Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Lihtsustatud korras tellitav teenus "Riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolitused"

EL struktuurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" tellitakse „Tark e-riik“ projekti raames lihtsustatud korras riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolituse läbiviimisega seotud tööd. Need hõlmavad lektorite leidmist, koolitusprogrammide väljatöötamist, koolitusmaterjalide koostamist ning administratiivseid töid (ruumide, tehnika  ja toitlustuse organiseerimine jms).

Projektis planeeritakse avaliku sektori töötajate põhiteadmiste ja praktilise oskusteabe arendamiseks läbi viia kuni 43 riigi infosüsteemi ja küberturvalisuse teemalist koolitusüritust (sh koolitused, seminarid ja infopäevad). Projekti kestus on maksimaalselt 12 kuud.

Korraldatavate koolitusürituste sihtgrupid on tipp- ja keskastmejuhid, IT spetsialistid, küberturbe spetsialistid, andmekogude haldajad ja pidajad, dokumendihaldurid, raamatupidajad, juristid jt, kuid ka elutähtsate teenuste osutajate esindajad ja eraettevõtjatest IT arendajad.

Koolitusüritused on osalejatele tasuta, need viiakse läbi Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 26.03.2012 kl 13.00.

Hankedokumentide või hanke kohta täpsema info saamiseks palume pöörduda EL sf programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" projektijuhi Elsa Neeme poole aadressil elsa dot neeme at ria dot ee.

Küsimused ja vastused

1. Kas antud hankes on võimalik esitada pakkumine ka vaid üksikute moodulite läbiviimiseks? (küsimus on saadetud 02.03, vastus on saadetud 05.03.12)

Pakkumus tuleb esitada HD tööde kirjelduse alusel kõikide koolitusürituste läbiviimiseks.

2. Kas koolituse "Network Penetration Testing and Ethical Hacking" osas võib koolitusprogrammide kirjelduse esitada pakkumises inglise keeles, kuna ka koolituste töökeeleks on inglise keel? (küsimus on saadetud 08.03, vastus on saadetud 08.03.12)

Vastavalt hankedokumentide puntkile 2.3 peavad kvalifitseerimisdokumendid ja pakkumus olema eestikeelsed ning kõik võõrkeelsed dokumendid peavad olema tõlgitud eesti keelde. Seega peab ka kõnealuse koolitusprogrammi tutvustus olema pakkumuses eestikeelne. 

3. HD Lisa 6 punktis 4.1.9 kirjeldatud „Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminari“ kirjelduse täpsustamine (küsimused on saadetud 08.03, vastused on saadetud 12.03. ja 13.03.12)

3.1 Seminari teemad vajavad lahtikirjutamist

Tegemist on koostöövõrgustiku loomise üritustega, milleks kutsutakse hankija poolt kokku erinevate avaliku sektori asutuste dokumendihaldussüsteemide (DHS) arendusest huvitatud aktiivsed inimesed, kellel on mõjujõudu võrgustikus väljatöötatavaid ettepanekuid oma asutustes edaspidi reaalselt ka ellu viia. Ürituste eesmärk on seminaridel osalenutest kujundada e-dokumendivahetuse praktikult- praktikule koostöövõrgustiku töögrupp (u 15-20 aktiivset inimest), kes aastas 2-3 korda koos käivad, kelle toetusel on võimalik testida uusi e-dokumendivahetusteenuste lahendusi, kes oma kogemusi on nõus ka teiste asutustega jagama ja kelle abil on võimalik RIA-l ja MKM-l koguda esmast tagasidet uute e-dokumendivahetusteenuste praktilise kasutamise kohta.

3.2 Koolitajatega kokkulepete sõlmimiseks peab täpsustama tööde mahtu ja põhilisi tegevusi

Ootame koolitajatelt juhendamist, kuidas erinevate asutuste DHS-de praktikuid organiseerida koostöövõrgustikuks ja kuidas koostöövõrgustiku eesmärke saavutada. Seepärast peavad koolitajad olema eksperdid koostöö, grupiprotsesside ja meeskonnatöö juhtimise ja metoodikate osas. DHS-de osas on eksperdid eelkõige osalejad ise. Eeldame, et analoogsete koostöövõrgustike käivitamise kogemusega koolitajad suudavad võimalikku töömahtu ise kõige paremini täpselt hinnata.

3.3 Millist lisatööd vajatakse koolitajatelt (eeltöö, materjalide tegemine, harjutuste väljamõtlemine, rühmatööd vms), mille eest koolitaja küsib tasu? Kas vähemalt 2 inimest peavad kohal olema kogu päeva?

Kuna tegemist on interaktiivsete seminaridega, siis 40 inimese puhul on vaja grupiprotsesside edukaks juhtimiseks vähemalt kahte koolitajat.

3.4 Kes loob metoodikad? Kuna seminari on võimalik teha väga mitmeti, siis millised on spetsiifilised soovid/vajadused?

Kasutatavate metoodikate valik jääb pakkuja ja koolitajate ülesandeks, see kooskõlastatakse seminaride ettevalmistamise käigus tellijaga. Koolitajad peavad aitama välja töötada koostöövõrgustiku edasiste kokkusaamiste läbiviimise metoodika ja juhendama/õpetama osalejatele koostoimimist esimesel kahel seminaril.

3.5 Kes on HD-s lektori rollis, kui põhilektor on RIA-st ja seda ei ole mainitud?

Lühikesi DHS-de teemalisi sissejuhatavaid ettekandeid (põhiline sisu tekib grupitöödes) teevad RIA ja MKM esindajad, kuid ka osalejad. Millist sissejuhatavat infot täpselt osalejatele ettekannetes esitatakse ja kes seda teevad, selgub seminari ettevalmistamise käigus. Koolitajate ülesanne seejuures on grupiprotsesse ja grupitööde läbiviimist juhtida.

3.6 Kaardistamine ja eeltöö tellitakse HD-ga sisse, kuid koostöövõrgustikust saab infot jagada ja materjale koostada RIA, kuid mitte koolitaja.

Eelküsitluse küsimustikud ja kokkuvõtted koostatakse koolitajate poolt koostöös RIA ja MKM-ga. Koostöövõrgustiku tööprotsesside, kommunikatsiooni formaadi jms koostamine on kindlasti koolitajate kompetents. DHS-desse puutuva sisu annavad seminaridele RIA, MKM esindajad ja osalejad ise seminaride käigus. Koolitaja ülesanne on eelkõige seminaridel ilmnenud probleemidest kokkuvõtte tegemine, kokkulepete fikseerimine ja nende esitamine osalejatele ja tellijale.

3.7 Koolitaja nõuetes on liiga palju parameetreid, lisaks on 5.järgu konsultante ainult 6, kes ei pea dokumendihaldust tundma? 
 
Antud koolituse läbiviija puhul on koolitajatele püstitatud nõuded  ürituse eesmärkide täitmiseks ja õnnestumiseks olulised. Kuivõrd seatud nõuetele vastavaid spetsialiste on mitmeid, leiab nende seast kindlasti koostööpartneri. Dokumendihaldust ei pea lektorid tundma, sest see kompetents tuleb RIA-poolsetelt korraldajatelt ja osalejatelt endilt.

4. Hankedokumentide punkti 3.3.2 kohaselt arvutatakse pakkuja likviidsuskordajat 2010.aasta majandusaasta aruandes olevate andmete alusel, kuid  äriregistrile esitatud aruandes pole bilansis käibevara all ettemakseid ja nõudeid eristatud. Kuidas saab kvalifitseerimistingimuste täitmist sel juhul tõendada?  (küsimus on saadetud 13.03 ja vastus on saadetud 13.03.12)

Kui äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes pole bilansis ettemaksed ja nõuded eraldi välja toodud, siis tuleb need andmed sarnaselt 2011.aasta kohta esitatavate andmetega täiendavalt kvalifitseerimisdokumentides esitada.

 5. HD Lisa 6 punktis 4.1.4 kirjeldatud koolituse "ISKE audit" lektorile kehtestatud nõuete täpsustamine (küsimused on saadetud 14.03, vastused on saadetud 14.03 ja 15.03.12)

5.1 Kuidas on põhjendatud HD lisa 6 punktis 4.1.4 lektorile kehtestatud nõue (lektor peab olema läbi viinud vähemalt 7 ISKE vastavusauditit)? Selline nõue on riigihankes kvalifitseerumisnõudeks küsitav. Kvalifitseerumiseks peaks olema  vastav auditeerimise kogemus. Vajadusel saab arvulist auditeerimise kogemust hindamisel kajastada.

Antud koolituse eesmärk on anda ISKE auditi tellimisest ja läbiviimisest terviklik ülevaade, mis eeldab protsesside tundmist nii kliendi kui töövõtja vaatest. Sellest tulenevalt leiab hankija, et ainult CISA sertifikaadi omamisest ei piisa ning läbiviidud vastavusauditite arv peegeldab lektori kompetentsi viia antud teemal läbi parima kvaliteediga koolitus.
 
5.2 Kui koolitaja on partnerfirma, kas siis arvestatakse partnerfirma kõiki auditeid või konkreetse audiitori auditeid?

Koolituse lektor peab olema isiklikult auditites osalenud ja ettevõtte poolt (st teiste isikute poolt) läbiviidud auditeid ei arvestata lektori varasema kogemuse hulka.

5.3 Mida vastavusauditite arvu hulka arvestatakse - kas asutuste arvu (üks leping võib sisalda mitut asutust) või ka asutuse sees tehtud erinevaid ISKE auditeid?

Arvestatakse läbiviidud auditite arvu.

5.4 Kas „samateemaline koolitus“ on ka ISKE auditi teemaline koolitus ettevõttes sees?

Võetakse arvesse nii sise- kui väliskoolitusi. Oluline pole varasemalt läbiviidud koolituste kestus tundides ja päevades, vaid koolitamise fakt ning see, et koolitaja on kolme aasta (2009-2011) jooksul läbi viinud vähemalt kolm samateemalist sise- või väliskoolitust, sõltumata koolituse kestusest ja auditooriumi suurusest. Samateemaliste koolituse all peetakse silmas ISKE teemalisi koolitusi üldiselt, seega on lektori koolitaja kogemuse hulka arvestatavad ka näiteks ISKE rakendamise õpetuse koolitused. Koolitamise kogemusega ei samastata aga ühe lühiettekande tegemist seminaril, infopäeval või muul sarnasel üritusel.

5.5 Küsimus koolitaja pädevuse, ehk sobivuse kohta - kui näiteks lektoril on CISA sertifikaat ja ta on läbi viinud 7 auditit ja ainult 1 või 2 koolitust või näiteks tal on CISA sertifikaat ning ta on läbi viinud vähemalt 3 koolitust, kuid mitte 7 vastavusauditit, siis kas sellistel juhtudel lektor ei ole pädev ja ei sobi hankesse ja teda ei kvalifitseerita  (mitte ei anta vähem punkte)?

Kokku tellitakse 9 erineva sisuga koolitust, mille kõikide lektorite varasem kogemus peaks HD-s toodud miinimumnõuetele vastama. HD p 4.3.4 kohaselt on hankijal pakkumuse vastavuse kontrollimisel õigus kvalifitseeritud pakkuja esitatud pakkumus tagasi lükata juhul, kui selles toodud andmed lektorite tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta ei tõenda 5 (viie) koolituse puhul pakkuja suutlikkust saavutada koolitustele püstitud eesmärke. Seega tuleb vaadelda kogu pakkumust tervikus, mitte vaid üht konkreetset koolitust selles.
Lektorite/koolitajate varasem kogemus mängib samuti rolli eduka pakkumuse väljaselgitamisel, sest see on koolitusteenuse täiuslikkuse üks osa (vt HD p 5.2.1). 

6. HD Lisa 6 punktis 4.1.8 kirjeldatud „Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminari“ kirjelduse täpsustamine - kas soovitud koolitus viiakse läbi 2-päevasena samale sihtgrupile või soovitakse kahte eraldi 1-päevast koolitust erinevatele gruppidele? (küsimus on saadetud 20.03 ja vastus on saadetud 20.03). 

Mõlemad tellitavad seminarid viiakse läbi samale grupile. 

7. Küsimus HD Lisa 4 „Koolitaja kohta esitatavate andmete ja kinnituse vorm" kohta - kas vormil piisab vaid nimest ja kuupäevast? HD-st ei leia, et nõutakse digiallkirjaga CV-d, küll peab aga pakkuja esindaja allkirjastama konteineri. (küsimus on saadetud 20.03 ja vastus on saadetud 21.03)

Eelistatud on digitaalallkirjastatud CV, mille saab eraldi failina lisada pakkumuse juurde pakkuja esindaja poolt allkirjastatud DigiDoc konteinerisse (vt HD p 2.5). Juhul, kui lektoril pole CV-d digitaalselt allkirjastada võimalik, tuleb see tema poolt allkirjastada käsitsi ja lisada dokument pakkumuse juurde skaneeritult. Viimasel juhul tuleb originaal esitada vaid edukal pakkujal, kellega asutakse lepingut sõlmima.

 8. Kas pakkumuses on vaja partnerite (toitlustajate, majutuskohtade, ruumirentijate) kinnituskirju? (küsimus on saadetud 21.03 ja vastus on saadetud 22.03)

Ruumide renti, majutus- ja toitlustusteenust pakkuvate ettevõtete kinnituskirju pole tarvis esitada. Nõutud on vaid lektorite kinnitused.

Lisatud 02.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"