Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

EL sf toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo perioodil 2014–2020

RIA viib ellu:

EL sf toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"

Toetusskeemi eesmärk on tõsta teadlikkust infoühiskonna võimalustest ja ohtudest ning Eesti e-riigi arengutest, et tõhustada seeläbi IKT teenustetaristu planeerimist, arendamist ja laiendada kasutuselevõttu; samuti teadmuse suurendamine ja levitamine nii teenustetaristu loodud komponentide kui tuleviku arenguvajaduste kohta, et tagada taristu jätkusuutlik areng ning piiriülene toimimine.

Toetusskeemi kogumaht on 5 miljonit eurot ja seda rahastatakse EL struktuuritoetusest (Euroopa Regionaalarengu Fond, rahastuse ulatus 85% ehk 4,25 miljonit eurot). Tegevused viiakse ellu aastatel 2015–2023 (abikõlblikkuse periood: 6.6.2015–30.6.2023).

Toetusskeemi rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning elluviija Riigi Infosüsteemi Amet. Tegevused viiakse ellu vastavalt rakendusasutuse kinnitatud tegevuskavale.

Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja teiste osapooltega viib toetusskeemist ellu, korraldab ja tellib järgnevat:

 • infoühiskonda puudutavad hindamised, kontseptsioonid, uuringud ja analüüsid;
 • standardid, raamistikud, metoodilised juhendid ja koolitusmaterjalid;
 • koolitused, seminarid, töötoad, infopäevad, konverentsid ja kursused;
 • kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniad, teavitustegevused ja esitlused.

Toetusskeemi tegevused on suunatud:

 1. teenuste baastaristu ja e-teenuste arendamisega seotud osapooltele (avalik sektor, poliitikakujundajad, ettevõtjad);
 2. IKT-lahenduste tänastele ja tulevastele tarbijatele (üksikisikud, ettevõtjad, ametnikud);
 3. ühiskonna arvamusliidritele ja meedia esindajatele;
 4. teiste riikide avalikule sektorile, ettevõtjatele ja rahvusvahelise meedia esindajatele;
 5. infoühiskonna poliitikakujundamise eest vastutavatele või sellesse panustavatele osapooltele.

EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo perioodil 2007–2013Programmi eesmärk on suurendada olemasolevate elektrooniliste lahenduste kasutatavust ja soodustada uute e-teenuste teket. Lisaks teavitatakse inimesi sellest, kuidas arvutit turvaliselt kasutada.

Seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, kogumaht on 4 808 350 eurot ja tegevused viiakse ellu aastatel 2007–2015.

Programmi tegevused on suunatud:

 1. e-teenuste tänastele ja tulevastele tarbijatele (eelkõige Eesti elanikud);
 2. e-teenuste loomisega seotud osapooltele (avalik sektor, poliitikakujundajad, ettevõtjad);
 3. ühiskonna arvamusliidritele ja meedia esindajatele;
 4. välismaa avalikkusele.

Tegevuste tulemusena muutuvad inimesed teadlikumaks sellest, et e-lahendused teevad elu lihtsamaks ning nende kasutamine on turvaline.

Põhitähelepanu pööratakse järgmistele teemadele:

 1. riigiportaali eesti.ee tutvustamine – riigiportaali eesti.ee teavituskampaaniate eesmärk on suurendada potentsiaalsete kasutajate teadlikkust portaali olemasolust ning võimalustest. Sihtgrupid on e-teenuste loomisega seotud osapooled aga ka tarbijad, arvamusliidrid ning meedia esindajad.
 1. riigi infosüsteemi võimaluste tutvustamine – riigi infosüsteemi võimalusi tutvustatakse poliitikakujundajatele, ametnikele, ettevõtjatele ja arvamusliidritele. Teadlikkus riigi loodud avalikest e-teenustest ning kogu infosüsteemist aitab parandada kodanike teenindamist. Programmi abil korraldatakse koolitusi, seminare ja infopäevi.
 1. turvateadlikkuse suurendamine – üldise turvateadlikkuse tõstmiseks teavitatakse Eesti elanikke arvuti kasutamisega kaasnevatest ohtudest ning võimalustest end nende eest kaitsta. Selleks korraldatakse infopäevi avalikule sektorile. Samuti korraldatakse üleriigilisi teavituskampaaniaid, milles tutvustatakse interneti kasutamisega seotud riske ning kaasatakse inimesi ennetustegevusse.

Meetme rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning elluviija Riigi Infosüsteemi Amet.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 10.01.2012
Uuendatud 22.02.2017

Tagasi avalehele