Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

ID kaardi baastarkvara tugi ja jätkuarenduste HD küsimused-vastused

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse ”ID kaardi baastarkvara tugi ja jätkuarendused“ hankedokumendi nr 10-0060 (HD) küsimused ja vastused.

HD kohta on saabunud järgmised küsimused:

1. Küsimus (saabunud 09.03.2010): Riigihanke 10-0060 kvalifitseerimisdokumentide koostamisel on meil on tekkinud kaks küsimust: Mis andmed peab taotleja kvalifitseerimistaotluses välja tooma võimalike allhankijate kohta?

Vastus (avaldatud 09.03.2010): Kvalifitseerimisdokumentides ei pea taotleja välja tooma allhankijate andmeid, keda hankelepingu täitmisesse kaasata plaanitakse, andmed allhankijate kohta tuleb kirjeldada pakkumuses. Juhul kui taotleja oskab saadud HD põhjal juba ette näha edaspidi kaasatavaid allhankijaid, siis võib taotleja nende allhankijate nimed hankijale esitada koos kvalifitseerimisdokumentidega. Taotleja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase on sätestatud HD punktis 6.2.  

2. Küsimus (saabunud 09.03.2010): HD 10-0060 peatükis 6.1.6.4.1 on kirjeldatud, et tuleb esitada hanke teostamisel kasutatavate töötajate nimekiri. I taseme toe osutamisel kasutav töötajate arv on suur ja hanke praeguses faasis ei ole veel üheselt teada, kes konkreetset kõnekeskuse töötajatest hanke teostamisel kaasatakse. Kas praeguses I taseme klienditoe pakkumise kohta piisab kui tuua välja vaid kaasatavate töötajate ametiprofiilide kirjeldused ning igale profiilile vastavate töötajate arv.

Vastus (avaldatud 09.03.2010): HD punkti 6.1.6.4.1 kohaselt tuleb taotlejal esitada hanke teostamisel kasutatavate töötajate nimekiri koos profiilide nimetustega ja nõusolekuga esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks. Eraldi tuleb loetleda isikud, keda kasutatakse hanke teostamisel vastutavate spetsialistidena (st. võtmeisikud nagu projektijuht, analüütik, süsteemi arhitekt, programmeerija, toe korraldamise eest vastutavad isikud vms.). Taotleja ei pea kvalifitseerimisdokumentide juurde lisama kõikide I taseme klienditoe osutamisel kaasatavaid spetsialiste, tuleb esitada ainult toe korraldamise eest vastutavate isikute andmed. Kui taotleja ei saa esitada detailsemaid andmeid toe korraldamise eest vastutavate isikute kohta, siis võib taotleja esitada nende isikute ametiprofiilide kirjeldused ja igale profiilile vastavate töötajate arvu.

3. Küsimus (saabunud 11.06.2010): Hankedokumentide nr 10-0060 punkt 3.8.4 nõuab viitenumbri märkimist pakendile. Mis on antud hanke viitenumber?

Vastus (avaldatud 11.06.2010): Palun märkige pakendile hankedokumentide number 10-0060.

4. Küsimus (saabunud 11.06.2010): HD punkt 3.19.3.2 jääb segaseks. Nõutakse kinnitust allhankijate alltöövõtjate kohta. Kas on mõeldud, et pakkuja annab kinnituse oma alltöövõtjate kohta?

Vastus (avaldatud 11.06.2010): Hankija soovib kinnitust selle kohta, et pakkuja poolt kasutatavatel allhankijatel puuduvad RHS § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud alused. Korrektseks loetakse ka pakkuja poolset kinnitust, millele on lisatud juurde allhankijate kinnitused nimetatud aluste puudumise kohta.

5. Küsimus (saabunud 11.06.2010): HD lisa 2 märkuses 3 on hoolduse perioodiks on märgitud 24 kuud pärast viimast tarkvara publitseerimist (mis on orienteeruvalt 9 kuud pärast algust), aga samas on lepingu kogupikkus 2,5 aastat. Hooldusperiood peaks olema kuni hankelepingu lõppemiseni.

Vastus (avaldatud 11.06.2010): Hankelepingu pikkuse arvestamisel on ekslikult välja jäänud esimese etapi arendamisele kuluv aeg. Seega on hankelepingu pikkuseks 9 kuud arendust + 24 kuud tuge – kokku 33 (kolmkümmend kolm) kuud. Juhime tähelepanu, et tuge osutatakse ka enne nimetatud 24 kuust perioodi, st peale esimese etapi valmimist.

6. Küsimus (saabunud 11.06.2010): Küsimus eelanalüüsi maksumuse osas – te olete selle välja nö eeltäitnud summaga 200 000 kr, eeletapi tegelik maksumus oli oluliselt suurem, mis on välja toodud ka meie viimases eskiislahendus-pakkumuses. Kokkulepe oli, et kui hankeleping sõlmitakse, siis te hüvitate kogukulu.

Vastus (avaldatud 11.06.2010): Vastavalt Teie poolt 23. aprillil 2010 esitatud ID- kaardi baastarkvara toe ja jätkuarenduse ettevalmistava etapi tööde kirjeldusele koos mahuhinnanguga (eelkõige punkt 8) esitasime garantiikirja, millega kinnitasime, et tasume ID - kaardi baastarkvara toe ja jätkuarenduse ettevalmistava etapi teostamiseks vajalikuks osutunud tööde kulude finantseerimise maksimaalselt summas 200 000 (kakssada tuhat) Eesti krooni (lisandub käibemaks). Selliselt saime meie kokkuleppest aru ja sel määral oli see meie hinnangul (vastavalt läbirääkimiste protokolli punktile 4.2) pakkumuse koostamiseks vajalik - täiendav määr võis saadud hinnangut täpsustada ja ilmselt aitab teil riske/võimalusi paremini hinnata. Teie poolt nimetatud eelanalüüsi ülekulu (ca 350 000) on suurusjärgus 5% arendusmahust ja kui see ei hoia võimalike riskide realiseerumist vähemalt samal määral ära, siis polnud mõtet seda meie hinnangul tehagi. Seega, selle maksumuse võiksite hoida realisatsioonitööde teostamise arvelt kokku ja sellest osast vajadusel täiendavat finantseerimist leidagi.

7. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD-s ei ole näidatud kui pikk on I ja II astme kasutajatoe periood ja millal see periood algab. Ainus viide on hinnapakkumuse vormil, mis viitab perioodi pikkuseks 24 kuud.

Vastus (avaldatud 16.06.2010): I astme kasutajatoe periood on kuni 30 kuud. II astme kasutajatoe periood on kuni 31 kuud. Kasutajatoe periood I astmele algab peale arenduse I etapi hankija poolt vastuvõtmist ja kestab 24 kuud peale viimase arenduse etappi. Hankijale on aktsepteeritav kui kasutajatoe periood II astmele algab I astme toe ettevalmistavate tööde osas 1 (üks) kuu varem. Nimetatud ettevalmistavad tööd ja nende hind tuleb pakkumuses selgitusena eraldi välja tuua.

8. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD punktis 3.4 on nõue, et kõik lehed peavad olema allkirjastatud aga samas tuleb ka kogudokument digiallkirjastada ja pakkumus esitada digitaalselt. Kas kogudokumendi digiallkirjastamine ei ole piisav?

Vastus (avaldatud 16.06.2010): Digitaalse allkirjastamise puhul ei ole oluline, et kõik lehed oleksid eraldi allkirjastatud – oluline on, et kogu pakkumus oleks allkirjastatud konteineris.

9. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD punktis 3.19.2 on nõue, et hankemenetluse osalemise avalduses peab pakkuja näitama allhankijate meeskonnaliikmete andmed vastavalt HD Lisa 2 p 3 esitatud struktuurile. Kas selline topeltesitamine on vajalik avalduses?

Vastus (avaldatud 16.06.2010): Avalduses võib teha viite pakkumuse struktuuris esitatud andmetele ja esitada andmed ainult pakkumuses. Topeltesitamine ei ole vajalik.

10. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD lisa 2 punkt 1.1.1 – sellist nõuet ei ole varasemalt läbirääkimiste käigus esitatud. SK lähtub pakkumuse koostamisel SK poolt 25. mail  2010 esitatud dokumendis esitatust funktsionaalsusest.

Vastus (avaldatud 16.06.2010): Täiendame HD lisa 2 punkti 1.1.1 (Arendustulemus peab säilitama juba valmis arendatud funktsionaalsuse, struktuuri ja kontseptsiooni) järgmiselt - põhjendatud arhitektuurilised muudatused on lubatud. Täiendavates lisaarenduse töödes (vt punkti 10.3 ID-kaardi baastarkvara pakkumus ja ajakava versioon 2.0, 25.05.2010) nimetatud funktsionaalsuse osa ei pruugi põhiarenduse tulemusena vigadeta tööle jääda.
* Täiendavad lisaarendustööd hõlmavad kõiki tarkvara täiendustöid, mis ei mahu hooldustööde raamesse.

11. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD punkt 8.1 – punkt esitab nõude esitada hinnapakkumus ka struktuuri osana, kas siin on ikkagi mõeldud hinnapakkumuse selgitust ja pakkumus esitatakse eraldi pakkumuse vormil?

Vastus (avaldatud 16.06.2010): Jah, struktuuri osana tuleb esitada hinnapakkumuse selgitus, st tuua välja kuidas pakutav hind kujunes.

12. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD punkt 8.2 – punkt esitab nõude jätkuarenduste hinnapakkumuse esitamiseks struktuuri osana. Kas siin tuleb esitada selgitus või hinnapakkumus? Pakkumuse vormil jätkuarenduste hinnapakkumuse esitamiseks tabel puudub.

Vastus (avaldatud 16.06.2010): Juhime tähelepanu sellele, et mõistet „jätkuarendused“ esineb hanke dokumentides kahes tähenduses. Üks on antud hanke käigus teostatavad kõik arendustööd ja teine tähendus on kolme etapilise põhiarenduse välised lisaarendustööd. Teeme ettepaneku viimast nimetada "täiendavateks lisaarendus" töödeks. Sellest tulenevalt lugeda õigeks Lisa 2 punkt 8.2 uus nimetus „Täiendavate lisaarenduste hinnapakkumuse selgitus“.Struktuuri osana tuleb esitada hinnapakkumuse selgitus, st tuua välja kuidas pakutav hind kujuneb ja kuidas töid tellitakse (nt Täiendavate lisaarenduste teostamise eelselt koostatakse arenduse spetsifikatsioon, hinnatakse tööde teostamise mahtu ning ajakava ning kooskõlastatakse need hankijaga). Pakkumise vormilt on ekslikult välja jäänud täiendavate lisaarenduste osa.

Palun lugeda õigeks lisatud tabel:

Nr Töö sisu Ajakulu Maksumus (kroonides)
1 Eelanalüüs x 275 000.-
2 Arendus    
3                  I etapp (iteratsiooni nimi)    
4 II etapp (iteratsiooni nimi)    
5 III etapp (iteratsiooni nimi)    
6 Hooldus   0.-
7 Täiendavad lisaarendused Kokku 20% punkt 2 (arendus) mahust  
  Maksumus käibemaksuta    
  Käibemaks    
  Maksumus kokku    

Juhime tähelepanu sellele, et ka eelanalüüsi maksumus on täpsustunud.

13. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD lisa 5 punkt 1- antud tabelis on nõutud I astme kasutajatoe teenuse kuutasu arvutamine kõnekoormuse 2500 kõne puhul. Juhin tähelepanu, et SK on esitanud I astme toe hinna minutihinnana ning kuutasu arvutamine on ennustuslik. Kuutasu sõltub sellest palju on antud kuus kõnede ja emailide teenindamiseks kulunud tööminuteid. Seega ei ole võimalik kinnitada punktis 3 nõutut, et “pakkumise maksumuse tabelites kajastatud summad on hankijale lõplikud”.

Vastus (avaldatud 16.06.2010): Hankija soovib osta teenust kuutasuga arvestades kõnekoormuseks 2500 kõnet kuus. Juhul kui arvestuse aluseks olevad näitajad muutuvad selliselt, et arvestuslik kuutasu muutuks rohkem kui 20%, siis räägitakse pakutavas kuu hinnas uuesti läbi.

14. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD lisa 1 – teenuse kirjelduses ei ole ära toodud kvalifitseerimisdokumentides esitatud II astme toe eeldatavat kõnede mahtu, mille SK võttis aluseks II astme toe teenuse hinna arvutamisel.

Vastus (avaldatud 16.06.2010): II astme toe eeldatavaks kõnede mahuks on 250 kõnet kuus.

15. Küsimus (saabunud 15.06.2010): HD lisa 2 märkus 3 – teie poolt esitatud vastuses, kas “toe” all peetakse silmas “hooldust”?

Vastus (avaldatud 16.06.2010): Jah, „toe“ all peetakse silmas „hooldust“ ehk, et lugeda õigeks vastus - Hankelepingu pikkuse arvestamisel on ekslikult välja jäänud esimese etapi arendamisele kuluv aeg. Seega on hankelepingu pikkuseks 9 kuud arendust + 24 kuud hooldust – kokku 33 (kolmkümmend kolm) kuud. Juhime tähelepanu, et hooldust osutatakse ka enne nimetatud 24 kuust perioodi, st peale esimese etapi valmimist.

Lisatud 30.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"