Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Nutika teenuste taristu arendamine

Meetme „Nutika teenuste taristu arendamine“ eesmärk on luua uute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetav ühtne teenusruum.

Selleks toetatakse:

Meetme kogueelarve on 45 882 353 eurot, sh ELi toetus 39 000 000 eurot.

Investeeringute kavad

Toetatakse investeeringukavadesse lülitatud e-teenuste loomist ja rakendamist toetava baastaristu arendusprojekte.

Investeeringu kava koostamist reguleerib majandus- ja taristuministri 12. märtsi 2015 määrus nr 21 „Nutika teenuste taristu arendamise toetamise tingimused ja investeeringu kava koostamise kord“ (.pdf, 108 KB).

Tegevusteks on planeeritud 40 882 353 eurot, millest EL katab 85%

 

 Investeeringute kava 2018

 Investeeringute kava 2017

 Investeeringute kava 2016

Investeeringute kava 2015

Toetatakse investeeringu kavadesse lülitatud e-teenuste loomist ja rakendamist toetava baastaristu arendusprojekte.

Kavasse esitatud taotluste valikukomisjoni ja kavasse esitatud taotluste hindamise kord (.pdf, 193 KB) – kinnitati kommunikatsiooni- ja taristuministri 25. märtsi 2015 käskkirjaga nr 15-0089.

RIA peadirektor on koostanud rahastamisotsused vastavalt investeeringute kavale.

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuste elluviija on riigi infosüsteemi amet, kes korraldab ja tellib koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste osapooltega:

  • infoühiskonda puudutavaid hindamisi, kontseptsioone, uuringuid ja analüüse;
  • standardeid, raamistikke, metoodilisi juhendeid ja koolitusmaterjale;
  • koolitusi, seminare, töötube, infopäevi, konverentse ja kursuseid;
  • kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniaid, teavitustegevusi ja esitlusi.

Tegevusteks on eraldatud 5 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus. Toetusskeem viiakse ellu struktuuritoetuse seaduse §16 alusel.

Toetuskeemi info


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 20.04.2015
Uuendatud 08.04.2018

Tagasi lehele "Periood 2014–2020"