Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

ID-kaardi, Mobiil-ID ja digitaalse templi rakendusjuhendid

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonnaga (RISO) kuulutas välja lihtmenetluse "ID-kaardi, mobiil-ID ja digitaalse templi rakendusjuhendid".

Töö põhieesmärk on koostada Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ID-kaardi, mobiil-ID ja digitaalse templi rakendusjuhendid ettevõtetele ja tarkvara arendajatele.

Nimetatud rakendusjuhendid annavad äriettevõtete ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtidele ja otsustajatele ülevaate ID-kaardist, mobiil-ID-st ja digitaalsest templist ning nende rakendusvõimalustest oma ettevõtte elektroonses asjaajamises. Rakendusjuhendid aitavad juhtidel aru saada, milleks ID-kaarti, mobiil-ID-d ja digitaalset templit oma ettevõtte elektroonses asjaajamises kasutada. Ettevõtete IT arhitektid ja tarkvara arendajad saavad vajalikud tehnilised baasteadmised ID-kaardi, mobiil-ID ja digitaalse templi kasutuskeskkondade loomiseks.

Tööd viiakse läbi EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. jaanuar 2011 kell 10:00.

Hankedokumentide saamiseks palume pöörduda e-posti teel Piret Aro poole: piret dot aro at ria dot ee

Küsimused hankedokumentide kohta

Küsimus (saabunud 06.01.2011): HD Punktis 2.2 on kirjas, et teksti kõrval peab lahendus sisaldama näidiskoodi ja näidisrakendusi. Kas hankija saaks täpsustada millis(t)es programmeerimiskeel(t)es need näidiskoodid ja –rakendused peavad olema valmistatud?

Vastus (saadetud 07.01.2011): Pakkumuses tuleb arendusvahendite valikul arvestada vaba tarkvara alternatiive. Tarkvara peab toimima 32- ja 64-bitistel platvormidel. Kui kasutatakse arendusvahendeid, mis on seotud litsentsitasudega, siis tuleb nende hankimis- ja litsentsitasud arvata pakkumise hulka ja vastavad produktid ja litsentsid töö lõppedes tellijale üle anda (intellektuaalomandi küsimuste osas vt ka hankedokumentides olevat lepingupõhja). Eelistatud oleks siiski vaba tarkvara lahendused.

Küsimus (saabunud 14.01.2011): Lisa 1, punkt 2.3 viitab dokumentatsiooni koondamisele ja koodinäidete koostamisele. Millist dokumentatsiooni peetakse silmas?

Vastus (saadetud 17.01.2011): Silmas on peetud, et olemasoleva ID-veebis, Sertifitseerimiskeskuse veebilehel, ID-abikeskuses, võimalikult asutustes/firmades olevast hajusast informatsioonist, spetsifikatsioonidest ja juhendmaterjalidest leitakse, sõelutakse ja koondatakse eesmärgistatult rakenduseks ja kasutuselevõtuks oluline sihtrühmale (tarkvara arendajatele) häälestatud/suunatud valim. Tulemiks on kommenteeritud/täiendatud terviklik kogum.

Küsimus (saabunud 14.01.2011): Lisa 1, punkt 3 viitab juba olemasoleva info ja materjalide süstematiseerimisele, täiendamisele ja ajakohastamisele. Millistele materjalidele on viidatud? Kas pakkujalt eeldatakse kolmandate osapoolte poolt loodud tarkvara dokumenteerimist ja selle dokumentatsiooni haldamist?
Vastus (saadetud 17.01.2011): Eeldatakse teatud turuanalüüsi ja seniloodule viitamist, väärtusliku kogemuse erapooletut edendamist (vajadusel ka kriitilist, et vananenud või potentsiaalselt ebaturvalised rakendused ei leviks), st et selgelt lähtutaks olemasolevast paremast kogemusest.
Kolmandate osapoolte loodud tarkvara (mis võib-olla puudulikult dokumenteeritud) dokumenteerimist ja juhendisse inkorporeerimist saab teha küll vaid koostöös autoritega ja nende nõusolekul.
Olemasolevat peaks dokumentatsiooni alusel eksperttasemel uurima (kasu leidma), konsulteerima allikaga (rakendusala, tehnilised nüansid), katsetama/testima ja hindama.

Küsimus (saabunud 17.01.2011): Mis teenuseid on mõeldud tehnilises kirjelduses toodud Lisa 1 p. 2.1.7 ID-kaardiga seotud baasteenused punkti all.
Küsimus (saabunud 17.01.2011): Mis teenuseid on mõeldud tehnilises kirjelduses toodud „2.1.7 ID-kaardiga seotud baasteenused“?

Vastus (saadetud 19.01.2011): Lisa 1 p. 2.1.7 on silmas peetud lisaks 2.1.3-2.1.6 kirjeldatule ID-kaardi baastarkvara ja selle komponentide poolt toetatud teenuseid (näiteks @eesti.ee isiku e-posti kasutamise juhiseid, e-posti signeerimist Thunderbirdiga, jne.)

Küsimus (saabunud 17.01.2011): Milline ID-kaardi lõppkasutaja baastarkvara ja mis versioonid tuleks võtta aluseks rakendusjuhendite kirjutamisel tarkvara arendajatele. Kas selleks on installer.id.ee-st levitatava tarkvara viimased versioonid (AS Sertifitseerimiskeskuse poolt levitatav tarkvara Windowsile, uus ID-kaardi tarkvara Linux, Mac) või ka http://code.google.com/p/esteid/ levitatav tarkvara.
Küsimus (saabunud 17.01.2011): Mis id-kaardi baastarkvara ja mis versioonile tuleb juhend kirjutada? On olemas uus baastarkvara, vana baastarkvara sk.ee lehel, id.eesti.ee beta, google code?

Vastus (saadetud 19.01.2011): Tarkvara arendajate rakendusjuhendi kirjutamisel tuleb võtta aluseks lõppkasutajatele levitatavad viimased (ID2011 toega) ID-kaardi baastarkvarad: installer.id.ee. Google code tarkvara puhul peavad juhendid (nii p 1 kui p 2) piirduma äramärkimisega, st juhend peaks mainima ja lühidalt selgitama, millega tegu on.

Küsimus (saabunud 17.01.2011): Mis ja mitmes programmeerimiskeeles on vaja koodinäidist? On vaja koodinäidiste arvu ja soovitavalt ka programmeerimiskeelte nimekirja

Vastus (saadetud 19.01.2011): Programmeerimiskeelte arv ja nimekiri on jäetud lahtiseks, st pakkujate pakkuda. Hankija nimetab näitena järgmiseid arendusvahendeid/programmeerimiskeeli: Java, C++, PHP, Eclipse, CMake.

Küsimus (saabunud 17.01.2011): Mis on prioriteetsed teenused (punktis 2.1), millele on KINDLASTI vaja näidisrakendust luua? Punktis 2.2.2 on toodud võimalikult palju, kuid mis on minimaalne rakenduste ja teenuste arv.

Vastus (saadetud 19.01.2011): Teenused, mille kohta tuuakse ära näidisrakendus, on jäetud pakkujate pakkuda. Samuti pole koodinäidiste arvule kehtestatud alampiiri. NB! Hankija pole silmas pidanud uute rakenduste loomist, vaid pigem juba olemasolevate koondamist ja esitamist.

Küsimusi saab esitada kuni 17. jaanuarini (k.a).

Lisatud 15.09.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"