Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Kettaseadme ja kettavõrgu kommutaatori ostmine küsimused ja vastused

Avatud pakkumismenetlusega riigihange "Kettaseadme ja kettavõrgu kommutaatori ostmine" PKD nr 112

PKD nr 112 kohta saabunud küsimuste selgitused:

1. Küsimus (saabunud 08.05.07): Punkt 5.1.1.10 - pakkuja hankelepingu täitmisega seotud töötajad omavad kvalifikatsiooni ja sertifikaate. Küsimus – kas nimetatud töötajad peavad olema pakkuja töötajad või võivad olla ka hoolduskeskuse töötajad, nagu punkt 6.1.3.3 väidab?

Selgitus (avaldatud 10.05.07): Nimetatud töötajad võivad olla ka hoolduskeskuse töötajad.

2. Küsimus (saabunud 08.05.07): Punktid 5.2.1 ja 5.2.1.6 – kvalifitseeritakse pakkuja, kellel on vähemalt 3 sertifitseeritud hooldusspetsialisti. Küsimus – kas need töötajad võivad olla hoolduskeskuse töötajad, nagu punkt 6.1.3.3 väidab?

Selgitus (avaldatud 10.05.07): Nimetatud töötajad võivad olla ka hoolduskeskuse töötajad.

3. Küsimus (saabunud 08.05.07): Punkt 6.1.3.3 Küsimus – Kas hoolduskeskus kui firma või seal töötavad sertifitseeritud insenerid?

Selgitus (avaldatud 10.05.07): Mõeldud on hoolduskeskust kui firmat või seal töötavaid sertifitseeritud insenere. Vähemalt üks nõuetest peab olema täidetud.

4. Küsimus (saabunud 08.05.07): Lisa 1, tabeli punkt 6 Palun täpsustada, kas see on summa eelnevatest ridadest 1-5?

Selgitus (avaldatud 10.05.07): Jah. Lisa 1 tabeli ;rea nr 6 (Salvestuslahenduse algkonfiguratsiooni maksumus) summa peab olema Lisa 1 tabeli reale 6 eelnevate ridade maksumuste summa.

Salvestuslahenduse algkonfiguratsiooni maksumus= Ketaseadme maksumus koos transpordi ja paigaldusega + Kettavõrgu kommutaatori maksumus koos transpordi ja paigaldusega + Kettaseadme tarkvara litsentside maksumus + Kettavõrgu kommutaatori tarkvaralitsentside maksumus + Ketaseadme hoolduse maksumus (1 aasta) + Kettavõrgu kommutaatori hoolduse maksumus (1 aasta) + Kettavõrgu kommutaatori tarkvara litsentside hoolduse maksumus (1 aasta) + Kettaseadme tarkvara litsentside hoolduse maksumus (1 aasta) + Salvestuslahenduse häälestamine (riistvara ja tarkvara installeerimine, konfigureerimine ja testimine)).

5. Küsimus (saabunud 08.05.07): Lisa 4 tabel – tabeli ridadel 1 ja 2 pole mainitud supporti sisalduvust. Kas hooldustoeks arvestatakse siis 0 kuud?

Selgitus (avaldatud 10.05.07): Tõepoolest PKD Lisa 4 tabeli ridades nr 1 ja 2 pole küsitud hooldustoe maksumust (supporti sisalduvust), sest seda on eraldi küsitud Lisa 4 tabeli real 4.

Lisa 4 tabeli reas nr. 4 küsitud tarkvara ja riistvara hooldustoe kahe aastane maksumus peab sisaldama kogu laiendatud konfiguratsiooni (Lisa 4 tabeli read 1,2,3) tarkvara ja riistvara hooldustoe maksumust PKD lisa 2 punktis 1.3 toodud tingimustel.

6. Küsimus (saabunud 08.05.07): Lisa 4 tabel – tabeli real 3 nõutud tarkvara. Kas on mõeldud algkonfiguratsiooni või laiendatud konfiguratsiooniga salvestuslahendusele? Millist hooldustuge soovite?

Selgitus (avaldatud 10.05.07): PKD Lisa 4 tabeli real nr 3 nõutud tarkvara on mõeldud laiendatud konfiguratsiooniga salvestuslahendusele ja hooldustoega kaks aastat (vastavalt Lisa 4 tabeli reale nr.4). Hooldustuge soovime PKD lisa 2 punktis 1.3 toodud tingimustel.

7. Küsimus (saabunud 08.05.07): Lisa 4 tabel – tabeli real 4 on viide PKD punktis 1.3 toodud tingimustele. See on hanke vastutav isik. Kas hooldus on mõeldud nii kettamassiivile kui SAN’ile?

Selgitus (avaldatud 10.05.07): Lisa 4 tabeli reas nr. 4 on puudu täpsustav viide, mõeldud on PKD Lisa 2 punkti 1.3, mitte PKD üldosa punkti 1. Lisa 4 tabeli reas nr. 4 peab sisalduma laiendatud kettamassiivi (Lisa 4 rida nr. 2), laiendatud SAN-i (Lisa 4 rida nr.1) ja laiendatud konfiguratsiooniga salvestuslahendusele mõeldud replikeerimistarkvara (Lisa 4 rida nr.3) 2 (kahe) aastase hooldustoe maksumus.

8. Küsimus (saabunud 08.05.07): P.1.1.2.1.4.1 kuni 1.1.2.1.4.4. Uuemad kõrgklassi seadmed kasutavad virtual Raid-i (vRaid). Kas on lubatud pakkuda vRaid 5 skeemi, kui on tagatud RAID5-ega samaväärne või parem jõudlus ja kaitstusaste?

9. Küsimus (saabunud 08.05.07): P. 1.1.2.1.4.5 Nõutakse 2 x 300GB ketast kiirkoopia tegemiseks. Suurema lugemis-ja kirjutamiskiiruse saavutamiseks on mõistlik eraldada kiirkoopiale pind, mis on realiseeritud suuremal ketaste arvul. Kas kahe 300GB ketta nõude võib asendada 600GB kettaruumiga, kui see on realiseeritud 300GB ketastel ja ruum on eraldatud ainult kiirkoopiale?

10. Küsimus (saabunud 08.05.07): Kas p.1.1.2.1.4.6 nõutud kuumvaru ketta võib asendada dünaamiliselt jagatud ja ainult suvalise ketta riknemise korral kasutusele võetava kettaruumiga, kui selle funktsioon on analoogne hot-spare ketta funktsiooniga?

Selgitus küsimustele 8-10 (avaldatud 10.05.07): Pakkumine peab vastama PKDs toodud tingimustele. Küsimustes 8-10 toodud asendusettepanekud on tingitud pakutava seadme tehnoloogilistest iseärasustest ja ostja nõustub eelpool viidatud asendusnõuetega vaid juhul, kui on täidetud 2 alljärgnevat nõuet:

  1. Pakkuja lahendus sisaldab võimalust jälgida ja prioritiseerida rakendusserverite poolt kasutatava salvestusseadme ressursside parameetreid (vt .PKD punkt 6.1.1.4.2).
  2. Pakkuja lahendus sisaldab võimalust konfigureerida vähemalt kolm füüsiliselt eraldatud ketastega raidgruppi (vRaid) kolme erineva rakenduse jaoks. Igal raidgrupil peab olema oma dünaamiliselt jagatud hot-spare kettaruum ning PKD Lisa 2 punktides 1.1.2.1.4.1-1.1.2.1.4.4 toodud mahulised, kiiruslikud ning funktsionaalsed nõuded peavad olema tagatud.

Põhjendus: Ostja soovib osta salvestuslahendust testkeskkonna jaoks, kus hakatakse testima ja pilootima erinevaid, riigile oluliste ja kriitiliste käideldavusnõuetega rakendusi. Testkeskkonnas toimuva testimise eesmärgiks on kontrollida rakenduste töökindlust ja koguda informatsiooni, et optimaalselt ja õigesti planeerida nende rakenduste reaalseks tööks vajaliku keskkonna (tootmiskeskkonna) ressursside soetamist./p>

Hangitava salvestuslahenduse puhul on testitavate ja piloteeritavate rakenduste üheks olulisemaks ühiseks ressursiks salvestusseade, mis jagab oma ressursse erinevate rakendusserverite vahel./p>

Ostja leiab, et vRaid kasutamine salvestusseadmes vähendab ostja võimalusi säilitada kontrolli ja ülevaadet erinevate rakendusserverite poolt kasutatavate salvestusseadme ressursside üle, kuna salvestusseade optimeerib kettaressursi kasutamist automaatselt./p>

Võimaldamaks tagada erinevate rakenduste teenindusnõudeid (SLA) testimise ja piloteerimise faasis on ostjale väga oluline säilitada ülevaade ja kontroll erinevate rakendusserverite poolt kasutatavate salvestusseadme ressursside üle. Seetõttu esitab ostja küsimustes 8-10 toodud asendusettepanekutega nõustumiseks käesoleva selgituse punktides 1 ja 2 toodud lisanõded.

11. Küsimus (saabunud 08.05.07): P.1.1.3.1.6 Kas on lubatud teha LUN migratsiooni analoogselt kiirkoopia loomisega (p. 1.1.3.2.6): rakendusest tehakse kiirkloon uuele LUN-ile (teine Raid level), ning seejärel rakenduse töö jätkub uuelt LUN-ilt? Võimalik tekkiv rakenduse töö katkestus kettaseadme poolelt on vähem kui 1 minut. LUN-i suurendamine on võimalik rakenduse tööd katkestamata.

Selgitus (avaldatud 10.05.07): Jah on lubatud, kui on täidetud küsimustele 8-10 ostja poolses selgituses toodud tingimused.

12. Küsimus (saabunud 08.05.07): 1.3.1.13 Pakkumiskutse p.1.3.6 tekstis on nõue seadme vahetamise kohta, kui seadmel tekib tõrkeid enam kui kolm korda. Pakkuja hinnangul peaks käesoleva punkti alt välja tooma kettad, kuna ketaste (samuti ka switchiportide jne) rikkeid esineb garantiiaja jooksul tõenäoliselt rohkem kui kolm korda. Ükski neist riketest ei ole tõenäoliselt kriitiline ega põhjusta seadme seiskumist ja töövõime kadumist. Et mitte vahetada kogu andmehoidlat kolme ketta rikke korral, teeb pakkuja ettepaneku tingimusi täpsustada. Näiteks: "Müüja kohustub seadme tasuta välja vahetama, kui seadmes tekib sama, seadme seiskumist põhjustav viga enam kui kolm (3) korda garantiiaja jooksul."

Selgitus (avaldatud 10.05.07): Ostja nõustub PKD Lisa 2 p.1.3.13 punkti täpsustatud sõnastusega: Müüja kohustub salvestuslahenduse seadmed tasuta välja vahetama, kui garantiiaja jooksul tekib seadmetes sama, seadme seiskumist põhjustav viga, enam kui kolm (3) korda.

Lisatud 24.04.2007

Tagasi lehele "Riigihanked"