Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaali "eesti.ee" teavituskampaania

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus alustas väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlust "Riigiportaali "eesti.ee" teavituskampaania". Hanke viitenumber riigihangete registris on 108086. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. september 2008 kell 11.00.

Taotlused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus)

Selle menetluse juures on taotluste esitamiseks vajaminev info kättesaadav riigihangete registrist ja pakkumuse esitamise ettepanek tehakse kvalifitseeritud taotlejatele.

Küsimused ja vastused

Taotluste esitamise kohta on saabunud alljärgnevad küsimused (küsimused on avaldatud muutmata kujul):

1. Küsimus (saabunud 05.09.2008): Kui esitatakse ühispakkumine, siis kas eri kvalifitseerumiseks vajalikud näitajad (nt p.III 2.2)1.2 netokäive; p. III 2.3. 5 “vähemalt 15 inimest” jne) summeeritakse eri firmade peale kokku? Vöi vöetakse aritm. keskmine? Vöi peab iga firma seda nöuet täitma?

Vastus (avaldatud 09.09.2008): Ühistaotluse esitanud taotlejate viimase majandusaasta netokäive reklaamiteenusega seotud teenuste osas peab olema vähemalt kümme (10) miljonit Eesti krooni (ühistaotluse esitanud taotlejate käibed summeeritakse). Niisamuti peab ka ühistaotleja töötajate keskmine arv viimase kahel aasta jooksul olema igal aastal vähemalt 15 inimest (taotlejate töötajate arv summeeritakse).

2. Küsimus (saabunud 05.09.2008): 12.09.08. tuleb esitada taotlus, kinnitused jm kvalifitseerumiseks vajalikud dokumendid. Samas ei ole määratletud tähtaega, millal Kvalifitseeritud taotlejate hulgast valitakse välja 3 taotlejat, kellele tehakse pakkumuse esitamise ettepanek. Millal see toimub?

Vastus (avaldatud 09.09.2008): Septembrikuu jooksul (enne 25. kuupäeva) valitakse kvalifitseeritud taotlejate hulgast välja 3 taotlejat, kellele tehakse pakkumuse esitamise ettepanek. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8.oktoober 2008.

3. Küsimus (saabunud 05.09.2008): Vastavalt punktile 2.4. peab taotlejal olema allhankijatega kehtiv lepinguline suhe (kehtinud eelnevalt vähemalt kuus kuud) antud hanke osaga sarnase teenuse osutamiseks ja allhankijate kirjalik kinnitus käesolevas hankes osalemise kohta peab olema allhankija blanketil allkirjastatult taotluse dokumentide juurde lisatud. Kui taotleja ei kasuta allhankijaid, siis esitab taotleja koos taotlusega sellekohase kirjaliku kinnituse. Hankija ees jääb vastutavaks taotleja. Seni ajani, kui me ei oma täpsemat informatsiooni lähteülesande (sh hetkeolukord, põhilised probleemid-takistused, mis eksisteerivad Eesti elanikel ning teenuste pakkujatel seoses riigiportaaliga eesti.ee) kohta, ei ole võimalik seda punkti adekvaatselt täita, kuna kasutatavad allhankijad sõltuvad konkreetsest lahendusest konkreetsele probleemile.

Vastus (avaldatud 09.09.2008): Siinkohal peetakse silmas peamisi allhankijaid : meediapartnerit, veebilahenduste pakkujat, filmitootjat (klippide valmistajat) jms. Kasutatavate allhankijate nimekirja on võimalik muuta ning lõplik nimekiri (sh vajalikud kinnitused jms) tuleb esitada koos pakkumusega.

4. Küsimus (saabunud 05.09.2008): Paragraafis III.2.3) 2. sätestatakse, et taotleja peab esitama viimase kahe aasta (2006-2007) jooksul teostatud sotsiaalkampaaniate teostamise lepingute nimekirja koos nende maksumuse, lepingute sõlmimise kuupäeva ja infoga tellija kohta. Sellele lisaks tuleb esitada eelpool nimetatud kampaania lühiülevaade (kampaania aeg, eesmärk, sihtgrupp, jms) ja saavutatud tulemus. Siit küsimus, kuidas on defineeritud teostamine ehk mida peab taotleja olema konkreetse kampaania osas teostanud.

Vastus (avaldatud 09.09.2008): Siin on peetud silmas asjaolu, et taotleja peab olema viimase kahe aasta (2006–2007) jooksul teostanud vähemalt 2 sotsiaalkampaaniat ja teostamise all peetakse silmas reklaamikontseptsiooni välja töötamist ja selle elluviimist ehk siis kampaania läbiviimist.

5. Küsimus (saabunud 08.09.2008): Paberites on järgmine nõue:III.2.2) 1. kahe (2) viimase majandusaasta aruanded või majandusaasta aruannete väljavõtted, kui majandusaasta aruanded on avalikud taotleja asukohamaa õigusaktide kohaselt. Kas vaja on koos audiitori järelotsusega majandusaasta aruandeid või sobivad ka ilma?

Vastus (avaldatud 09.09.2008): Kui teie ettevõte on Eestis registreeritud ja andmed äriregistris avalikustatud, ei ole vaja kahe viimase majandusaasta aruandeid esitada, saame seda ise kontrollida. Kui teie ettevõte pole Eestis registreeritud või ei ole andmed äriregistris avaldatud, siis piisab kui need on allkirjastatud taotleja seadusliku esindaja poolt, st audiitori järelotsus pole vajalik.

6. Küsimus (saabunud 09.09.2008): Hankedokumentides on nõutud mh erinevate avalduste, volituste, kinnituste esitamine. Kas on lubatud köik avaldused, volitused, kinnitused esitada ühele lehele kirjutatuna?S.t. et need tekstid asuvad koos ja pole vaja toota eraldi lehti?
Ühel lehel asuks: - soovime ...
- ettevõte volitab ....
- ettevõte kinnitab, et....

Vastus (avaldatud 10.09.2008): Ühel lehel võivad olla hankemenetluses osalemise avaldusel nõutud kinnitused ( vt hanketeates "Osalemistingimused" punkti III.2.1) all olevas alampunktis 1 (täpsemalt p. 1.1-1.9) nõutud andmed. Sinna võib lisada ka allhankijate nimekirja, kui pakkumuses nähakse ette allhange. Eraldi lehel peaks olema allhankijate kinnitused (sest need on vajalik esitada allhankija blanketil) ja ka volitus. Kui allhankijaid ei kasutata, siis võib sellekohase kinnituse lisada samuti hankemenetlusel osalemise avalduse lehele.

7. Küsimus (saabunud 10.09.2008): Kas samale lehele võib panna ka:
- kinnituse ühispakkumise esitamise kohta,
- volituse,
- allhankijaid puudutavad kinnitused mida nad ei pea allkirjastama – nt RHS prgr. 28 lg 1,2 osas;
- solidaarse vastutuse kinnituse?

Vastus (avaldatud 11.09.2008): Samal lehel, milles hankemenetlusel osalemise avaldus koos kinnitustega (vt eelmise küsimuse vastust), võib olla kinnitus ühistaotluse esitamise kohta.

Eraldi lehel (vt eelmise küsimuse vastust) võiks olla volitus, kes ühistaotlejaid esindama hakkab.

Allhankija kinnituse lehel (see millel allhankija kinnitab, hankemenetluses osalemise soovi) võiks allhankija kinnitada, et tal puuduvad RHS §38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud alused. Solidaarse vastutuse kinnitust ei pea taotluse esitamisel lisama, seda tuleb teha juba pakkumuse esitamisel.

8. Küsimus (saabunud 10.09.2008): Järgnev küsimus: 3.3 Nii paberkujul kui digitaalkujul esitatav taotlus ja muud käesolevas hanketeates nõutud dokumendid tuleb paigutada ühte kinnikleebitud ja pitseeritud pakendisse, rakendades abinõusid, mis ei võimaldaks varjata selle määratud tähtpäevale eelnevat avamist.

Küsimus pitseerimise kohta. Mida täpsemalt mõeldakse ümbriku pitseerimise all? Kas piisab ka korralikult kinnikleebitud ümbrikust, millel templi järjend või firma rekvisiitidega labelkleeps kinnituskohal või on vaja vahaga pitserit

Vastus (avaldatud 11.09.2008): Ümbriku pitseerimise all mõeldakse korralikult kinnikleebitud ümbrikku, millel templi jäljend või firmakleeps peal. Vahaga pitseerida ei ole tarvis.

9. Küsimus(saabunud 11.09.2008): Leht, kus allhankija kinnitab, et soovib osaleda, sel samal lehel võib ta kinnitada, et tal puuduvad §38 osas nimetatud alused. Tegelikult ei ole hanketeates öeldud, et seda peab kinnitama just allhankija ise. p. 2.3 alusel võib saada aru, et seda võib ka kinnitada taotluse / pakk. esitaja ehk meie. Me oleme praegu paberid nii teinud ja ma ei ole kindel, et neid muuta jõuame. See peaks siiski nii olema ok?

Vastus (avaldatud 11.09.2008): Reeglina kinnitab allhankija ise, et tal puuduvad RHS §38-s nimetatud alused. Kui teeb seda aga taotleja, võtab ta kinnitamisega vastutuse antud kinnituste õigsuses.

Lisatud 04.09.2008

Tagasi lehele "Riigihanked"