Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Lihtmenetluse „Riigi Infosüsteemi Ameti välisveeb“ küsimused ja vastused

Küsimus 1. Punktis 4.3.1.3 on välja toodud piirmäär, mida ei tohi pakkumine ületada. Mis on antud pakkumuse piirmäär?
Vastus: Kuna hankemenetluse eesmärk on leida parim pakkumus ning 50% hindamistulemusest sõltub pakkumuse maksumusest, siis me seda piirmäära ei avalikusta. Lähtuvalt hankemenetluse liigist (lihtmenetlus) on see summa kindlasti alla 40 000 euro.

Küsimus 2. Mida tähendab 5 aastane tehniline tugi, mida peab selle maksumuse sisse arvama?
Vastus: Eeldame, et 5 aasta jooksul on vajalik paigaldada kõik sellel perioodil välja antud sisuhaldustarkvara turvapaigad ja versiooniuuendused. Sellega seoses on ilmselt vaja kohendada veebilehe koodi/parandada esilekerkinud vigu, seega eeldatav töömaht tuleb tehnilise toe maksumuse sisse arvata. Kommertstarkvara puhul peab olema lisaks kaetud sel perioodil väljastatavad (reeglina tasulised) versiooniuuendused ja ning kommertstarkvaraga kaasnev kohustuslikus korras lisanduva tehnilise toe (support) lepingu maksumus.

Küsimus 3. Kasutusel on Saurus CMS, kas peale ADR-i on veel lisamooduleid Sauruses kasutusel? Näiteks bännerimoodul jne?
Vastus: Laiendusi on kaks: GoPro dokumendiregister (gopro) 1.2 ja Saurus 4 RSS feed (saurus4_rss) 1.4.

Küsimus 4. Kas Saurus vastab koosvõimeraamistikule, kui ei, siis millises osas Teie arvates ei vasta?
Vastus: Oleme kindlad, et Sauruse sisuhaldustarkvaraga on võimalik vastata enamusele koosvõimeraamistiku nõuetele, kuna nõuetele vastavus ei ole niivõrd tarkvarast sõltuv. Vastavalt HD lisa 1 taustinformatsioonis toodud infole ei pea ka tulevane RIA välisveeb vastama kõikidele koosvõimeraamistiku nõuetele: "Osadele nõuetele vastamine oleks RIA välisveebi eesmärki ja kasutajaid silmas pidades ebamõistlik, sest mitmed RISO nõuded (nt lemmatiseerija) on loodud suuremate süsteemide jaoks, kuid konkreetsele nõudele mitte vastamine peab olema pakkumuses põhjendatud."

Küsimus 5. Palun nimetage Teie jaoks olulised Saurus CMS puudused hetkel? Millised on veel praeguse CMS'i puudujäägid, millele peaks tähelepanu pöörama?
Vastus: Üks olulisim puudus on praegu see, et senine CMS annab otsingutulemuseks ka peidetud artiklid, mis on teadaolev süsteemne viga, samuti ei rahulda meid praeguse versiooni võimalused hoida ja hallata meediat (fotod, videod). Kujunduslikust aspektist on menüüdes teine ja kolmas tase nii sarnased, et esmapilgul ei tee neil vahet.

Küsimus 6. Kui palju on hetkel sisuühikuid RIA veebis? Artiklid, pildid?
Vastus: RIA veebis on sisuühikuid umbes 4200: 2000 artiklit ja 2200 faili. (Kui te küsite artiklite arvu selleks, et arvutada migratsiooni hinda, siis tuleb arvestada, et paljud artiklid on peidetud ja iganenud ega vaja ületoomist.)

Küsimus 7. Milliseid liideseid on RIA veebil hetkel peale GoPro? Kas lehel on veel teiste süsteemidega liidestamisi, mida hankedokumendis välja polnud toodud?
Vastus: Praegu on ainuke liides GoProga, aktiivselt kasutatakse RSS uudisvoogude esitamist, kuid XML integratsioon, eriobjektid jms võimaldaks kasutada andmeallikana ka teisi infosüsteeme (nt SAPi töötajate andmete kuvamiseks).

Küsimus 8. Millised on eeldatavad PHP ja MySQL-i versioonid uues veebiserveris ja kas neid saab ka vajadusel uuendada?
Vastus: Praegu on MySQLi versioon 5.0.26 ja PHP versioon 5.2.14, mida üritame hoida alati võimalikult ajakohasena. Vaikimisi on toetatud Debian distributsiooni stable paketihalduses sisalduv. Erimoodulite kompileerimisse suhtumine ei ole soosiv ilma otsese põhjenduseta. Kindlasti kehtib põhimõte, et sisuhaldustarkvara peab olema alustarkvara versioonidest võimalikult sõltumatu ja toimima ka viimaste turvapaikade puhul. (vt ka Lisa 1 punkt 3.26).

Küsimus 9. Kas hanke lepingu algus on seotud uue visuaalse identiteedi valmimisega Riigi Infosüsteemi Ametile?
Vastus: Ei, hankelepingu algus ei ole seotud RIA uue visuaalse identiteedi valmimisega. Küll aga on sellega seotud välisveebi kujunduse osa valmimine: värvilahenduses tuleb arvestada uut visuaalset identiteeti ning kasutada tuleb RIA uut logo. Seega tuleb visuaalse identiteedi valmimist võtta arvesse kujunduse etapi planeerimisel.

Küsimus 10. Millal on hankelepingu eeldatav algus ja eeldatav lõpp?
Vastus: Vastavalt HD punktile 1.4 on lepingu täitmise tähtaeg maksimaalselt kuus kuud alates lepingu sõlmimisest. Eeldame, et jõuame hankelepingu sõlmimiseni ühe kuu jooksul alates pakkumuste saabumisest. Seda juhul, kui hanke tulemusi ei vaidlustata.

Küsimus 11. Kas kasutajakoolitust saab läbi viia tellija ruumides?
Vastus: Jah, kasutajakoolituseks saab kasutada RIA ruume.

Küsimus 12. Kas projekti käigus on plaanis teha ka laiemaid ümberkorraldusi veebi sisutekstides või piirdutakse navigatsiooni ja infoarhitektuuri muudatustega?
Vastus: Veebi sisutekstides on plaanis teatud täiendused, parandused ja uuendused, kuid neid teeme jooksvalt juba praegu. Osaliselt võib tekstide uuendamine toimuda ka hiljem, kuid pigem on tegemist väiksemate muudatustega. Kindlasti lisanduvad välisveebi mõned rubriigid seoses sellega, et RIA-le lisandub järelevalve funktsioon ning vastava osakonna ja valdkonna info läheb ka välisveebi.

Küsimus 13. Kas praegune kodulehekülg on liidestatud Active Directoryga, kasutab ID-kaarti või mobiili-ID võimalusi?
Vastus: Ei.

Küsimus 14. Kas praegune Saurus CMS'i WYSIWYG tugi on piisava funktsionaalsusega?
Vastus: Jah

Küsimus 15. Kas ristlinkimine toimib praeguses kodulehe lahenduses?
Vastus: Ristlinkimise võimalus on praeguses kodulehe lahenduses olemas.

Küsimus 16. Kas on juba praegu olemas lahendus sisu sidumiseks erinevate sotsiaalmeediumitega?
Vastus: RIA kodulehel ei ole praegu selliseid lahendusi rakendatud.

Küsimus 17. Kas praeguses kodulehe halduses on rahuldatud meedia lisamise, failide hoidmise vajadused? Kas on võimalik failidele ligipääsu piirata?
Vastus: Meedia lisamine ja failide hoidmine on piiratud võimalustega (näiteks http://www.ria.ee/28799). Failidele on võimalik ligipääsu piirata, kuid praegune lahendus (kus failid on failisüsteemis), seda mõistlikul moel kasutada ei võimalda.

Küsimus 18. Kas allhankijate kasutamine on lubatud ja millised on sellisel juhul nõuded pakkumuse vormistamisel?
Vastus: Jah, allhankijate kasutamine on lubatud. Pakkumuse vormistamisel sellest tulenevaid erinõudeid ei ole. Pakkumuses ei ole allhankijate nimetamine kohustuslik, kuid pakkuja võib seda soovi korral teha. Allhankijate andmed peab edukaks osutunud pakkuja esitama lepingu sõlmimise käigus. Vastav info tuleb märkida lepingu punkti 9.5 (ettevõtte nimi, allhankena teostatava tööde lühikirjeldus, allhankelepingu maksumus).

Küsimus 19. Kas vaja on navigeerimise või kujunduse kasutatavust analüüsida (või mõlemaid)? Kas analüüsima peaks kuidas teha uues veebis või uurima, mis puudused on vanal veebil? (p. 2.1 kodulehe kasutatavuse analüüs ja selle põhjal tehtud navigatsiooniskeem).
Vastus: Analüüsida tuleb mõlemat, sest nii kujundus kui navigeerimine peavad olema kasutajasõbralikud. Senise veebi puuduseid ei pea analüüsima, oluline on analüüsi tulemusel luua võimalikult kasutajasõbralik veebileht.

Küsimus 20. Sooviks teada, kuidas GoProga liidestada on võimalik (xml, rest api, midagi kolmandat), kuidas hetkel liidestus on tehtud (mis funktsionaalsused ja kuidas)? (p. 3.3 koduleht on liidestatud GoProga ning GoPro dokumendiregistri avalik vaade toimib veatult, sarnaselt senise tarkvaraga (vt http://www.ria.ee/index.php?id=30397);
Vastus: GoPro liidestus on sisuliselt realiseeritud niimoodi, et perioodiliselt (praegu 1x ööpäevas) uuendatakse dokumendiregistri avalikust vaatest (piiratud ligipääsuga) kõik saadaolevad andmed kodulehe andmebaasi ning sealt kuvatakse neid läbi malli. Soovi korral edastame tutvumiseks tänase laiendusmooduli lähtekoodi.

Küsimus 21. Kas soovitakse kasutada ikka HTML-s asuvat märgistust või on vaja eraldi XML väljundit lehele, mida masinad lugeda oskavad? (p. 3.7 veebisisu edastamiseks kasutatakse RDF vormingut. XML struktuur on kirjeldatud "Veebide koosvõime raamistikus V06" http://www.riso.ee/et/files/VeebidRaamistikV06-loplik.odt (lk 33);
Vastus: Soov on kasutada eelkõige eraldi XML väljundi lehte, mis võimaldaks meil üksikuid lehti paremini masinloetavaks teha.

Küsimus 22. Kas on näidist olemasoleval lehel, kuidas neid linke on mõeldud lisada? (p. 4.7.8 võimalus lisada lingid mõnele aktuaalsele teemale (nt koolitused, algatused jmt);
Vastus: Praegusel lehel on üleval paremal nurgas rubriik "Uus", kuhu on lisatud sedasorti lingid. Linkide lisamine ei pea olema uues veebis samamoodi lahendatud.

Küsimus 23. „Kasutajatugi“ sakis asub „Kasutajatoe iseteenindusportaal“. Kas antud hanke alla ei kuulu iseteenindusega seotud arendused/tegevused (peale lehekülje sisu ja viidete)?
Vastus: Kasutajatoe iseteenindusportaali arendamine ei kuulu selle hanke alla.

Küsimus 24. Kas sisukaardil (http://www.ria.ee/index.php?op=sitemap) on näha kõik lehed mis vajavad ületoomist või on neid veel? Mis mahus lehti on veel (uudiste arhiivid, galeriid)?
Vastus: Sisukaart ei näita kõiki ületoomist vajavaid lehti. Lisaks on vaja üle tuua ka uudiste arhiiv, käimasolevate hangete arhiiv, sõlmitavate hankelepingute arhiiv, toimunud hangete arhiiv. Failide maksimaalne maht on küsimuse nr 6 vastuses.

Küsimus 25. WAI standardile vastav lehekülg eeldab sisu käsitsi toimetamist kuna vana veeb ei vasta kindlasti WAI AA standardile (ja automaatselt päris head tulemust ei saavuta). Sisutoimetamine WAI AA tasemele vastavaks jääb tellijale? Milline on tellija nägemus sisu muutmisest?
Vastus: Sisu toimetamine on Tellija ülesanne. Pakkuja ülesanne on pakkuda CMS, mis võimaldab Tellijal toimetada sisu WAI AA tasemele vastavaks.

Küsimus 26. http://code.google.com/p/owasp-asvs/wiki/Verification_V4 ütleb punktis 4.3 (Verify that users can only access data files for which they possess specific authorization). Kas allalaetavatele failidele/dokumentidele võib otse ligi pääseda (otse URL-ga), kui fail on lingitud veebi (kataloogide nimekirjad pole lubatud) või peab kõik failid tagastama läbi vastava PHP faili?
Vastus: Eeldame, et kui veebilehe toimetaja on lisanud mõne faili n-ö avalikku kausta, siis ei ole vajalik selle eraldi töötlemine ja lubatud on ka otseviitamine.

Küsimus nr 27: Kas hanke eeldatav maksumus sisaldab ka 5 aasta tehnilise toe ja litsentside maksumust?
Vastus: Ei, need ei sisaldu hanke eeldatavas maksumuses. Hankeobjekt on RIA välisveebi valmistamine ning hankelepingu eeldatav maksumus on see summa, mis on pakkumuse maksumuse vormi punktis 1 toodud tabelis. Maksumuse vormi punktides 2 ja 3 toodud summad on aluseks pakkumuste hindamisel, kuid hankelepingus need ei sisaldu.

Vastused saadeti 26. aprillil 2011.

Hanke info

Lisatud 14.02.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"