Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

ID-kaardi baastarkvara teavitustegevuste hanke küsimused-vastused

Lihtmenetluse "ID-kaardi baastarkvara teavitustegevused" hankedokumendi kohta saabunud küsimuste vastused.

Hankedokumendi nr 11-0267-002 (edaspidi HD) kohta on laekunud alljärgnevad küsimused: 

1. Küsimus (saabunud 17.11.2011):  Mul on oleks ID kaadri baastarkvara teavitustegevuste hankega seoses 2 küsimust. Esimene puudutab kvalifitseerimisnõudeid, mis on meie jaoks osalemise puhul ilmselt määrav.
Nõuetes on kirjas : pakkuja projektijuht on pakkumuse esitamisele eelneva kolme (3) aasta jooksul (oktoober 2008 kuni oktoober 2011) osutanud vähemalt kolm (3) sarnase sisuga teenust (turundus- või kommunikatsioonialase strateegia koostamine ja/või elluviimine), millest vähemalt üks on osutatud IKT valdkonnas.
Küsin täpsustuseks üle, kas siin on rangelt peetud silmas, et IKT strateegia koostamine ja teiste valdkondade strateegiate koostamine peab ühe isiku näol kokkulangema.  

Vastus (avaldatud 21.11.2011): Projektijuhile esitatava nõudena on kirjas, et tal peab olema 3-aastane kogemus sarnase sisuga teenuse elluviimisel, mis tähendab seda, et projektijuht on kas kommunikatsiooni- või turundusalaseid strateegiaid kas koostanud või ellu viinud. Selle kolmeaastase kogemuse jooksul peab tal olema ka üks kokkupuude (projekt) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vallast.

2. Küsimus (saabunud 17.11.2011):  Puudutab alapeatükki IV (Pakkumuses esitada) punkti ehk 3. Teostatavate tööde kirjeldus.Kas võiksite korra selgitada, kas siin alla on mõeldud kirjeldust sellest, kuidas pakkuja nõutuid töid (ID-kaardi baastarkvara teavituse kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine,vastavalt kommunikatsioonistrateegiale tegevuste plaani koostamine ja elluviimine jne) kavatseb teostada või on siin peetud silmas midagi muud? 
Segadus tekib sellest, et eelnev punkt  2 ehk  strateegiale vastav tegevuste plaani ülevaade on mõttena justkui seda sama dubleeriv.

Vastus (avaldatud 21.11.2011): "Tegevuste plaani ülevaate" all peab hankija silmas eelkõige PR-tegevusi, mis tulenevad pakkuja poolt välja pakutud strateegiast ja mida pakkuja nägemuses oleks tegevustena vajalik ellu viia (artiklid, intervjuud vms), samas "teostatavate tööde kirjeldus" peaks hõlmama endas kõiki lepingu jooksul teostatavaid tegevusi (tegevused kommunikatsioonistrateegia koostamiseks, tegevuste plaani koostamiseks ja elluviimiseks, praktiliste näidete teostamiseks ja videojuhendite erinevate subtiitritega variantide loomiseks - ehk siis projektijuhtimine, kujundamine, tehniline töö jne). 

3. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Milline on kõigi pakkumuse osade lõikes RIAlt saadav sisend?
 
Vastus (avaldatud 22.11.2011): Kõikide pakkumuse osade lõikes saab RIA poolt antav sisend olema võimaluste kohaselt maksimaalne.
 
4. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Kas eeldatakse, et strateegia koostaja viib läbi uuringuid (sh. nt süvaintervjuusid ja fookusgruppe) hetkeolukorra ja sihtrühmade kaardistamiseks või sõnumite testimiseks? Või on tellija valmis andma sellekohase sisendi ise? Kas RIA saab pakkuda näiteks tüüpiliste ID-kaardi kasutajate profiile vms, mis annaksid täpsema pildi sihtgupist. 

Vastus (avaldatud 22.11.2011): Kõne all oleva hanke puhul on olemas järgmine info: ID-kaardi abiliini 1777 statistika ja probleemid, erinevad uuringud jms (nt Kodanike rahulolu avalike e-teenustega 2010). Juhul kui pakkuja peab vajalikuks läbi viia ka süvauuringuid / fookusgrupiuuringuid hanke eesmärgi paremaks saavutamiseks, siis tuleks see pakkumuses välja tuua.
 
5. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Millises vormis annab tellija sisendi praktiliste näidete loojale? Kas selles elemendis on töö fookuseks ennekõike tellija esitatud info ühtseks nõuannetekomplektiks kirjutamine või tuleks eeldada, et teostaja peab ka ise märkimisväärselt info kogumisega tegelema?

Vastus (avaldatud 22.11.2011): Praktiliste näidete puhul oleme me võtnud aluseks seni id.ee lehel kasutusel olevad praktilised näited, mis on oma olemuselt lihtsalt moraalselt vananenud ning vajavad ajakohastamist. Suures osas on sisu materjal praegustes praktilistes näidetes olemas (http://id.ee/?id=11305), kuid need tekstid tuleb ajakohastada ja viia ühtsesse stiili HD-s välja toodud teemade põhiselt ning lisada ajakohane pildimaterjal. Nii tekstide koostamise/ühtlustamise kui pildimaterjali peab tagama pakkuja, kuid tööks vajalik konsultatiivne tugi on RIA poolt alati tagatud.
 
6. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Kas on võimalik teada videote parameetreid (pikkus, teksti maht jne), see hõlbustaks märkimisväärselt hinna koostamist.

Vastus (avaldatud 22.11.2011): Videod on kättesaadavad siit: (link lehe ülemises osas) ning videote pikkused (minutites) on järgmised: 7.16, 7.43, 6.00, 5.02, 6.52. Tekstide pikkust sõnade arvu või lehekülgedena pole kahjuks võimalik öelda, kuna tekstid on sisse loetud ning neid kirjalikult hetkel ei eksisteeri.
 
7. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Hankedokument toob välja ka võimaluse tasulisi meediakanaleid kasutada. Kas võimalik meediapindade kulu peaks juba pakkumuses kajastuma?

Vastus (avaldatud 22.11.2011): Kui pakkuja näeb ette tasuliste meediakanalite kasutamise, siis jah, nende maksumus peaks pakkumuses kajastuma.
 
8. Küsimus (saabunud 21.11.2011):  Milline on hanke maksumuse piirmäär ehk kui suured on eelarvest planeeritavalt eraldatud vahendid? Paratamatult annab eelarve ette ka võimalike tegevuste piirid.

Vastus (avaldatud 22.11.2011): Pakkumuse piirmäära ei soovi me hetkel avalikustada, kuna pakkumuste hindamise üks kriteerium on pakkumuse maksumus. Tegemist on lihtmenetlusega ning eeldatav kogumaksumus jääb allapoole riigihanke piirmäära.
 
9. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Kas pakkuja saab loota RIA tavapärasele kommunikatsioonimeeskonnale osana elluviijatest (nt. pressiteadete saatmine, majasisene koordinatsioon jne)?

Vastus (avaldatud 22.11.2011): RIA kommunikatsioonimeeskond toetab ID-kaardi teavitustegevuste elluviimist (pressiteadete saatmine, majasisene koordinatsioon).
 
10. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Kas hanke osana koostatavad praktilised näited on selgelt ja ainult kodulehe jaoks mõeldud? S.t. kas nad peaksid olem esitatud vormis, mis on kergesti ka näiteks trükimaterjaliks kohaldatav?

Vastus (avaldatud 22.11.2011): Praktilised näited on mõeldud esialgu ainult kodulehel kasutamiseks, kuid tuleb koostada eeldusega, et neid saaks tulevikus (vajadusel) ka ühtseks trükimaterjaliks kokku koondada, seetõttu oleme ka esitanud nõude, et kõik praktilised näited tuleb RIAle üle anda nii doc- kui pdf-formaadis ning kõik pildid ja screenshotid jpg-dena.
 
11. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Kui suures osas võib eeldada kampaaniale pühendumist RIA kõrgemal tasemel ja tuntumate kõneisikute (s.h. juhtkond ja CERT) poolt?

Vastus (avaldatud 22.11.2011): Pakkuja võib eeldada RIA pühendumist ID-kaardi teavitustegevustele ning RIA-poolsed kõneisikud on tagatud (CERT tegeleb turvaintsidentide lahendamisega ning ei ole seotud käesoleva hankemenetlusega).
 
12. Küsimus (saabunud 21.11.2011): Erinevalt paljudest teistest sarnastest hangetest ei silmanud ma hankedokumendis nõuet tuua tõend kohalike maksude võlgade puudumise kohta. On see vajalik?

Vastus (avaldatud 22.11.2011): Hankedokumendis ei ole tõesti nõutud tõendit kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta, küll aga on nõue, et pakkuja annab kinnituse, et ta on täitnud pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning sotsiaalkindlustuse maksete osas ja et pakkuja on nõus vastavatele institutsioonidele järelepärimise tegemisega.

13. Küsimus (saabunud 22.11.2011):  Kas pakkujal on õigus eeldada, et tegevusi, mis jäävad RIA kodulehe ja eesti.ee tavapäraste toimingute hulka, ei ole vaja eraldi eelarvestada? Silmas on peetud  RIA kodulehele/eesti.ee'sse/id.ee'sse materjalide üles riputamist ja äärmisel juhul uue alajaotuse loomist, mis aga ei tähenda kujundustöid, lehekülgede struktuuri muutmist vms. Teisisõnu tegevused, mida mida võib lugeda tavapärase ja igapäevase kodulehtede käigus hoidmiseks.
 
Vastus (avaldatud 23.11.2011):   Jaa, kindlasti saab teha RIA kodulehele ajutise alamsektsiooni. ID.ee kasutamiseks on vaja hankijal Sertifitseerimiskeskusega läbi rääkida (loodame, et selles osas ilmselt  probleeme ei teki). Eesti.ee'd hoiame võimalikult reklaamivabana ehk seda me kampaaniate kanalina ei kasuta, küll aga saab infot ID-kaardi alamjaotusesse juurde panna.
 
14. Küsimus (saabunud 22.11.2011):   Küsimus ka võimalike briifingute/pressikonveretside eelarvestamisel: kas pakkuja võib eeldada, et nende läbi viimiseks saab kasutada RIA ruume ning olemasolevaid tehnilisi vahendeid (toolid-lauad-projektor jne), mistõttu piisab otsese tehnilise kulu eelarvestamisest.

Vastus (avaldatud 23.11.2011):   Pressikonverentsi saab kindlasti RIAs läbi viia ning tehnilised vahendid (toolid-lauad-projektor) on tagatud.
 
15. Küsimus (saabunud 22.11.2011):   Tahaksin jagada ka ühte mõttekäiku (ja mõistes täiesti seadusest ja tavadest tulenevaid piiranguid hankel eelarve arutamisel, mistõttu arutluskäik on pigem teoreetiline kui antud hanke puhul praktilise väärtusega). HD'st on selgelt välja loetav, et antud kampaania jaoks on eraldatud eelarvest kindlad vahendid, mis jäävad allapoole riigihanke piirmäära. Samas on pakkujale ebaselge, millises suurusjärgus need on. Kuivõrd hind on aga valiku tegemisel oluline kriteerium, võib see tuua kaasa pakkuja konservatiivsuse, mis omakorda võib tähendada ka vähest tulemuslikkust: on teada, et selle piir on kuskil nulli ja 40 000 euro vahel ning eelarve ületamine tähendab pakkumiselt kõrvale jäämist, seega on pakkujal motivatsioon tulla välja pigem minimaalse ja vähem tulemusliku loovlahendusega.
 
Vastus (avaldatud 23.11.2011):  Teie arutluskäik on igati loogiline ja mõistetav, kuid siinkohal tutvustame lähemalt hankija poolset lähtekohta: hanke eesmärk on leida parim strateegia ja tegevusplaan ning hankija eeldab, et hankele lähenetakse eelkõige sisupõhiselt ja mitte hinnapõhiselt. Hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, mis tähendab seda, et nii sisu kui hind on mõlemad olulised. Meie eelarve ei ole lõpuni paindumatu - meie eesmärgiks on saada parima sisu ja hinna suhtega pakkumus ning kui parim pakkumus on üle meie eelarveliste vahendite, siis me jätame endale võimaluse lasta hanke käigus pakkumusi kohandada.

 

Lisatud 30.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"