Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

ISKE rakendusjuhendi tõlketööde küsimused-vastused

ISKE rakendusjuhendi tõlketööde hankedokumendi kohta esitatud küsimused ja vastused:

1. Küsimus (saabunud 10.03.2010): Pakkumus peab koosnema erinevatest asjadest, üheks on ajakava tööde teostamiseks (vt 2.9.1.3), tööde kirjelduses on toodud punktis 4.3, et tõlgete teostamise planeeritavad tähtajad on esitatud hankelepingus. Kahjuks aga ei leia hankelepingus selle kohta täpsemat infot. Kas saaksite seda täpsustada, kus leiaksime vajaliku lisainformatsiooni. Samuti pole märgitud, mis pikkusega on teil 1 etapp, on nõue, et minimaalselt 300 (mõnes kohas 400 lk) lehekülge etapis, aga jääb selgusetuks kui pikk see etapp on. Ka seda infot oleks vaja, et teha täpsemat ajagraafikut tööde teostamiseks.

Vastus (avaldatud 11.03.2010): HD punktis 2.9 on nimetatud dokumendid, millest pakkumus koosneb (sh 2.9.1.3 ajakava tööde teostamiseks). HD punkt 4.1.3 täpsustab, et ajakava tööde teostamiseks tuleb esitada kalendripäevades. HD lisa 1 punkti 4.3 sätestab, et tõlgete teostamise planeeritavad tähtajad on esitatud hankelepingus (vt HD lisa 5). Hankelepingu punkt 1.3 sätestab: Punktis 1.1 nimetatud Tööd teostatakse etappide kaupa ning täpsemalt vastavalt Tellija poolt esitatavale tellimusele koos tõlgitava tekstiga (tellimuse kirjeldus lisa 1), milles märgitakse Töö etapp ning määratakse Tööde sisu, maht, tulemi kirjeldus, eelduslik vahetähtaeg, seejuures üleandmise-vastuvõtmise akti esitamise tähtaeg, lisaks vajadusel muu asjakohane info. Hankelepingu punkt 1.4 sätestab: Ühes etapis on Tööde maht minimaalselt 300 lehekülge. Hankelepingu punkt 1.5 sätestab: Tööde kogumaht on maksimaalselt 1900 lehekülge, see on 1800 tähemärki koos tühikutega ühe lehekülje kohta. Seejuures on HDs ja lepingus vasturääkivused ühe etapi tööde lehekülgede minimaalses arvus. Õigeks tuleb lugeda lepingu p1.4 sätestatud minimaalne maht (300 lk). Pakkumuse tegemisel peab pakkuja tööde ajakava koostamisel lähtuma HD lisa 1 punktis 4.2 nimetatud tõlkimise eelduslikest mahtudest. Täpsemad mahud ja tähtajad määratletakse hankija/tellija poolt esitatavas tellimuses (vt lepingu p1.3).

2. Küsimus (saabunud 11.03.2010): Kas hanke pakkumusele ei pea lisama ettevõtte tutvustust ja tööprotsesside kirjeldust?

Vastus (avaldatud 11.03.2010): Ettevõtte tutvustust ja tööprotsesside kirjeldust ei pea lisama hanke pakkumusele.

3. Küsimus (saabunud 12.03.2010): Kuna töötajad on ettevõtte ärisaladus, siis kas piisab, kui nimed on CV-l välja toodud initsiaalidena või eesnimedega?

Vastus (avaldatud 16.03.2010): Võite CV-l avaldada nimed eesnime initsiaalina ja välja kirjutada perenime.

4. Küsimus (saabunud 12.03.2010): Punkt 3.1.2.1 - millist infot varasemate sarnaste teenuste tellijate kohta ootate? Kliendid kuuluvad enamasti ärisaladuse alla ja paljud neist on keelanud lepinguliselt enda nime nimetamise kolmandale poolele.

Vastus (avaldatud 16.03.2010): HD punktiga 3.1.2.1 soovib hankija infot HD lisa 3 vormi järgi: tellija nimi, teostamise aeg, töö iseloomustus, töö maht ning maksumus. Hangete raames tehtud tööd ei kuulu ärisaladuste alla. Hankija eesmärk sarnaste teenuste kohta on veenduda pakkuja suutlikkuses teostada HD-s kirjeldatud Tööd.

5. Küsimus (saabunud 12.03.2010): Punkt 3.1.2.2.1 - kas spetsialistide all peate silmas ainult tõlkijaid või ka toimetajaid? Mida täpsemalt tõlkelaehekülje hind sisaldama peab?

Vastus (avaldatud 16.03.2010): HD-s on spetsialistide all silmas peetud kõiki võtmeisikuid kes on seotud Tööde teostamisega. HD Lisa 1 punkt 1 kirjeldab hangitavate Tööde olemuse, millele pakkumust soovitakse: tekstide tõlkimine saksa keelest eesti keelde, tõlke korrektuur, väljastamisülevatuse tegemine, vajadusel tõlke erialane toimetamine.

Lisatud 11.03.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"