lõpetatakse aastal 2009) kui tehnilisi (ei saa e-teenust kasutada, veateated, allkirjastamise probleemid).Uute e-teenuse avamisel saabub ajutiselt rohkem küsimusi. Riigiportaali toimetus ei anna juriidilist hinnangut ega nõu. Pigem otsime asutuse, kes probleemiga tegeleb või anname viited küsimust reguleerivale õigusaktile. 

7. Küsimus (saabunud 01.10.2008): „Eesti.ee“ teavituskampaania on suunatud m.h. teenusepakkujatele.Keda nähakse teenusepakkujana, kes on keskkonna jaoks huvipakkuv?

Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Teenusepakkuja- sihtrühma kuuluvad avalikku teenuse osutajad- riigi, kohaliku omavalitsuse asutused ja erasektori ettevõtted. Teenusepakkujatena näeme ka kolmanda sektori ettevõtteid (kodanikuühendusi), kes osutavad või on valmis osutama lepingu algusel  kohaliku omavalitsuste teenuseid.Ootame, et võimalikult lai hulk sihtrühma esindajad saaksid riigiportaalist ja selle võimalustest teadlikuks. 

8. Küsimus (saabunud 01.10.2008): Mis valdkonna ettevõtted, mis teenuse osutajad?

Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Ennekõike näeme vajadust teavitada regionaaltasandi asutusi (maavalitsused, kohalikud omavalitused ja nende allasutused) keskselt realiseeritud tehnilist lahendustest, mis on mõistliku inim- ja finantsressursiga kasutatavad regionaaltasandi asusute poolt. Soositud on laia kasutajaskonnaga teenused nt toetuste taotlemine, lubade taotlemine jne.

9. Küsimus (saabunud 01.10.2008): Kas teil on olemas ka juba teenuse pakkujate andmebaas?
Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Andmebaasi ei ole.

10. Küsimus (saabunud 03.10.2008): Hanketingimuste Lisas 3 punktis 3 on nõue tagasiside liidese valmistamise maksumuse esitamiseks. Kas me oleme sõnastusest "liidese valmistamine" õigesti aru saanud? Liidese valmistamise hulka kuuluvad tavaliselt ka vormide programmeerimis- ja andmebaasitööd.  Samas pole hanketingimustes ära toodud programmeerimistöödele esitatavaid tehnilisi nõudeid. Palume täpsustada "liidese valmistamise" tähendust või kui meie eeldus on õige, siis täpsustada nõudeid liidese tehnoloogilisele lahendusele.

Selgitus (avaldatud 03.10.2008): Hanketingimuste Lisas 3 punktis 3 "liidese valmistamine" all ootame pakkujalt idee- ja kujunduslahenduse väljatöötamise maksumust (vt ka HD Lisa 1 nõuded tagasiside liidese ideelahendusele) hankedokumentides kirjeldatud struktuuri, visuaalset disaini, käitumismudelit ja asukohta riigiportaalis ja soovitavalt dünaamilist prototüüpi), mis oleks kooskõlas teavituskampaania kujunduslahendusega, samas sobiks ka riigiportaali praeguse disainiga. Vajalikud programmeerimis- ja andmebaasitööd teostatakse tellija poolt.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, Riigiportaal

Lisatud 07.03.2013

Tagasi lehele "Riigihanked"