Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

eDemokraatia hanke HD küsimused vastused

Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluses "Riigi otsustusprotsessides osalemise ja kaasamise võimaluste laiendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt pakutavate võimaluste abil (eDemokraatia)." hankedokumentide nr 5-2/09-0615 (edaspidi HD) kohta laekunud küsimused:

1. küsimus (saabunud 07.05): Vastavalt HD-le tuleb tegevuste ajakavas kajastada toimuvat kuu aja täpsusega. See on võimalik, kui on teada hankelepingu sõlmimise aeg. Millal on RIA-l plaanis jõuda hankelepingu sõlmimiseni?

Vastus (avaldatud 11.05): Hetkel planeerime, et hankelepinguni on võimalik jõuda juunikuu jooksul. Seega – ajakava algaks juulikuust (2010). Täpne hankelepingu sõlmimise aeg sõltub siiski ka edasisest hanke menetlusest, läbirääkimistest. Juhul, kui hankelepinguni jõudmine viibib, viiakse enne lepingu sõlmimist ajakavasse täpsustused.

2. küsimus (saabunud 07.05): Kas pakkumuses tuleb näidata allahankija ka juhul, kui ühtegi hanketeates märgitud tööd otseselt allhankijalt ei tellita vaid ostetakse piiratud ulatuses konsultatsiooniteenust? (HD 3.10.3 näeb ette võimaluse kaasata hankija nõusolekul allhankija ka hiljem).

Vastus (avaldatud 11.05): Ka konsultatsiooniteenust käsitletakse allhankena ning kui selle tellimine on pakkumuse esitamise ajaks teada, tuleks esitada vastavad kinnitused. Hilisem allhankijate kaasamine on samas samuti võimalik.

3. küsimus (saabunud 07.05): Vastavalt HD punktile 4.6 on pakkujal õigus tagasi lükata pakkumused, mis ületavad riigihankeks ettenähtud vahendeid. Millise piirmääraga peaks pakkuja arvestama, sest HD-s loetletud töid (eriti erinevate sihtrühmade teavitamine) võib teha väga erinevas mahus?

Vastus (avaldatud 11.05): Tulenevalt hanketeatest eeldab hankija, et pakkumuste maksumused jäävad alla riigihangete rahvusvahelist piirmäära.

4. küsimus (saabunud 07.05): Vastavalt HD punktile 5.1 toimuvad läbirääkimised teostatavate tööde, hankelepingu tingimuste ja hinna osas. Samal ajal 7. lõigus kirjeldatud hindamiskriteeriumid ja metoodika arvestavad üksnes pakkumuses sisalduva teabega. Kas on silmas peetud uue pakkumuse esitamist pärast läbirääkimisi?

Vastus (avaldatud 11.05): Jah – HD punktis 5.1 on peetud silmas läbirääkimisi, mis järgnevad pakkumuse esitamisele. Kirjeldatud hinnakriteeriume ja metoodikat kohaldatakse läbirääkimiste järgselt muudetud või esitatud pakkumustele.

5. küsimus (saabunud 07.05): Kas projektijuhtimine tuleb kajastada eraldi iga projekti töölõigu (5.teemat) jaoks või võib selle eelarves kajastada ühe tegevusena läbivalt?

Vastus (avaldatud 11.05): Palume lähtuda hinnapakkumuse vormist, kus projektijuhtimist tuleb kajastada iga projekti töölõigu osas.

6. küsimus (saabunud 07.05): Kas projekti eelarves võib ette näha stipendimude maksmist üliõpilastele, keda on kavas kaasata 2010 Riigikogu valimiskampaania monitooringu teostamisse?

Vastus (avaldatud 11.05): Eelarve peab kajastama kõiki kulusid. See on täitja valik, kuidas toimub arveldamine tema töötajate-partneritega – kas on see töölepingu, töövõtulepingu, stipendiumi või arve alusel.

7. küsimus (saabunud14.05.2010): Eelarve koostamisel tekkisid järgmine küsimus: Kas ekspertasu tunnihind peab sisaldama üksnes töötasu ja sellega seotud makse või tuleb sinna sisse arvestada kõik kulud – ka organisatsiooni üldkulu (ruumide, üür, kommunaalmaksed, raamatupidamine jms) ning eksperdi puhkusetasu ja muud tööandja kohustused (võimalik haiguspäevade hüvitus)?

Vastus (avaldatud 14.05.2010): Eksperttasu tunnihind peab sisaldama töötasu ja sellega seotud makse.

Lisatud 14.02.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"