Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIA saab järelevalve õiguseid juurde

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teade, 31.10.2013

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatatud avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmisega saab Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) andmekogude järelevalves õiguseid juurde.

RIA ülesanne on praegu teostada järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu pidamise vastavuse üle avaliku teabe seadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele.

Valitsuse heakskiidu saanud eelnõuga muudetakse elektroonilise side seadust, milles sätestatakse RIA ülesanded ja järelevalvepädevus sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ning terviklikkuse tagamisel. Praegu kehtiva seaduse kohaselt täidab neid ülesandeid Tehnilise Järelevalve Amet (TJA).

Kuna RIA põhiülesanne on muu hulgas ka Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemine, riigiasutuste vahelise andmeside korraldamine ja Eesti kriitilise informatsiooni infrastruktuuri infoturbe korraldamine, siis on oluline, et informatsioon sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamist ohustavatest juhtumitest laekuks samuti RIAsse. Sel põhjusel antaksegi sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ning terviklikkuse tagamise ülesanne TJAlt üle RIA-le. Kasutades sideteenuste osutajatelt laekunud informatsiooni, saab RIA hinnata sidevõrkude või -teenuste turvalisuse taset, ning ära hoida turvalisust ohustavaid juhtumeid.

Hädaolukorra seaduse muutmise eesmärk on sätestada RIA järelevalvepädevus elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmete üle. Samuti täpsustatakse, millisele tingimusele vastav ringhäälinguteenuse osutaja on hädaolukorra seaduse mõistes elutähtsa teenuse osutaja ringhäälinguvõrgus.

Praegu vastab sätestatud kriteeriumile ning täidab praktikas hädaolukorra seadusest tulenevaid nõudeid AS Levira.

Teema: Järelevalve, RIA

Lisatud 22.11.2013

Tagasi lehele "Uudised"