Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küberturvalisuse arendus- ja uurimistegevus

Riigi Infosüsteemi Amet koordineerib ja korraldab küberturvalisuse uurimis- ja arendustegevust, et tagada teadlikkus küberturvalisust ohustavatest teguritest ning nende maandamise võimalustest. Teeme koostööd ka teadus- ja uurimisasutustega.

Uuringu- ja arendusvajadused tekivad RIAs töö käigus. Uuringuteemad võivad olla RIA-le või üldisemalt Eestile eriomased, kuid võivad omada ka rahvusvahelist kõlapinda. Viimaste puhul teeme koostööd nii teiste riikide valitsusasutuste kui akadeemilise ringkonna ning erasektoriga.

Lisaks tegeleme küberturvalisust edendavate ja tagavate tehniliste ning organisatoorsete arendustega, mida saab praktikas rakendada otsesemalt kui uuringuid.

Uuringud ja analüüsid

 • Kübervaldkonna õigusanalüüs (.pdf, 1.56 MB), 2016, Lextal –
  Uuriti kehtivaid siseriiklikke küberjulgeoleku, infoturbe, riigikaitse (osas, mis puudutab küberturvalisust) ja muid valdkonnapõhiseid õigusakte. Toodi välja regulatsioonide probleemkohad ja õiguslüngad ning tehti ettepanekud õigusaktide täiendamiseks.
  Analüüsiga sooviti välja selgitada, kas valdkondlike seaduste olemasolu ja nende täiendamine infoturvet ja küberjulgeolekut puudutava regulatsiooniga on küberjulgeoleku tagamiseks toimiv ja piisav õiguslik mehhanism või tuleb sel eesmärgil siiski välja töötada ja kehtestada üksikasjalik kübervaldkonna seadus.
  Õigusanalüüsi finantseeriti Euroopa Liidu struktuuritoetusest rahastatud toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“.
 • Elutähtsate teenuste osutamist mõjutavate tegurite kaardistamise uuringu kokkuvõte (.pdf, 539 KB), 2016, KPMG Baltics OÜ
  Uuriti elutähtsa teenuse toimepidevust mõjutavaid infotehnoloogilisi rist- ja välissõltuvusi, et saada ülevaade olemasolevatest alternatiivlahendustest (nt käsitsijuhtimise võimekus, varutoiteallikad, dubleeritud andmesideteenus), toimepidevusplaanidest ning infotehnoloogiliste riskide realiseerumise ja elutähtsa teenuse osutamise katkemise taastamise võimekuste kohta. Keskenduti elutähtsa teenuse osutamisega seotud infotehnoloogilistele käitavatele ja toetavatele süsteemidele. Analüüsiti elutähtsa teenuse osutamiseks missioonikriitilisi teenuseid, taristut ja teisi komponente, et tuvastada võimalikud sõltuvused ja ohud tulenevalt väljast tellitud teenusepakkujast nii riigisiseselt kui ka väljaspool Eesti territooriumi. 
  Uuring viidi läbi Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
  Kokkuvõte inglise keeles (.pdf, 539 KB)
 • Riigipilve kontseptsiooni rakendamise õigusanalüüs (.pdf, 1.04 MB), 2016, Sorainen
 • Eelanalüüs Eesti riigiasutuste turvalisele e-kirjavahetussüsteemile optimaalseima lahenduse leidmiseks (.pdf, 1.16 MB), 2016, Tallinna Tehnikaülikool
 • Krüptograafiliste algoritmide uuringud

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 02.04.2014
Uuendatud 02.01.2017

Tagasi lehele "Küberturvalisus"