Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIA ootab struktuuritoetuste taotlusi avalike andmete taaskasutamiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniminister kuulutas välja avatud taotlusvooru, mille abil saavad asutused oma infosüsteemid nii ümber korraldada, et avalik teave oleks taaskasutamist tagaval kujul avaandmete teabeväravast kättesaadav.

Toetust võivad taotleda: põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused ja kohalike omavalitsuste liidud ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru maht on 100 000 eurot ning ühe projekti maksimaalne eelarve võib olla kuni 10 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8.07.2014 kell 17.00.

Taotlusvooru täpsem info

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi taotlusvooru „Teabe kättesaadavuse, mugava kasutatavuse ja arusaadavuse parandamine“.

Taotlusvooru eesmärk

Teabevaldajad on korraldanud ümber oma infosüsteemide talitlusprotsessid, et tagada avaliku teabe kättesaadavus taaskasutamist tagaval kujul läbi avaandmete teabevärava vastavalt avaliku teabe seaduse, EL avaliku sektori teabe direktiivi (2003/98/EÜ) ja konsultatsiooniprotsessis oleva Eesti avaliku teabe masinloetava avalikustamise rohelise raamatu nõuetele.

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalikud omavalitsused ja kohalike omavalitsuste liidud,
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Projekti abikõlblikud kulud võivad olla infosüsteemide arenduste ja sellega otseselt seotud tegevuste täitmiseks tehtud kulutused arvestades majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.05.2009 määruses nr 50 „Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel“ sätestatud nõudeid.

Eeltaotluse menetlemisel arvestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.05.2014 käskkirja nr 14-0158 seletuskirjas toodud taotluse vormistamise ja hindamise suuniseid.

Eeltaotluse kohustusliku lisana tuleb projektikirjelduse juurde sisestada andmete avamise strateegia täidetud tabel (ministri käskkirja seletuskirja lisa).

Taotlusvooru maht on 100 000 eurot.

Ühe projekti maksimaalne eelarve võib olla kuni 10 000 eurot.

Taotlus tuleb elektrooniliselt sisestada projektijuhtimise infosüsteemi aadressil https://www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus

Taotluste deklaratsioon esitada kirjalikult RIA aadressile Rävala 5, 15169 Tallinn või elektrooniliselt aadressile: ria at ria dot ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 8.07.2014 kell 17.00.

Vooru alusdokumendid ja avaandmeid tutvustavad materjalid

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 23.05.2014

Tagasi lehele "Uudised"