Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaal "eesti.ee" jätkuarendus 2010

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas välja piiratud hankemenetluse "Riigiportaal "eesti.ee" jätkuarendus 2010". Selle menetluse juures on taotluste esitamiseks vajaminev info kättesaadav riigihangete registris, hanke viitenumber 118753.

Hankedokumendid ja pakkumuste esitamise ettepanek esitatakse kvalifitseeritud taotlejatele alles pärast taotluse esitamist ja taotlejate kvalifitseerimist.

Infot saate aadressilt portaal2010[ät]lists.ria.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2010 kell 11.00. Taotlused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus).

Taotluste esitamise kohta esitatud küsimuste vastused

Riigiportaali jätkuarenduse hankes (viitenumber 118753) on hanketeate kohta esitatud alljärgnevad küsimused:

1. Küsimus (saabunud 18.05.2010): Kas Pakkuja on saanud õigesti aru, et Hankija soovib Pakkujatelt, et kasutataks hangitava tarkvara arenduse käigus tarkvara arendamiseks ainult metoodikat Scrum  või on lubatud kasutada ka kõiki järgnevaid metoodikaid Pakkuja enda äranägemisel:

 • Object-oriented design (OOD)
 • Top-down programming
 • Unified Process (UP)
 • Waterfall: linear framework type.
 • Prototyping: iterative framework type
 • Incremental: combination of linear and iterative framework type
 • Spiral: combination of linear and iterative framework type
 • Rapid Application Development (RAD): Iterative Framework Type
 • Rational Unified Process (RUP)
 • Integrated Methodology (QAIassist-IM)
 • Dynamic System Development Method
 • Extreme programming (XP)
 • Feature Driven Development
 • Lean software development
 • Scrum-ban
 • Agile Modeling
 • Agile Unified Process (AUP)
 • DSDM
 • Essential Unified Process (EssUP)
 • Extreme Programming (XP)
 • Feature Driven Development (FDD)
 • Open Unified Process (OpenUP)

PS!  Nimetused on segaduste vältimiseks toodud ära inglise keeles.

Vastus (küsijale vastatud 20.05.2010, avaldatud 21.05.2010):  Jah, me eelistame Scrum'i või samaväärset agiilset juhtimismetoodikat.

2. Küsimus (saabunud 20.05.2010): Pakkuja palub Hankijal täpsustada, millistel RHS-s toodud alustel nõuab Hankija käesolevas hankes agiilmetoodikate rakendamise tõendamist, kui vastavate metoodikate kasutamise nõuet ei ole hanketeates nõutud. Pakkuja hinnangul ei vasta sellisel juhul antud nõue kriteeriumite ja mittediskrimineerivate kriteeriumite nõudele.  Kui Hankija on antud nõude ekslikult lisanud, siis palume antud nõue  hanketeatest eemaldada.

Vastus (küsijale vastatud ja avaldatud 24.05.2010):  Vastavalt hanketeate punkti III.2.3) „Tehniline ja kutsealane pädevus“ alampunktile 5 peab pakkuja hankijale esitama:“ hankelepingu täitmisel kasutatava minimaalse meeskonna (1 projektijuht, 1 süsteemianalüütik, 1 süsteemiarhitekt, 1 kasutatavuse ekspert, 1 Java programmeerija, 2 PL/pgSQLi programmeerijat, 1 testija) liikmete CV-d koos sertifikaatidega ning iga meeskonna liikme kirjaliku nõusoleku hankelepingus osalemiseks, sh andmed töökogemuse pikkuse, osaletud projektide (nimetus, lühikirjeldus, täidetud roll ja projekti käibemaksuta maksumus) ja keeleoskuse kohta.“
Nimetatud nõue on kooskõlas RHS § 41 lg 1 punktiga 4, mille alusel võib hankija taotleja tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks nõuda hanketeates vastavalt hankelepingu alusel tellitavate teenuste olemusele, kogusele ja kasutusviisile järgmiste andmete ja dokumentide esitamist, mh andmed taotleja või tema juhtide ja teenuste osutamise eest vastutavate isikute vastavate teenuste osutamiseks vajaliku kogemuse, hariduse ja kutsekvalifikatsiooni kohta.

Hanketeates, pakkuja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtaseme punkti 4.1.3 alusel kvalifitseerib hankija taotleja, kelle projektijuht omab sertifikaati, mis tõendab agiilmetoodikate rakendamise oskust, soovitavalt Certified ScrumMaster (CSM) või muu samaväärne rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat, mis on välja antud taotlejast sõltumatu osapoole poolt.
Nimetatud nõue on kooskõlas RHS § 39 lõikega 1 :“ Hankija peab kontrollima, kas taotleja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Kvalifitseerimise tingimused peavad olema piisavad taotleja hankelepingu nõuetekohase täitmise võime tõendamiseks ning vastavad ja proportsionaalsed hankelepingu esemeks olevate teenuste olemuse, koguse ja otstarbega.“

18. mail saadetud e-kirjas küsisite:“ Kas Pakkuja on saanud õigesti aru, et Hankija soovib Pakkujatelt, et kasutataks hangitava tarkvara arenduse käigus tarkvara arendamiseks ainult metoodikat Scrum  või on lubatud kasutada ka kõiki järgnevaid metoodikaid Pakkuja enda äranägemisel“ ja 20. mail saadetud vastuses selgitas hankija, et „eelistatud on Scrum või samaväärne agiilne juhtimismetoodika“.

Hankija juhib tähelepanu, et on hanketeates määratlenud tingimuse taotleja projektijuhile, mille kohaselt peab projektijuhil olema sertifikaat, mis tõendaks agiilmetoodikate rakendamise oskust, soovitavalt Certified ScrumMaster (CSM) või muu samaväärne rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat, mis on välja antud taotlejast sõltumatu osapoole poolt. Kuna Scrum on agiilne juhtimismetoodika, siis ei pea taotleja projektijuhile väljastatud sertifikaat olema Certified ScrumMaster (CSM), kuna see on vaid hankija eelistus, kuid peab olema muu samaväärne ehk agiilse juhtimismetoodika sertifikaat.

3. Küsimus (saabunud 20.05.2010):  Palume täpsustada hanketeates olevaid daatumeid:
Hanketeade on avaldatud: 17.05.2010 17:34
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.05.2010 11:00
Pakkumuste avamise aeg: 14.06.2010 11:30
Palume selgitada, et miks on Pakkumuste esitamise ja avamise tähtaja vahe nii suur?

Vastus (küsijale vastatud ja avaldatud 24.05.2010): Püüame siinkohal selgitada hanketeates olevaid daatumeid: hanketeate punktis IV.1.1) on kirjas, et hankemenetluse liigiks on hankija valinud piiratud hankemenetluse. Hanketeate punktis IV.3.4) on kirjas „Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg“. Kuna tegemist on piiratud hankemenetlusega, siis on hanketeate punktis IV.3.4) kirjas taotluste esitamise tähtaeg. Hanketeate punktis IV.3.8) on kirjas pakkumuste avamise aeg: 14.06.2010  kell 11:30.
Hankija on 24. mail 2010 avaldanud muudetud hanketeate, milles pakkumuste avamise tähtaega nimetatud ei ole.

Hanke kohta esitatud küsimuste vastused

24.05.2010

Küsimus 1:
Kas on võimalik saada hetkel kasutatava CMS lahenduse dokumentatsioon?

Vastus:
Jah, dokumentatsioon on olemas ja selle kättesaamiseks külastage alljärgnevaid linke.
1. hajusa sisuhalduse analüüs http://proto.eesti.ee/CMSaudit/RIA_CMS-001-ANA-Nouded-0.2.rtf
2. hajusa sisuhalduse kasutuslood http://proto.eesti.ee/CMSaudit/RIA_CMS-002-ANA-Kasutuslood-0.3.rtf
3. hajusa sisuhalduse siirdeplaan http://proto.eesti.ee/CMSaudit/RIA_CMS-007-JUH-Siirdeplaan-0.2.rtf
4. hajusa sisuhalduse süsteemi disain http://proto.eesti.ee/CMSaudit/RIA_CMS-003-TEC-Systeemi%20disain-0.3.rtf

Küsimus 2:
Millisel kujul tuleb esitada Lisa 2 kirjeldatud testülesande lahendus? Punkti 6.1.2.1.1 põhjal peab testülesande lahendus olema töötav - kas eeldatakse pakkuja poolt lahenduse installeerimist hankija testkeskkonda? Kuidas dokumenteerida p. 5.1.2 täidetus pakkumises?

Vastus:
Testülesanne tuleb arendada tellija keskkonnas, mille tõttu tulemus on automaatselt tellijale nähtav, ehk installeerimine test keskkonda ei ole eeldatud. Testülesanne täidetust ei pea pakkumuses dokumenteerima, piisab testülesanne täitmise kinnitusest, ehk pakumuse esitamise ajaks testülesanne peab olema täidetud.

Küsimus 3:
Kas on olemas dokumentatsiooni p. 6.1.2.1.2 mainitud ja testülesandes nõutud portaali üldkasutatavate funktsioonide kohta?

Vastus:
Üldkasutatavate komponentide dokumentatsioon on toodud Riigiportaali "eesti.ee" arendusraamistiku dokumendis, mille leiate alljärgnevalt lingilt https://www.teine.eesti.ee/gfx/fw.doc , peatükk nr 7

Küsimus 4:
Lisa 2, punkt 1.1 : "... rakenduse kaudu peab olema võimalik autenditud kasutajal liituda riigiportaali arendusmeeskonnaga...". Mida tähendab liituda arendusmeeskonnaga?

Vastus:
Riigiportaali arendusmeeskond on hulk inimesi, kes on avaldanud soovi osaleda portaali arendamisel. Näiteks: testida uued rakendused, hinnata olemasolevate rakenduste kasutusmugavust, teha ettepanekud portaali parandamiseks jne. Sisuliselt kasutajad jättavad portaalis enda kontaktandmed ning kinnitavad, et nad soovivad saada informatsiooni küsitluste jne kohta.

Küsimus 5:
Kas arendatava funktsionaalsuse realiseerimiseks võib kasutada Java platvormi? Kas olemasoleva portaali jaoks on olemas ka Java arendusraamistik ja dokumentatsioon selle kohta?

Vastus:
Jah, on olemas Java arendusraamistik.
Jah, Java platvormi on võimalik kasutada. Pigem isegi pooldame selle kasutamist.
Java arendusraamistiku dokumentatsiooni on võimalik leida alljärgnevatelt linkidelt:
1. Java GW administreerimise juhend http://proto.eesti.ee/JavaGWaudit/RIA_Java-Administreerimisjuhend-0.10.rtf
2. Java GW kasutusjuhend http://proto.eesti.ee/JavaGWaudit/RIA_Java-Kasutajajuhend-0.5.rtf
3. Java GW kasutuslood http://proto.eesti.ee/JavaGWaudit/RIA_Java-Kasutuslood-0.2.rtf
4. Java GW nõuded http://proto.eesti.ee/JavaGWaudit/RIA_Java-Nouded-0.3.rtf
5. Java GW süsteemi disain http://proto.eesti.ee/JavaGWaudit/RIA_Java-Systeemi_disain-0.2.rtf

Küsimus 6:
Kas on aktsepteeritav hanke täitmise periood 9 kuud?

Vastus:
Hanke täitmise periood peab olema maksimaalselt 6 kuud. Hetkel tekkinud situatsiooni järgi oleks isegi parem kui hanke täitmise kestvus oleks veel väiksem. Seega, kui on võimalik ,siis suurendada inimressursi graafikus püsimiseks.

Lisatud 18.05.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"