Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Jooksev voor: avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine

Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“.

Taotlusvooru eesmärk on andmeanalüüsi meetodite ja andmete reaalajas jälgimise võimaluste abil luua eeldused avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja paremate juhtimisotsuste tegemiseks.

Taotlusvoorust rahastatavate projektide elluviimise tulemusel:

  • on avaliku sektori andmed avaliku teabe seaduse § 31 lõike 4 tähenduses masinloetaval kujul kättesaadavad,
  • loodud on rakendused avaandmete tõhusamaks kasutamiseks ning
  • on loodud või kasutusele võetud andmeanalüüsi lahendusi.

Projektide käigus tekkivad avaandmed tuleb kättesaadavaks teha avaandmete portaalis opendata.riik.ee.

Toetust võivad taotleda põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja nende liidud, sihtasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru kogumaht on 5 000 000 eurot

Projekti maksimaalne maksumus on:

  • mahukamate andmeanalüütikale keskenduvate projektide puhul 500 000 eurot ja
  • väiksemate, andmete avamisele ning andmete visualiseerimisele keskenduvate projektide puhul 250 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

  • põhiseaduslikud institutsioonide, valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste puhul 100% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende liitude, sihtasutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute puhul 85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% on toetuse saaja kohustuslik omafinantseering.

Taotluste esitamine

Alates 29.05.2017 saab taotlusi esitada elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas aadressil etoetus.struktuurifondid.ee. Vastavalt RIA peadirektori 26.05.2017 käskkirjale nr 17-062 (.pdf, 252 KB) ei saa senise projektijuhtimise infosüsteemi kaudu enam uusi taotlusi esitada.

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Jooksva taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 214 KB) – voor algatati majandus- ja taristuministri 13. mai 2016 käskkirjaga nr 16-0151.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 5 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 26.05.2016
Uuendatud 09.08.2018

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"