Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaali eesti.ee jätkuarenduste kvaliteedi teenuse osutamine

Hankelepingu objekti nimetus: Riigiportaali eesti.ee jätkuarenduste kvaliteedi teenuse osutamine
Hankelepingu objekti kirjeldus: Hanke eesmärk on vastuvõtutestimise teenuse osutamine ja selle kvaliteedi tagamine Riigiportaali jätkuarendustöödele.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 19.11.2010 kell 11:00

Kontaktisik:
Vassili Ljahhovets
projektijuht
tel 663 0219
vassili.ljahhovets@ria.ee

Küsimused-vastused

Küsimus: Mis platvormil on tarkvara loodud?
Vastus: Tehnilise platvormi dokumentatsiooniga saab tutvuda:
riigiportaali arendusraamistik https://www.teine.eesti.ee/gfx/fw.doc (hetkel kohati vanaks jäänud)
Java GW süsteemi disain http://proto.eesti.ee/JavaGWaudit/RIA_Java-Systeemi_disain-0.2.rtf
Lühidalt:
Andmebaas: PostgresSQL 8.4
Rakenduskiht: PostgresSQL 8.4 (suurem osa) ning Java üksikrakendused.

Küsimus: Mittefunktsionaalne nõue nr 3: "Kuvatava lehekülje ettevalmistamine serveris ei tohi serveri normaalkoormusel kesta kauem kui 3 sekundit." Mida peetakse antud juhul silmas "normaalkoormuse" all?
Vastus: Tavapärase koormuse all mõeldakse päeva/tunni/sekundi keskmist pöördumiste arvu serveri poole.

Küsimus: Mis on jõudlustestide skoop?
Vastus: Hetkel skoop pole lõplikult fikseeritud kuid kindlasti skoop ei hõlma 100% arendatavat funktsionaalsust, vaid olulisemad osad.

Küsimus: Kes valmistab ette jõudlustestide skriptid? Kas on võimalik kasutaja Arendaja poolt kasutatavaid jõudlustestide skripte, millega Arendaja ise kontrollib oma lahenduse vastavust jõudlusnõuetele?
Vastus: Jõudlustestide skriptid valmistab ette Arendaja ja neid saab kasutada ka vastuvõtu testimisel kvaliteedi teenust osutav ettevõtte.

Küsimus: Kas jõudlustestide läbiviimise jaoks on olemas töökeskkonnaga sarnane riistvara?
Vastus: Ei pruugi olla 100% sama, kuid identne töökeskkonnale.

Küsimus: Mis on jõudlustestide lõpetamise kriteerium? Tööde mahu erinevus on märgatav juhul, kui
- test viiakse läbi ühekordselt ja fikseeritakse hetkeseis, või
- käivitatakse testi mitmekordselt (käivitamise kordade arvu pole võimalik ette hinnata) pärast parandusi süsteemi konfiguratsioonis ning koodis.
HD lisas 1 on öeldud, et "Maksumuse hindamisel võtta aluseks eeldus, et iga testimise tsüklit tuleb läbida üks kord". Kas see reegel kehtib ka koormustestide kohta, see tähendab, et planeerida tuleb üks koormustestide käivitus + raporteerimine?
Vastus: Jõudlustest viiakse läbi mitme kordselt, kuid mitte rohkem kui 5 korda (täpne kogus lepitakse kokku vastavalt vajadusele töö käigus). Testimise kriteeriumid antakse ette enne testimise alustamist ja kriteeriumid peavad olema reaalse keskkonnaga sarnased. Järgmiste testide puhul kriteeriumeid kahekordistatakse ja nii kuni süsteem ei tule toime kriteeriumitega.  Iga testimise lõpul tuleb raporteerida tulemused.

Küsimus: Lisa 1, p2: Töötada läbi esimese iteratsiooni testjuhtumid, mille on esitanud Tellija ja teha ettepanekud nende parendamiseks. Kes parandab testilood? Arendaja või Pakkuja?
Vastus: Arendaja teeb parandused vastavalt Pakkuja ettepanekutele. Edaspidiselt (iteratsioon 2 ja 3) valmistab Arendaja testilood vastavalt Pakkuja ettepanekutele.

Küsimus: samas, p3: 3. Jälgida testjuhtumite põhjal kaetavust testitavale objektile. Mida selle all mõeldud on ja mis on sellega seonduv Pakkuja tegevus - puuduvate testilugude juurdekirjutamine vms?
Vastus: Selle all mõeldakse, et Pakkuja kontrollib Arendaja poolt teostatud testijuhtumeid ning nende kaetavust funktsionaalsusele. Juhul kui kaetavus pole piisav, raporteerib sellest Tellijale, ning Arendaja täidab testilugusid.

Küsimus: HD Lisa 2 vorm pakkumuse maksumuse esitamiseks on vastuolu projektiplaaniga (lisa 3) Lisa 2 on töö nr 9. "2 iteratsiooni regressioon testide läbiviimine". Projektiplaanis on sellel kohal mõeldud 3. iteratsiooni järgset 1. ja 2. iteratsiooni skoobi regressioonitestide läbiviimist. Kumb maht tuleb töö 9. mahuna välja tuua - kas
- 1.+2. iteratsiooni regressioonitestide kogumaht (nagu projektiplaanis) või
- ainult 2. iteratsiooni regressioonitestide maht (nagu Lisa 2)?
Vastus: kolmandas iteratsioonis tuleb välja tuua 1+2 iteratsiooni regressioon testide maht.

Lisatud 11.11.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"