Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küsimused ja vastused hankes "Riigiportaali eesti.ee ettevõtja vaate infosisu tootmine"

Küsimused ja vastused, mis on laekunud hanke "Riigiportaali eesti.ee ettevõtja vaate infosisu tootmine" HD-09-0331-002 kohta.

1. Küsimus: Kas pakkumisse kaasatud mitme ettevõtte puhul saab pakkumise esitajaks olla vaid üks ettevõte, kaasates allhankija (ja olles
ise pakkumise täitmise vastutaja, koordineerija ja tellijale peamine kontakt), või võib pakkumine olla koostatud ka ettevõtete konsortsiumi poolt, mille puhul vastavalt tööülesannete jaotusele suhtleb tellija eri teenuste osas erineva konsortsiumi liikmega?

Vastus: Jah võib: Allhankija kohta on HD-s järgmised punktid:
3.1.1.4 kui pakkumuses nähakse ette allhange, siis on vajalik esitada:
3.1.1.4.1 kinnitus selle kohta, et pakkuja vastutab kõikide tulemuste tähtaegse üleandmise ja kvaliteedi eest;
3.1.1.4.2 informatsioon pakkuja poolt teostatava ja allhanke iseloomu kohta (pakkumuses näidata, kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises, ja teabega hankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta, milles pakkuja kavatseb nendega allhankelepingud sõlmida);
3.1.1.4.3 kinnitus, et pakkuja kaasab hankelepingu mahust olulise osa täitmisel muid alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul ja pärast nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse saamist;
3.1.1.4.4 allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad RHS § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud alused.
Ühispakkumuse esitamise korral:
1. Peab iga ühispakkuja esitama andmed ja dokumendid, mis on nõutud pakkuja kvalifitseerimiseks.
2. Peavad ühispakkujad nimetama hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Volikiri tuleb esitada koos ühispakkumusega.
3. Peab ühispakkumuses sisalduma kinnitus, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt.

2. Küsimus: HD punkt 4.2.1.3 sätestab, et pakkumine lükatakse tagasi, kui pakkumise maksumus ületab eelarvest eraldatud vahendeid. Kas eraldatud vahendite suurusjärk kuulub avaldamisele?

Vastus: Lihthankeks kasutusel olevad vahendid on sätestatud Riigihangete seaduse §15 lõige 1.2.

3. Küsimus: HD p. 4.2 teemaartiklid: kas nende valmistamiseks annab tellija täitjale alginfo materjalid/tekstid?

Vastus: Jah, tellija annab sellekohase alginfo, kuid nende koostamisel oodatakse siiski täitjapoolset loomingulisust.

4. Küsimus: HD p 4.3 Illustratiivne materjal (skeemid, joonised): kas on võimalik hinnata selle ligikaudset mahtu (mitu uut skeemi/joonist tuleb valmistada tellimuse raames, nt kas ~ 1 iga teemaartikli ja iga juhendi kohta või vähem?). Kas täitja rolliks on vaid skeemide/jooniste kujundamine või ka sisu väljatöötamine (ja kas viimasel juhul koostöös tellijaga)? Kas ettepanekud vajalikeks illustratsioonideks teeb täitja või määrab need tellija?

Vastus: Orienteeruvaks illustratiivsete materjaleide mahuks on 10% tööst. Illustratsioonide vajadus peaks tulenema sisust. Sisu väljatöötamine on täitja ülesandeks, kuid see toimub koostöös tellijaga.

5. Küsimus: HD p 4.4: kas viitamiseks vajalik info temaatiliste artiklite, õigusaktide, asutuste seoste kohta tuleneb loogiliselt artiklite ja juhiste aluseks olevate materjalide sisust (ja peab algmaterjalide põhjal olema tuvastatav täitja poolt) ja/või näidatakse seosed ja ristviitamise vajadus eraldi ära tellija poolt?

Vastus: Tulenevalt sisust näidatakse seda osaliselt tellija poolt.

6. Küsimus: HD p 3 märgib, et hange ei hõlma tõlketöid, ent koostatakse eraldi (väheste erinevustega) eesti ja inglise keele keskkond. Kas see tähendab, et inglise ja eesti keele keskkonna jaoks ühise sisu loob täitja vaid eesti keeles, ent ainult inglise keeles keskkonnas kasutatava infosisu kohe inglise keeles, või hõlmab kõnealune pakkumine vaid eesti keeles loodavat infosisu?

Vastus: Täitja loob kõik materjalid ainult eesti keeles, mis hiljem tõlgitakse ka inglise keelde juba tellija poolt.

7. Küsimus: HD p 6 kohaselt on tellijal olemas infoarhitektuuri loomiseks vastavad kasutatavuse uuringute tulemused ja ÜKP vaheversioonide prototüübid. Kas taoline info kuulub avaldamisele vaid hanke võitnud pakkujale või saab kõnealust infot kasutada juba pakkumise koostamisel?

Vastus: Sellekohane info avaldatakse pakkujale, kelle pakkumus on tunnistatud edukaks.

8. Küsimus: HD p 5.1.1-s loetletud teemad ja alamteemad: kas siin võivad ka juba toodud alamteemad omakorda jaguneda ja selle puhul tuleb arvestada p-s 5.1.3 toodud piirmäära (mitte üle 9-12 alamteema igal teema jagunemisel)?

Vastus: Jah, alamteemad võivad jaguneda, kuid piirmäära tuleb arvestada.

9. Küsimus: Kas tellimuse täitmisel määratakse tellija poolt kindel igapäevane kontakt, kellelt saab täitja vajadusel lisainfot küsida?

Vastus: Jah. Kogu hanke täitmine toimub täitja ja tellija vahelise koostööna.

Hanke info

Lisatud 22.02.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"