Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

e-Demokraatia: kokkuvõte

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames tellis Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonnaga riigihanke „Riigi otsustusprotsessides osalemise ja kaasamise võimaluste laiendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt pakutavate võimaluste abil (eDemokraatia)” tulemusena e-Riigi Akadeemialt 07.09.2010. a sõlmitud lepinguga rea e-demokraatia alaseid töid. Tööde kestus oli 24 kuud ja kogumaksumus 122 566,55 eurot (1 917 750 krooni).

Kõik lepinguga ette nähtud tööd on Tellijale üle antud ja käesoleva kokkuvõtte eesmärk on tehtu kokku võtta ja hinnata tulemusi.

Sisukord:

1. tegevussuund: E-demokraatia (e-kaasamise) olukorra analüüs ja poliitikasoovituste koostamine

E-demokraatia olukorra kaardistamiseks on teostatud kaks analüüsi:

Valimiskampaania analüüs näitas online kampaania, erti sotsiaalvõrgustike järjest kasvavat ulatust erakondade valimiseelses tegevuses ja on hea lähtekoht poliitiliste kampaaniate arengu mõistmisel infoühiskonnas. E-kaasamispraktikate analüüs Eesti valitsusasutustes tõi välja mitmeid puudujääke praeguses olukorras, millest olulisim on ministeeriumite veebilehtede vähene interaktiivsus ja seotus e-kaasamist võimaldavate riigi kesksete infosüsteemidega (osalusveeb, eelnõude infosüsteem). Analüüsis on esitatud konkreetsed soovitused, kuidas oleks võimalik veebisuhtlust parandada. Muuhulgas peaks asutuste veebisuhtluse loomulik osa olema andmete visualiseerimine ja moodsa infograafika kasutamine avalikkuse tõhusamaks kaasamiseks avaliku võimu protsessidesse.

Olemasolevate riigi strateegiadokumentide põhjal on analüüsitud demokraatia ja e-demokraatia poliitika senist käsitlust ning tuginedes lisaks e-kaasamise olukorra analüüsile on koostatud poliitikasoovitused valdkonna arendamiseks. Töö on esitatud publikatsioonides:

Poliitikasoovituste koostamisel on jõutud järeldusele, et demokraatia arendamise küsimused väärivad senisest selgemat visiooni ja koordineerimist. Selleks, et saavutada edasiminekut, on soovitustes tehtud konkreetsed ettepanekud teema käsitlemiseks Riigikogus ja täitevvõimu tasandil.

Nii analüüside teostamisel kui poliitikasoovituste koostamisel on tehtud koostööd ja suheldud väga laia osaliste ringiga: Riigikogu komisjonid ja fraktsioonid, ministeeriumite poliitiline tasand ja ametnikud, erakonnad ning mittetulundusühendused.

2. tegevussuund: E-kaasamise ja e-osaluse võimaluste tutvustamine

A. Riigi tasand

Riigi tasandil e-kaasamise põhimõtete levitamiseks on välja töötatud põhiliselt ametnikele mõeldud e-kaasamise soovituslik juhis, mis on suunatud 2011. a kevadel rakendunud eelnõude infosüsteemi EIS kasutamiseks e-kaasamise platvormina. Juhist täiendab seletuskiri, mis toob välja eelnõude menetlusprotsessi õigusliku raamistiku kitsaskohad ja esitab ettepanekud regulatsioonide täiendamiseks. Juhise tutvustamiseks toimus kaasamist korraldavatele ametnikele ümarlaud.

Juhis ja selle juurde kuuluv seletuskiri on kättesaadavad e-Riigi Akadeemia veebilehel:

Lisaks valmis e-kaasamise teemat ja EISi tutvustav videoklipp.

Arvestades sotsiaalmeedia järjest kasvavat rolli suhtluskanalina toimus 25. oktoobril 2011. a Riigikogu Teabekeskuses sotsiaalmeedia seminar, millel osales ligi 60 erinevate valitsusasutuste ametnikku. Koostöös Ameerika saatkonnaga oli võimalik kutsuda seminarile esinema Alec Ross, USA välisministri innovatsiooninõunik. Seminar andis idee moodustada sotsiaalmeediat kasutavate ametnike võrgustik. Sotsiaalmeedia seminari kava ja ettekanded on üleval e-Riigi Akadeemia veebilehel.

B. Kohalik tasand

Kuna just kohalikul tasandil on kogukondadel otsene huvi olla kursis toimuvaga, siis valmis lepingulise tööna juhend kohalikele omavalitsustele veebisuhtluse interaktiivsuse suurendamiseks. Juhendis on esitatud olulised sammud kaasava valitsemise arendamiseks, sealhulgas ka kohalike omavalitsuste teenusportaali KOVTP kasutamiseks kaasamise platvormina.

Juhendi ettevalmistamiseks toimus Tartus 28. märtsil 2012. a seminar rohkem kui 70 osalejaga.

C. Kodanikuühendused ja kodanikuühiskonna tugistruktuurid

Põhiline siht oli suurendada nii valitsussektori kui ka kodanikuühenduste valmisolekut kasutada IKT pakutud võimalusi demokraatliku valitsemise edendamiseks. Sel teemal toimus intensiivne suhtlemine e-kaasamise valmisolekut mõjutavate avaliku võimu struktuuridega (Riigikogu komisjonid, Riigikogu liikmed, Riigikantselei, Siseministeerium, Justiitsministeerium, Välisministeerium jt kaasamist korraldavad ametnikud) ning kodanikuühendustega (Avatud Eesti Fond, EMSL, Praxis, Korruptsioonivaba Eesti, Eesti Euroopa Liikumine jt).

Kuna rahvusvahelisel tasandil sai alguse uus initsiatiiv IKT võimaluste kasutamiseks avatud ja kaasava valitsemise edendamisel, siis viimasel aastal oli põhitähelepanu suunatud Eesti valmisoleku saavutamisele protsessis osalemiseks. Moodustunud on kodanikuühenduste võrgustik, kes aktiivselt osales Eesti avatud valitsemise tegevuskava koostamisel. Kahjuks ei ole siiani õnnestunud välja selgitada, kuidas valitsuse tasandil hakkab toimuma demokraatia ja avatud valitsemise poliitika planeerimine ja koordineerimine, mis Eesti infoühiskonna seisundit arvestades peab kindlasti sisaldama ka IKT rakendamist.

D. Venekeelne elanikkond

Venekeelse elanikkonna hulgas e-kaasamise edendamiseks on välja töötatud vastavad infomaterjalid ja 2011. a sügisel toimusid Ida-Virumaal Narvas ja Kohtla-Järvel e-riigi võimalusi tutvustavad seminarid. Seminaridel osales kokku üle 50 inimese nii piirkonna kohahalikest omavalitsustest kui ka kodanikuühendustest. Üritusi kajastati elavalt venekeelses pressis. Seminaride tagasisidena toodi välja vajadus tutvustada jätkuvalt e-valitsuse ja e-Eesti teemasid venekeelse elanikkonna hulgas.

Materjalid olid üleval e-Riigi Akadeemia veebilehel:

  • venekeelsed infomaterjalid;
  • Narva seminari kava ja ettekanded;
  • Kohtla-Järve seminari kava ja ettekanded.

E. Laiem avalikkus

E-Demokraatia uudiskirja väljaandmine

Uudiskiri oli mõeldud nii kodanike kui ka ametnike teadlikkuse tõstmiseks e-demokraatiast, tutvustades nii Eestis kui maailmas toimuvat. Nagu planeeritud, on 2 aasta jooksul antud välja 20 uudiskirja numbrit. Uudiskirja listiga on liitunud ligi 800 inimest, regulaarseid uudiskirja avajaid on umbes viiendik. Võib järeldada, et Eestis on olemas e-demokraatia huviliste tuumik, mis meie rahvaarvu arvestades ei olegi nii väike. Uudiskirja lisaväärtus on see, et uudised mitte ainult ei refereerinud teiste kanalite uudiseid, vaid paljud uudised koostati spetsiaalselt uudiskirja tarbeks, mis tihtipeale eeldas mahukat dokumentide jm materjalide läbitöötamist. Uudiskirja väljaandmise jätkamine on oluline, et säiliks kompetents analüüsida ja jälgida toimuvaid arenguid tehnoloogia mõjust demokraatiale ning kasvaks huvi ja tähelepanu valdkonna vastu. Uudiskirja ilmunud numbrid asusid ka e-Riigi Akadeemia veebilehelt.

Laiemale avalikkusele suunatud e-demokraatia konverents

Konverents „Demokraatia muutuste keerises“ toimus 17. mail 2012 Riigikogu konverentsikeskuses koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ametiga traditsioonilise infoühiskonna konverentsi raames. Sellel osales ligi 150 inimest, lisaks jälgis konverentsi veebi vahendusel üle 600 huvilise. Konverentsil vaagiti tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi demokraatia innovatsiooniks nii kodanike, poliitikute kui ka ametnike vaatekohast. Tagasiside ja meediakajastuse põhjal võib konverentsi lugeda kordaläinuks. Konverentsi kava, presentatsioonide ja ettekannete videotega saab tutvuda veebilehel http://infoyhiskond.eesti.ee/.

3. tegevussuund: Eesti e-Demokraatia alaste kogemuste jagamine rahvusvahelisel areenil ja rahvusvaheliste kogemuste levitamine Eestis

Kahe aasta jooksul on e-demokraatia tööde lepingu raames kokku osaletud 9 rahvusvahelisel üritusel, tutvustades seal Eesti e-valitsemise ja e-demokraatia olukorda ja saavutusi. Reeglina on konverentsil osalejad esinenud seal ettekandega ja aktiivselt tutvustanud Eesti e-valitsemise ja e-kaasamise kogemusi. Rahvusvahelisel tasandil toimuvaid arenguid on tutvustatud e-demokraatia uudiskirjas ja erinevatel seminaridel, mida e-Riigi Akadeemia on korraldanud käesoleva lepingu raames, aga ka teistes projektides. Uusi võimalusi Eesti lülitumiseks rahvusvahelisse e-valitsemise/e-demokraatia koostöösse pakub avatud valitsemise partnerluse initsiatiiv, millesse tuleks aktiivselt lülitada ka valitsusväline sektor.

4. tegevussuund: Riigikontrolli e-teenuste standardi "Igaühe õigused e-riigis" kvaliteedimärgise "Hea e-teenus" statuudi väljatöötamine ja märgi omistamise protseduuri määratlemine

Kvaliteedimärgi väljaandmise idee tulenes Riigikontrolli initsiatiivil 2008. aastal väljatöötatud hea e-teenuse põhimõtetest ja soovist ergutada märgiga e-teenuste taseme tõstmist. Selleks, et asjasse puutuvate ametiasutustega kokku leppida märgi väljaaandmise kontseptsioonis ja protseduuris, tuli 2011. a jooksul korraldada mitmeid töökohtumisi ja kaks ümarlauda. Kokkuleppe saavutamine oli keeruline, sest tekkis kahtlus, kas kvaliteedimärgiga on võimalik e-teenuste taset vajalikul määral parandada. Statuut koos selle juurde kuuluva seletuskirjaga on Tellija käsutuses.

Kokkuvõtteks

e-Demokraatia alaste tööde leping andis võimaluse tegelda süstemaatiliselt IKT võimaluste teadvustamisega avalikus sektoris ja ühiskonnas tervikuna. Selle suuna tähtsusest annab tunnustust 2011. aastal alguse saanud rahvusvaheline avatud valitsemise partnerluse initsiatiiv, kuhu Eesti lülitus. E-Riigi Akadeemia jaoks oli tööde teostamine väga laial rindel tõsine väljakutse ja nõudis suurt pingutust, sest tegevuste sihtrühm ja koostööpartnerite ring oli äärmiselt lai: poliitikakujundajad, riigiasutused, valitsusväline sektor, meedia, teadusasutused, rahvusvahelised keskused ja eksperdid.

Paratamatult kerkib küsimus, kuidas tagada riigis e-demokraatia arendamisel süsteemne ja jätkusuutlik lähenemine? Sellele küsimusele ei ole veel selget vastust. e-Riigi Akadeemia on valmis jätkama tööd demokraatliku infoühiskonna nimel ja loodab edasisele sisukale koostööle avaliku võimuga.

Projekti info ja materjalid e-Riigi Akadeemia kodulehel.

Lähem info:

Liia Hänni (kokkuvõtte koostaja)
e-Riigi Akadeemia
liia@ega.ee

Katrin Hänni
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riigi infosüsteemide osakond
katrin.hanni@mkm.ee

Piret Aro
Riigi Infosüsteemi Amet
EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"
piret.aro@ria.ee


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 21.08.2012
Uuendatud 05.01.2016

Tagasi lehele "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"