Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Koolituste ja infopäevade korraldamine

Hankelepingu objekti nimetus: Koolituste ja infopäevade korraldamine

Hankemenetlus: Lihtsustatud korras tellitav teenus

Hankelepingu objekti kirjeldus:
Riigi infosüsteemi võimaluste tutvustamiseks ning paremaks rakendamiseks on kavas läbi viia 4 infopäeva (50-100 osalejat) ning 23 koolitust (12-45 osalejat) perioodil mai-detsember 2009.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.05.2009 kella 11:00-ks

Kontaktisik:
Rica Semjonova
SF programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"
projektijuht
tel 663 0295

Hankega seotud küsimused-vastused

6. mai 2009

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse lihtsustatud korras tellitava teenuse hankedokumediga nr 09-0184 "Koolituste ja infopäevade korraldamine" seotud küsimused ja nende vastused.

1. küsimus (saabunud 06.05.2009): Selgusetuks jäi täitja kohustused punkt 3.2 (lk10) – toitlustuse eest tasumise aluseks on registeerimislehel kajastuv osalejate arv. Kas mõeldud on registeerimislehele märgitud inimeste arvuga ehk inimeste arvuga, keda ootame koolitusele tulenevalt sellest, et nad on registeerunud või on tasumise aluseks registeerimislehel olevate osalete allkirjad ehk inimeste arv, kes tegelikult kohale tulid?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Toitlustuse aluseks on inimeste arv, kes on registreerunud (2 tööpäeva enne koolitust/infopäeva). See peaks olema ka piisav aeg lõpliku arvu esitamiseks toitlustuse pakkujale.

2. küsimus (saabunud 06.05.2009): ”Üritus on osalejatele tasuta” (Lisa 1, lk 7) – kas mõeldud on seda, et ka toitlustus ja kohvipausid on osalejatele tasuta? Kui jah, siis kas antud struktuurifondi alusel on kindlaks määratud maksimaalne toidule kuluv päevaraha osaleja kohta? Kui jah, siis kui suur on see summa?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Ka toitlustus ja kohvipausid on osalejatele tasuta. Maksimaalset päevaraha ei ole kehtestatud – lähtuda tuleks ratsionaalsusest ning pakkumuses arvestada toidupauside kirjeldustega.

3. küsimus (saabunud 06.05.2009): Kes osalejaist on abikõlblikud toitlustamise osas? Ehk kui osaleb koolitusel näiteks RIA- inimesi, kas ka nemad on abikõlblikud? Või peaksime siinkohal arvestama, et mõne osaleja puhul kehtib erisoodustus? Millised asutused ei ole abikõlblikud?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Sellist piirangut ei ole – toitlustuse tasumise aluseks on registreerunute nimekiri, mis hankijale esitatakse. Vajadusel tehakse seal korrektiivid – kui näiteks ühest asutusest on ebaproportsionaalselt liiga palju osalejaid vms.

4. küsimus (saabunud 06.05.2009): Kes on konkreetne sihtgrupp – kas sihtgrupiks võib lugeda ka erasektori esindajaid?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Koolituste sihtgrupiks on eelkõige avalik sektor – erasektorist nende arendajad, nõustajad.

5. küsimus (saabunud 06.05.2009): Kas RIA oma töötajad tohivad ja saavad antud programmis teha kaasa lektoritena? Kui ei, siis kust saaksime abi sobivate lektorite leidmisel?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): RIA töötavad tohivad olla lektorid juhul, kui neil on selleks tööandja luba.

6. küsimus (saabunud 06.05.2009): Olete märkinud, et semantikaalased koolituste lektorid on Teie poolt olemas. Kas saaksime ehk antud lektorite kontaktid?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Semantikaalaste koolituste lektorite kontaktid edastame edukale pakkujale – kuivõrd koolituste läbiviimine (tasud) on semantika osas samuti Hankija poolt korraldatud. Edukas pakkuja lepib kokku koolituste ajad.

7. küsimus (saabunud 06.05.2009): Kui suures osas peaks meil olema valmistöötatud ka iga konkreetse koolituse programm, sisu - vajaksime selleks Teie poolt juba valmisolevaid materjale.

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Osaliselt on koolituste programmid alles välja töötamisel. Eelistame materjalide edastamist (koolitusele eelnevalt) elektroonilisel kujul.

8. küsimus (saabunud 06.05.2009): Olete Lisa 1-s (lk 7) märkinud, et semantikaalased koolitused I 3 koolitust (1+1 päev), infoturbe koolitus I 3 koolitust (1+1 päev) (lk 8). Mida tähendab märge (1+1 päeva)? Kas antud koolituspäevad peavad olema mittejärjestikused? Kokku peaks eelneva kohaselt nt Sematikaalaseid koolitusi olema Semantika I ja II- ga (Sem I 6 koolituspäeva ja Sem II 3 koolituspäeva) 9 koolituspäeva, ent lk 9 on märgitud, et mõlemale semantikale on arvestatud 3 koolituspäeva ehk kokku 6. Kumb arvestus on õigem?

Vastus (avaldatud 06.05.2009):
1+1 päev tähendab kahepäevast koolitust. Korralduslikus osas oleme kirjeldanud nõudmisi toitlustusele ja ruumidele, mis on Infoturbe koolitus I ja Semantika I puhul samad. Koolituspäeva all oleme mõelnud ühte koolituskorda (mis võib olla ka kahepäevane). Tegu on erinevate koolitustega. Semantika I ja Infoturbe koolitus I on kahepäevased koolitused.
Semantika I - Koolitusi 3 korda 2 päeva = 6 kalendripäeva.
Infoturbe koolitus I - Koolitusi 3 korda 2 päeva = 6 kalendripäeva

9. küsimus (saabunud 06.05.2009): Palun selgitage, millal on tegemist allhankega, millal üksi pakkumisega. Kas erinevus on sõlmitavates lepingutes lektoritega- eraisikuna või esitab firma arve?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Kõik tegevused, mida ei teosta edukas pakkuja, käsitletakse allhankena (ISKE lektor(id), Infoturbe lektori(id), toitlustus, ruumid, tehnika vms). Ei oma vahet, kas leping sõlmitakse eraisiku või firmaga.

10. küsimus (saabunud 06.05.2009): Kas on plaanis ka jagada osalejatele tunnitused? Või antud programm selle täitjat selleks ei kohusta?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Koolitustel osalejate tunnistuste jagamine on vabal valikul. Täitjat selleks otseselt ei kohustata.

11. küsimus (saabunud 06.05.2009): Kui kaua on komisjonil aega vaadata läbi saabunud pakkumised? Ehk kuivõrd reaalne on koolitustega alustada juba mais?

Vastus (avaldatud 06.05.2009): Hanke hindamine sõltub hanke käigust, kuid teeme omalt poolt kõik, et otsus peale pakkumuste saabumist kiiresti langetada.

12. küsimus (saabunud 07.05.2009): Sihtgrupi suurus on antud päris suurtes vahemikes - 15-35 osalejat. Hinnapakkumises soovite toitlustuse maksumust 1 osaleja kohta ja ürituse maksumust kokku. Viimast saab esitada vaid, kui on teada täpne osalejate arv. Hinnavahe tuleb märgatav, kui esitada ürituse maksumus 15-le või 35-le. Missugused on teie soovitused?

Vastus (avaldatud 07.05.2009): Palume teha arvestused maksimumosalejate arvu järgi. 15-35 näite puhul siis 35. Reaalne toitlustuse eest tasumine toimub hiljem iga konkreetse ürituse registreerunute arvu alusel.

13. küsimus (saabunud 07.05.2009): Palun, mida mõtlete p.5.2.3 - esitatud tööde detailne kirjeldus all - kas ISKE koolituskavad peavad olema täpselt lahti kirjutatud? kui jah, siis kuidas suhtuda sellesse, et olemasolevad materjalid tulevad kaasajastada? juhul, kui pakutav lektor pole neid koostanud ja need esitatakse vaid võitjale, siis pole tal võimalik tegevust detailselt kirjeldada?

Vastus (avaldatud 07.05.2009): Detailse kirjelduse all ei ole mõeldud täpse koolitusmaterjali esitamist. Teemadega on võimalik tutvuda RIA kodulehel www.ria.ee/ISKE.

Vastuse täpsustus (avaldatud 08.05.2009):
ISKE praktiline rakendamine koolitusmaterjalid - hinnanguline materjalide uuendamine kuni 8 töötundi.
Infoturbe koolitus - materjalide uuendamine kuni 16 töötundi.

Vastuse täpsustus (avaldatud 11.05.2009) (seoses päringutega materjalide ettevalmistuse kohta):
ISKE ja Infoturbe koolituste materjalide uuendamise töömahu hankijapoolsed hinnangud:
ISKE audit - hinnanguliselt kuni 24 töötundi (RIA poolt tuleb enne koolitust veel täiendav juhend ISKE auditi läbiviimisest 3-4 lehekülge)
ISKE tööriist - hinnanguliselt kuni 12 töötundi.
Kui pakkuja hinnangul on tööd mahukamad, palume seda põhjendada.

14. küsimus (saabunud 08.05.2009): Kas on lubatav, et samad lektorid on kaasatud erinevatesse
pakkumustesse?

Vastus (avaldatud 08.05.2009): Hankija lubab, et samad lektorid on kaasatud erinevatesse pakkumustesse, kuna spetsiifilise valdkonna lektorite arv on piiratud.

15. küsimus (saabunud 08.05.2009): Kuna infopäevade fookus lepitakse kokku 1 kuu enne infopäeva, kas sel juhul täpsustatakse ka lektorid alles kuu enne või tuleks konkreetsed lektorid juba praegu välja pakkuda?

Vastus (avaldatud 08.05.2009): Lektorite vajadus täpsustatakse enne infopäeva koos teemaga.

16. küsimus (saabunud 12.05.2009): Kas semantika koolitustel on kohustus ka materjalide levitamine meie poolt? Kas soositum viis levitamiseks olid cd?

Vastus (avaldatud 12.05.2009): Eelistame materjalide elektroonilist esitamist – e-kirja teel või kodulehele üles panduna

17. küsimus (saabunud 12.05.2009) Kas meie peame eelarvesse ka plaanima koolituste reklaami s.t turundusrahad?

Vastus (avaldatud 12.05.2009): Koolituse sihtgrupp on avalik sektor ning tasulise reklaami tegemist ei pea me otstarbekaks. Kui tekib probleeme osalejate leidmisega, siis arutatakse see juba lepingu raames eraldi läbi.

18. küsimus (saabunud 12.05.2009): Kui tehtud tööd ei ole otseselt riigihanked ning puudub registri viitenumber, kas sel juhul ei lähe korraldatud koolitused jms?

Vastus (avaldatud 12.05.2009): Tööd võib märkida siiski (töövõtulepingud, ostu-müügilepingud). Lihtsalt jätta sellisel juhul märkimata registri viitenumber. Ostjana käsitleme ka mitte avalikule sektorile tehtud töid (HD punkt 3.1.2.1).

19. küsimus (saabunud 13.05.2009): Lisa 2 Hinnapakkumuse vormil puudub infopäevade (osa 8) rida. Kas selle ikka lisame?

Vastus (avaldatud 13.05.2009): Jah, kindlasti.

Lisatud 04.05.2009

Tagasi lehele "Riigihanked"