Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania

14.12.2007

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas välja võistleva dialoogiga hankemenetluse "ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania". Selle menetluse juures on taotluste esitamiseks vajaminev info kättesaadav riigihangete registrist, hanke viitenumber 103056. Hankedokumendid ja pakkumuste esitamise ettepanek esitatakse kvalifitseeritud taotlejatele alles pärast dialoogi lõppemist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. jaanuar 2008 kell 11.00. Taotlused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus).

ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania taotluste küsimused-vastused

Võistleva dialoogi hankemenetlusega riigihange "ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania"  HD nr 147

Taotluste esitamise kohta on saabunud alljärgnevad küsimused:

1. Küsimus (saabunud 04.01.2008):
Leheküljel http://www.id.ee/10486  on loetletud id-kaardi elektroonilised kasutusvõimalused.
Kuid kas teie jaoks on ka mingi tähtsuse järjekord nende kasutusvõimalustel?
Kas on mingid prioriteedid, mida kampaanias kindlasti peab mainima?

Vastus (avaldatud 08.01.2008):
ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimalustena soovime rõhutada kahte peamist funktsiooni:
Isiku tuvastamine = elektrooniline isikutunnistus, et tõendada oma isikut e-teenustesse sisenemisel (nt internetipanka, e-maksuametisse, riigiportaali eesti.ee)
Digiallkirja andmine (ID-kaarti saab kasutada avalike e-teenuste dokumentide allkirjastamiseks).

2. Küsimus (saabunud 04.01.2008): Hanketeates on kirjas et:
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus
2. viimase kahe aasta (2006-2007) jooksul teostatud sotsiaalkampaaniate teostamise lepingute nimekirja (maksimaalselt 5) koos nende maksumuse, lepingute sõlmimise kuupäeva ja infoga tellija kohta ning riigihangete registri viitenumbri (selle olemasolul). Sellele lisaks tuleb esitada eelpool nimetatud kampaania aeg, lühiülevaade ja saavutatud tulemus. Kui taotleja ei ole teostanud/täitnud samaväärse teenuse (reklaamikampaania) osutamise lepinguid või riigihankeid, siis esitab taotleja koos taotlusega sellekohase kirjaliku kinnituse.
ning veidi hiljem et: Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase:2. Taotleja peab olema viimase kahe aasta (2006-2007) jooksul teostanud vähemalt 1 sotsiaalkampaania (reklaamikontseptsiooni välja töötamine, teostus ja meediaplaneerimine).

Esimene pool justkui viitab sellele et kui pole sots kampaaniat viimase 2a jooksul teinud on see ok ja teine pool et ei ole ok:). Me ei ole sots kampaaniat viimase 2 a jooksul teostanud, küll aga kvalifitseerume muude tingimuste osas ja hanke objektiks olevate kampaaniate teostus algusest löpuni on me põhitegevus.

Kas me saame hanke pakkumise esitamiseks vajalike dokumentide saamist taotleda ja hiljem ka pakkumise esitada?

Vastus (avaldatud 08.01.2008): Hanketeate punktis III 2.3) on nimetatud dokumendid, mida taotleja peab hankijale esitama, teie poolt viidatud punktis siis ülevaate teostatud sotsiaalkampaaniatest. Kui taotleja ei ole sotsiaalkampaaniaid teostanud, siis ei saa ta hankijale ka sellist nimekirja esitada ning et hankija ei saaks tõdeda, et nimetatud dokument lihtsalt esitamata on jäänud tulebki tootlejal esitada kinnitus, et ta pole sotsiaalkampaaniaid teostanud.
Küll on aga kvalifitseerimisel oluline, et  taotlejal oleks olemas ka sotsiaalkampaania läbiviimise kogemus. 

3. Küsimus (saabunud 08.01.2008): Küsimus on osa III punkti 2.3.1 ja 2.3.2 kohta.
1. andmed viimase kahe aasta (2006-2007) jooksul teostatud reklaamikampaaniate kohta, mille kogumaksumus on vähemalt 1,5 miljonit krooni (reklaamikontseptsiooni välja töötamine, teostus ja meediaplaneerimine), tuues eraldi välja nende maksumuse, lepingu sõlmimise kuupäeva ja info tellija kohta ning riigihangete registri viitenumbri (selle olemasolul). Sellele lisaks tuleb esitada eelpool nimetatud kampaania aeg, lühiülevaade ja saavutatud tulemus. Kui taotleja ei ole teostanud/täitnud samaväärse teenuse (reklaamikampaania) osutamise lepinguid või riigihankeid, siis esitab taotleja koos taotlusega sellekohase kirjaliku kinnituse.
2. viimase kahe aasta (2006-2007) jooksul teostatud sotsiaalkampaaniate teostamise lepingute nimekirja (maksimaalselt 5) koos nende maksumuse, lepingute sõlmimise kuupäeva ja infoga tellija kohta ning riigihangete registri viitenumbri (selle olemasolul). Sellele lisaks tuleb esitada eelpool nimetatud kampaania aeg, lühiülevaade ja saavutatud tulemus. Kui taotleja ei ole teostanud/täitnud samaväärse teenuse (reklaamikampaania) osutamise lepinguid või riigihankeid, siis esitab taotleja koos taotlusega sellekohase kirjaliku kinnituse.
Kuidas tuleks arvestada mõlemas punktis toodud meediaplaneerimise eelarvet – kas selle all mõeldakse kogu meediaeelarvet või ainult meediaplaneerimise tasu (üldjuhul meediaagentuuri vahendustasu).

Vastus (avaldatud 08.01.2008):  Reklaamikampaania kogumaksumuse 1,5 milj. all mõeldakse kogu meediaeelarvet.

4. Küsimus (saabunud 08.01.2008): Palun veel tagasisidet ühe teisegi küsimuse osas. Nimelt mille poolest erinevad teineteisest III osa punktid 2.1.4 ja 2.1.5? Mis ametiasutusi on punkti 5 all mõeldud.
4. Maksu- ja Tolliameti või Taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse originaaltõend, mis kinnitab, et taotlejal ei ole olnud maksuvõlga viimase 12 kuu jooksul enne vastava tõendi esitamist hankijale kokku rohkem kui 30 päeva vältel. Eelpool nimetatud tõend esitada seisuga mitte vanem kui hanketeate avaldamise kuupäev. Juhul, kui Taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus eelpool nimetatud sisuga tõendit ei väljasta, siis esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta;
5. Hankija asukohajärgse ning taotleja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse originaaltõend, mis kinnitab, et taotlejal ei ole olnud kohalike maksude maksuvõlga viimase 12 kuu jooksul enne vastava tõendi esitamist hankijale kokku rohkem kui 30 päeva vältel. Eelpool nimetatud tõend esitada seisuga mitte vanem kui hanketeate avaldamise kuupäev. Juhul, kui taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus eelpool nimetatud sisuga tõendit ei väljasta, siis esitada selle ametiasutuse tõend kohalike maksude maksuvõlgade puudumise kohta;

Vastus (avaldatud 08.01.2008): Eestis registreeritud firmadel on küsimuses viidatud punkti 5 all vajalik esitada  kohalike maksude maksuhalduri  (üldjuhul linnavalitsuste) tõendid kohalike maksude maksuvõlgade puudumise kohta. Hankija on registreeritud Tallinnas ja seega on hankija asukohajärgseks maksuhalduriks Tallinna Linnakantselei finantsteenistus, kes vastava tõendi väljastab. Ülevaate Tallinna linna kohalikest maksudest leiate aadressilt http://www.tallinn.ee/est/g3423/ , samas leiate ka vastava tõendi blanketi.

5. Küsimus (saabunud 08.01.2008): Sooviksin täpsustada hanketeatest üle ühe kvalifitseerimise tingimuse.
Punkt III.2.2 on toodud märge: Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase: Taotleja 2006.a. agentuuritulu peab olema vähemalt kaheksa (8) miljonit krooni.
Palun täpsustage veidi terminit "agentuuritulu" - millist raamatupidamislikku mõistet täpselt selle all silmas peetakse (müügikäive? äritulu ehk agentuuride igapäevases keeles müügikate? ärikasum? kasum enne makse? kasum?).

Vastus (avaldatud 08.01.2008): Agentuuritulu all peame silmas vastava agentuuri poolt möödunud aastal saadud tulu reklaamiteenuse osutamise eest (ei sisalda konsolideeritud andmeid). Vastavalt ERALile arvestatakse Agentuuritulu meetodil: müügitulu - müüdud kaupade/teenuste kulu (ostetud materjalid ja teenused).

6. Küsimus (saabunud 09.01.2008): Kuna meie agentuur on osa suuremast kontsernist, siis kas võib esitada oma pakkumise ka kontsernina või see ei kvalifitseeruks teie tingimuste kohaselt?

Vastus (avaldatud 09.01.2008): Võite taotluse ja hilisema pakkumuse esitada kontserni nimel või teha kontserniga koos ühistaotluse. Vt hanketeate p III.2.1) p 3: "Ühise hankemenetluses osalemise taotluse esitamisel, peavad ühistaotlejad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Volikiri tuleb esitada koos ühise hankemenetluses osalemise taotlusega. Ühise hankemenetluses osalemise taotluse esitamise korral peab iga ühistaotleja esitama andmed ja dokumendid, mis on nõutud taotleja kvalifitseerimiseks".&

7. Küsimus (saabunud 10.01.2008): Palun kinnitust, kas esitatud hanketaotluse dokumendid (see versioon, mis on   CD-l esitatud) võivad olla ka digitaalselt allkirjastatud?

Vastus (avaldatud 10.01.2008): Lisaks paberkujul hanketaotlusele võite CD-l esitatava hanketaotluse  digitaalselt allkirjastatuna esitada juhul, kui taotlus on tervikdokumendina (nt. *.pdf dokumendina).

8. Küsimus (saabunud 11.01.2008): Palun andke teada, millise ametkonna kinnitusi nõuate järgmiste punktide nõetekohaseks täitmiseks:
III.2 Osalemistingimused
III.2.1)
1.4. kinnitus, et taotleja on nõuetekohaselt registreeritud äriregistris ning on püsivalt osutanud reklaamiteenuseid ja tegutsenud vähemalt 3 aastat.
1.8. kinnitus, et taotleja on maksevõimeline ning tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust või sundlikvideerimist ega tehtud pankrotiotsust või muud sellesarnast menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt.

Vastus (avaldatud 11.01.2008):
Küsimuses viidatud ja kõik ülejäänud hanketeate punktis III.2.1) 1.1-1-9 nõutud kinnitused esitatakse hankemenetluses osalemise avaldusel, mis allkirjastatakse taotleja seadusliku või volitatud isiku poolt. Hankemenetlusel osalemise avaldus esitatakse taotleja blanketil.

9. Küsimus (saabunud 14.01.2008): Kui nõutav min. agentuuritulu 2006.a on 8 milj. EEK siis kas ühispakkumise korral (meediaagentuur + reklaamiagentuur) on nõutav agentuuritulu nende agentuuride vastavate tulude summa?
Vastus (avaldatud 14.01.2008): Jah

10. Küsimus (saabunud 14.01.2008): Protseduuriliselt tuleb firmadel esitada hiljemalt 21.01 kvalifitseerimiseks (hanketeates kirjeldatud) tõendid ning seejärel algab kvalifitseeritutega dialoog mille tulemusel osa kvalifitseerituist saab koostada ka pakkumise?

Vastus (avaldatud 14.01.2008):  Jah. Esitatud taotlused vaadatakse läbi ja tehakse taotlejate kvalifitseerimise otsus. Seejärel alustatakse dialoogi, kusjuures  dialoogi peetakse mitmeetapilisena ja hankijal on õigus dialoogi käigus vähendada konkureerivate lahenduste arvu. Pärast oma (st hankija) vajadustele kõige paremini vastavate lahenduste väljaselgitamist on dialoog lõppenud ning dialoogis osalenutele tehakse pakkumuse esitamise ettepanek. Lõplikud pakkumused esiatakse 07. aprillil k.a 

11. Küsimus (saabunud 16.01.2008): Oleme huvitatud osalemisest riigihankes "ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania". Hanketeate kohaselt on võimalik Teilt pärida täiendavaid dokumente, palume need meile saata. Eeldame, et vastavad lisad täpsustavad meie poolt esitatava dokumentatsiooni formaati, kui ei, siis millised on teiepoolsed ettekirjutused vormindusele?

Vastus (avaldatud 16.01.2008):  Käesoleva hankemenetluse juures on taotluste esitamiseks vajaminev info ja dokumentide vormistamisnõuded kättesaadavad riigihangete registris avaldatud hanketeates. Vt hanketeate p III.2.1) - III.2.3) ning VI.3)

12. Küsimus (saabunud 16.01.2008): Kas Teie poolt oodatav teavituskampaania lahendus peaks sisaldama ka suhtekorraldusteenust või olete planeerinud selle lahendada täiendavalt oma jõududega?

Vastus (avaldatud 16.01.2008):  Teavituskampaania sisaldab vaid reklaami massiteabevahendites ega sisalda suhtekorraldusteenust.

Küsimused- vastused ID kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania kohta

Teavituskampaania kohta on saabunud alljärgnevad küsimused: 

1. Küsimus (saabunud 13.02.2008): Kas EMT Mobiil ID on ID kaardile pigem konkurent või koostööpartner? Miks ja kuidas ta seda on?

Vastus: (avaldatud 13.02.2008): EMT on kindlasti pigem koostööpartner, kuivõrd eesmärk on meil ühine - motiveerida inimesi kasutama turvalisi autentimisvahendeid. Küll aga on riigipoolne rõhuasetus teine - meie eesmärk on tõsta ID-kaardi kasutamise teadlikkust mitte propageerida eraettevõtjate tooteid.

2. Küsimus (saabunud 13.02.2008): 900 000st kaardiomanikust ca 800 000 pole sellega midagi teinud, aga mis asjaoludel nad kaardi üldse said? Uudishimust? Massimentaliteedist? Passiga kohustuslikult kaasa? ...?

Vastus: (avaldatud 13.02.2008): 2001/2002.a. levitati üle massiteabevahendite uudist, et ID-kaart on kohustuslik isikut tõendav dokument ja passi funktsiooniks jääb vaid reisidokumendiks olemine. Seetõttu tormati massiliselt endale ID-kaarti soetama, mis aga hiljem nagu näha, taskusse jäigi:)

3. Küsimus (saabunud 13.02.2008): Oleks huvitav teada, kes on komisjoni nõustav reklaamispetsialist?

Vastus: (avaldatud 13.02.2008): Hetkel on komisjoni nõustava reklaamispetsialistina kaasatud Siim Nahkur agentuurist Vanzetti. Samas võib komisjon igal ajal täiendavaid reklaamispetsialiste juurde kaasata.

4. Küsimus (saabunud 13.02.2008): Paluksin täpsustada kirjaliku lahenduse mahtu. Kas see peaks sisaldama ka reaalseid loovlahendusi (kavandid, kujundused, visandid) või pelgalt strateegilist poolt (sihtrühma ja turu analüüs, taktikaline tegevusplaan, ajakava)?

Vastus: (avaldatud 13.02.2008): Kirjalik lahendus peab sisaldama reaalseid loovlahendusi (vähemalt esialgseid) ning strateegilist analüüsi.

5. Küsimus (saabunud 13.02.2008): Palun täpsustage hankekomisjoni koosseisu.

Vastus: (avaldatud 13.02.2008): Hankekomisjoni liikmeteks on RIA hankejuht Kairi Tammik, RIA arendusnõunik Riho Oks, kommunikatsioonijuht Katrin Pärgmäe ning „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programmijuht Agne Kivisaar. Nii Katrinil kui Agnel on eelnev kogemus reklaamikampaaniate tellimisest ja teostamisest. Ekspertidena osalevad komisjonis Siim Nahkur reklaamiagentuurist Vanzetti, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti avalike ja välissuhete osakonna juhataja Katrin Rohtla ning välisekspert Rica Semjonova. Vajadusel kaasame veel eksperte.

6. Küsimus (saabunud 15.02.2008): Tekkis selline küsimus, et kas oleks võimalik kaardistada 5 kõige tähtsamat ID-kaardi elektroonilist kasutusvõimalust ehk kuidas teeb ID-kaart kliendi igapäevased toimingud lihtsamaks/mugavamaks. Arvestades kampaania sihtrühma ning nende vajadusi.

Vastus: (avaldatud 15.02.2008):
Rõhutama peaks ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste juures eelkõige seda, et see on TURVALINE ja seejärel lihtne.

Toome siinjuures välja 2 kõige tähtsamat võimalust, mida ID-kaart annab:
1) elektrooniline isikutunnistus e-teenustesse sisenemisel :  ID-kaardiga saab mh siseneda turvaliselt järgmistesse e-teenustesse:Internetipankadesse, E-Maksuametisse , Riigiportaali eesti.ee, eKooli, Eesti elanikele mõeldud veebikeskkonda TOM (Täna Otsustan Mina), Mobiilioperaatorite iseteenindusbüroodesse (Elion, EMT, Tele2), Eesti Gaasi, Eesti Energia, Tallinna Vesi iseteenindusbüroosse Jne., jne.
Rohkem infot www.eesti.ee, www.id.ee
2) digitaalse allkirja andmine
Lisaks veel e-hääletamine.

7. Küsimus (saabunud 18.02.2008): Kas ID pilet on ID kaardi elektrooniline kasutamine ja kas ID pileti kasutamise propageerimine on antud kampaania raames eesmärgipärane?

Vastus: (avaldatud 18.02.2008):
Jah, ID-pilet on ID-kaardi elektrooniline kasutamine. Käesolevas kampaanias pole ID-pileti propageerimine eesmärgipärane, küll võib seda mainida kui ühte ID-kaardi elektroonilistest kasutusvõimalustest.

8. Küsimus (saabunud 20.02.2008): Pakkumise hindamiskriteeriumi aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumine – millised on hindamist võimaldavad kriteeriumid ja milline on nende osakaal?

Vastus: (avaldatud 20.02.2008): Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on lisaks hinnale veel reklaamlahenduse visuaalne külg ning kindlasti arvestatakse sihtgrupi meediakanalite valikut ning mahtu. Lõplikud hindamiskriteeriumid ja nende osakaal sätestatakse pakkumuse esitamise ettepanekus.

9. Küsimus (saabunud 20.02.2008): Kas eelarve 2,3 milj (lisandub km) on kevadkampaania eelarve või eelarve mõlema aastaks 2008 planeeritud etapi läbiviimiseks?

Vastus: (avaldatud 20.02.2008): Eelarve 2,3 milj.+ km on kogu kampaania eelarve (mai+okt).

ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania HD küsimused-vastused

Võistleva dialoogiga hankemenetluse "ID- kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania"  pakkumuse esitamise ettepanek (hankedokumendid nr 147, edaspidi HD) . 

HD nr 147 kohta on saabunud alljärgnevad küsimused:

1. Küsimus (saabunud 31.03.2008): Kas loovlahenduse kirjelduses kohustuslik tingimus punkt1: "Teleklipi puhul klipis kasutatav visuaalne lahendus (pildina)" loetakse täidetuks juhul, kui pakkuja asendab staatilise pildi filmitud näiduklipiga ning lisab sinna juurde täpse teksti?

Vastus: (avaldatud 01.04.2008): Teleklipi puhul piisab pildist (piltidest) ja sinna juurde kuuluvast tekstist.

2. Küsimus (saabunud 31.03.2008): Kas loovlahenduse kirjelduses toodud tingimused "teleklipi täpne tekst; välimeedias kasutatav tekst" eeldavad pakkuja poolt täiesti lõplikku klipi või välimeedia teksti esitamist, mis peaks olema sobilik eetrisse minema; või eeldatakse siinkohal ikka seda, et hiljem koostöös kliendiga käiakse sellised detailid nagu eri kanalite ja lahenduste tekstid veel üle ning vajadusel neid korrigeeritakse?

Vastus: (avaldatud 01.04.2008): Hankija ei oota pakkujalt lõplikku teksti, mis muutmata kujul eetrisse läheks, pigem viimast ja hankijale sobivat versiooni, mida dialoogi etappides kokku oleme leppinud.

3. Küsimus (saabunud 31.03.2008): Kas loovlahenduse kirjelduse vormistamiseks on hankijal ettekirjutusi - st kas tegemist peab olema wordi, ppt vms programmis tehtud failiga või on see pakkuja enda valida, kuidas otstarbekam tundub? Kas loovlahenduse esitamise mahu osas on piiranguid? Kuna pakkumuse esitamise ettepaneku kohaselt tuleb loovlahendus edastada vaid digitaalsel andmekandjal (CD) pdf-ina, jätab see loovlahenduse vormistuse osas sisuliselt kõik lahtiseks.

Vastus: (avaldatud 01.04.2008): Loovlahenduse kirjeldus võib olla samal kujul ja vormis nagu esitati oma kirjalikke lahendusi dialoogi etappides, sobib hästi nt ppt fail.
Mahu osas piiranguid pole, täidetud peaksid olema tingimused, mis HD-s välja toodud (keda üritatakse mõjutada kampaania käigus, millise sõnumiga ja kuidas seda tehakse jms.).

4. Küsimus (saabunud 01.04.2008): Palun täpsustage, millist tähtaega on silmas peetud hankemenetlusel osalemise avaldusel, punkt 3.10.4 ("avaldusel peab pakkuja märkima pakkumuse jõusoleku tähtaja";)

Vastus: (avaldatud 01.04.2008): Silmas on peetud pakkumuste jõusoleku tähtaega, mis vastavalt HD punktile 3.11 võib minimaalselt olla 90 kalendripäeva. Pakkujal on õigus pakkumuse jõusoleku tähtaega soovi korral pikendada. HD punktis 3.10.4 tulebki pakkujal kirjutada, kui pikk on tema pakkumuse jõusoleku tähtaeg ( nt 90 või 95 vms) 

5. Küsimus (saabunud 03.04.2008): Hankes osalemise avalduse esitamise etapis ei olnud teada meediakanalite valik, seetõttu ei ole allhanke teostajana märgitud teleklipi tootjat.Kas allhankija lisandumisel tuleb esitada koos pakkumusega ka allhankija kinnitus hankes allhanke teostuse kohta?

Vastus: (avaldatud 03.04.2008): Hankemenetlusel osalemise avaldusel peab pakkuja näitama, kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises ning teabega allhankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta. Allhankija poolse kinnituse lisamine on soovituslik.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, PKI

Lisatud 07.03.2013

Tagasi lehele "Riigihanked"