Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küsimused ja vastused hankes Piiriülene PKI

Küsimused ja vastused väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse "Tugevatel sertifikaatidel põhinevate autentimis- ning autoriseerimislahenduste välja töötamine EL kodanikele" (lühendatult Piiriülene PKI) kohta:

1. Küsimus: Millised on objektiivsed kriteeriumid taotlejate valimisel kellega jätkatakse hankemenetlust (IV.1.2)?

Vastus (avaldatud 29.07.2009): Hankija kavatseb asuda läbirääkimistele - jätkata hankemenetlust - kõigi kvalifitseeritud taotlejatega pakkumuste esitamiseks.

Hankedokumendid ja pakkumuste esitamise ettepanek esitatakse kvalifitseeritud taotlejatele pärast taotluse esitamist ja taotlejate kvalifitseerimist.

2. Küsimus (saabunud 03.08.2009): Kas kvalifitseerumise tõendamiseks on teil olemas ka eraldi omapoolsed vormid / kas nendele on kehtestatud vormistamise nõudeid?

Vastus (avaldatud 03.08.2009): Taotleja esitab hankijale oma kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad kinnitused ja andmed hankemenetluses osalemise avaldusel, mis on vormistatud taotleja blanketil ja kinnitatud taotleja seadusliku või volitatud isiku allkirjaga.

Hankijal ei ole selleks eraldi vormi/vorme ega ka vormistamise nõudeid. Kinnitused ja andmed võivad olla ühel avaldusel.Kinnitused ja andmed võivad olla ühel avaldusel.

3. Küsimus (saabunud 03.08.2009): Tekkis küsimus hanke tingimuste kohta seoses sellega, et on võimalik teha pakkumisi ühele või mitmele osale. Kuidas sel juhul tuleks tõlgendada hanketingimustest punkti 7.5.

Kas on lubatud olla põhipakkuja OSA 2 puhul ning olla allhankija OSA 1 puhul. Kui tegu oleks ühe pakkumisega, siis ei oleks see lubatud, ent kuna hange on kaheks osaks jaotatud, siis kas neid osasid vaadatakse täiesti eraldi?

Vastus (avaldatud 05.08.2009): Jah hanke osasid käsitletakse eraldi ja seetõttu võite hanke erinevas osas olla erinevas rollis.

Riigihangete seaduse (RHS) §38 lõike 5 kohaselt kõrvaldatakse hankemenetluselt pakkuja, kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat.
Seega tuleb Teil taotluse esitamisel (avaldusel) tuua välja, et esitate taotluse hanke II osale ning kinnitate, et hanke II osas olete taotluse esitanud üksi, ei ole käesolevas riigihankes esitanud ühist taotlust ega nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist taotlejat.

Hanke I osas esitab pakkuja, kellele te allhanget osutate andmed allhankijate kohta pakkumuses (kui taotleja näeb juba taotluse esitamisel ette vajaduse teid allhankijana kasutada, siis võib ta seda juba taotluse esitamise teha). Pakkumuses peab allhanke korral olema esitatud:

  1. kinnitus selle kohta, et pakkuja vastutab kõikide tulemuste tähtaegse üleandmise ja kvaliteedi eest;
  2. informatsioon enda poolt teostatava ja allhanke iseloomu kohta;
  3. kinnitus, et allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad RHS § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud alused.

4. Küsimus (saabunud 04.08.2009): Hanketeate punkt III 2.2) 1.1 nõuab 2007 ja 2006 aasta majandusaasta aruannete nö paberkujul esitamist. Kui ka need (lisaks 2008. aasta omale) on äriregistris avalikustatud, kas sel juhul on endiselt vajalik nende eraldi lisamine taotlusele?

Vastus (avaldatud 05.08.2009): Hanketeate punkt III 2.2) 1.1 ütleb, et Eestis registreeritud taotleja ei pea viimase majandusaasta aruannet esitama juhul, kui see on äriregistris avalikustatud. Tegelikult on mõeldud, et viimase kolme majandusaasata aruandeid ei pea Eestis registreeritud taotleja esitama, kui need on äriregistris avalikustatud.

5. Küsimus (saabunud 11.08.2009): Palume täpsustada hanketeate punkt II 1.5) osa 1 olevat mõistet "EL kodaniku ID- kaart". Kas peetakse silmas üldist EL kodaniku ID- kaarti või teiste teiste EL liikmesriikide kodanike ID kaarte?

Vastus (avaldatud 12.08.2009): Hanketeate punkt II 1.5) osa 1 oleva mõiste "EL kodaniku ID-kaart" all on peetud silmas teiste EL liikmesriikide kodanike ID kaarte. Samas hankija eeldab, et loodav lahendus ei piira tulevikus ka üldist EL kodaniku ID-kaarti.

6. Küsimus (saabunud 11.08.2009): Hanketeate punkt III 2.1) 1.14.3 ütleb, et Osa 1-s kasutavatel töötajatel peab olema avaliku võtme krüptograafial põhineva tarkvara arendamise kogemus. Samas punkt III 2.3) 2.3.2 ütleb, et vastutavatest võtmeisikutest Osa 1 puhul peab olema ühel meeskonnaliikmel avaliku võtme krüptograafial põhineva tarkvara arendamise kogemus. Kumbast nõudest tuleks siis lähtuda, kas on vajalik kõikidel või vaid ühel?

Vastus (avaldatud 12.08.2009): Hanketeate punkt III 2.1) 1.14.3 hanke I osas nõutakse kinnitust, et taotleja poolt hankelepingu täitmiseks kasutatavatel töötajatel on avaliku võtme krüptograafial põhineva tarkvara arendamise kogemus. Korrektsem oleks tõesti olnud hanketeatesse märkida "hankelepingu täitmiseks kasutatava(te)l töötaja(te)l", sest taotleja, kes hanke I osas kavatseb kasutada vähemalt üht avaliku võtme krüptograafial põhineva tarkvara arendamise kogemusega omavat meeskonna liiget vastab taotleja tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimuste miinimumtasemele eeldusel, et teised vastavused kvalifitseerimise tingimustele on täidetud.

7. Küsimus (saabunud 14.08.2009):Kui suur peaks olema projekti meeskond (Osa1 puhul). Hankes ei ole kirjas tegevuse skoopi - seega on keeruline pakkuda välja meeskonda, teadmata töömahtu. Kas tuleks arvestada vähemalt 5 inimesega (nagu on nõutud punktis 1.14.1).

Vastus (avaldatud 14.08.2009): Hankija küsib taotlejalt tema kvalifikatsiooni hindamiseks mitmeid kinnitusi sh kinnitust, et taotleja on suutleline pakkuma ühes kuus tarkvara arendustöid summaarse koormusega minimaalselt viis (5) inimtöökuud, kuid ei sea sellega taotlejale piirangut hankelepingu täitmisel kasutatava meeskonna suurusele.

8. Küsimus (saabunud 18.08.2009): Hanketeate III Osa p 2.3, lõige 3 - "Rakendatavad turvalisuse tagamise metoodikad, kvaliteedi juhtimise ja riskide haldamise kavad".
Kas saaksite pikemalt lahti kirjutada, mida ootate? Nt. mille turvalisuse tagamise kavasid? Millise detailsusega infot? Kas piisab kinnitusest, et vastavate valdkondade jaoks on olemas protsessid?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Hanketeate III Osa p 2.3, lõige 3 on silmas peetud pakkuja poolt kavandatavate metoodikate ja protsesside kirjeldusi, mille alusel tagatakse loodava lahenduse turvalisus, kvaliteet ning riskide haldamine.

9. Küsimus (saabunud 02.09.2009): Palume vastavalt RHS §31 lg 4 tuua välja HD punkti 7.2.3 alamosade osakaal punktiarvestuses. Palume kirjeldada iga alamosa objektiivset hindamismetoodikat.

Vastus (avaldatud 02.09.2009): OSA I HD7.2.3 hindamiskriteeriumite osakaalud -maksimaalsed väärtuspunktid:
7.2.3.1 Metoodikat ja projektiplaani (etapid, tulemid, tähtajad, rollid, riskid ja riskide juhtimine)- 5;
7.2.3.2 Kvaliteedi tagamise meetmeid - 4;
7.2.3.3 Lahenduse kasulikkust hankijale -4;
7.2.3.4 Lahenduse täiuslikkust, suhtes teistes pakkumustes esitatud tehniliste lahendustega -10;
7.2.3.5 Lahendusega kaasnevaid lisakulutusi -8;
7.2.3.6 Lahenduse funktsionaalsust - 7;
7.2.3.7 Pakutava lahenduse arendatavust ja hooldatavust - 8;
7.2.3.8 Hankija-poolse ressursi kasutamise ulatust ja põhjendatust - 4.

Pakkumuste hindamine viiakse läbi hankekomisjoni liikmete poolt, vajadusel kaasatakse täiendavaid eksperte. Iga hindaja annab oma kogemustele ja teadmistele baseeruva hinnangu koos põhjendusega igale kriteeriumile, kõik hindajate esitatud põhjendused protokollitakse.

Saadud hinnangute aritmeetiline keskmine moodustab lõpliku punktisumma. Objektiivsus tagatakse hankekomisjoni liikmete ning ekspertide subjektiivsete hinnangute koondamisega.

10. Küsimus (saabunud 02.09.2009): Palume vastavalt RHS §31 lg 4 tuua välja HD punkti 7.2.3 alamosade osakaal punktiarvestuses. Palume kirjeldada iga alamosa objektiivset hindamismetoodikat.

Vastus (avaldatud 02.09.2009): OSA II HD 7.2.3 hindamiskriteeriumite osakaalud - maksimaalsed väärtuspunktid:
7.2.3.1 Metoodikat ja projektiplaani (etapid, tulemid, tähtajad, rollid, riskid ja riskide juhtimine) -6;
7.2.3.2 Kvaliteedi tagamise meetmeid -5;
7.2.3.3 Lahenduse kasulikkust hankijale - 5;
7.2.3.4 Lahenduse täiuslikkust, suhtes teistes pakkumustes esitatud tehniliste lahendustega -10;
7.2.3.5 Väljatöötatud STORK, IDABC jne meetodikate kohaldatavust Eestis -8;
7.2.3.6 Loodava metoodika visioon - 10;
7.2.3.7 Metoodika aluseks oleva dokumentatsiooni loetelu ja asjakohasus - 6.

Pakkumuste hindamine viiakse läbi hankekomisjoni liikmete poolt, vajadusel kaasatakse täiendavaid eksperte. Iga hindaja annab oma kogemustele ja teadmistele baseeruva hinnangu koos põhjendusega igale kriteeriumile, kõik hindajate esitatud põhjendused protokollitakse.

Saadud hinnangute aritmeetiline keskmine moodustab lõpliku punktisumma. Objektiivsus tagatakse hankekomisjoni liikmete ning ekspertide subjektiivsete hinnangute koondamisega.

Lisatud 30.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"