Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

eDemokraatia hankes taotluste esitamisega seotud küsimused vastused

Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus "Riigi otsustusprotsessides osalemise ja kaasamise võimaluste laiendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt pakutavate võimaluste abil (eDemokraatia)."

Laekunud küsimused:

1. küsimus (saabunud 23.03.2010):
I.1) Täiendavaid dokumente saab järgmisel aadressil: ......
Millised täiendavad dokumente on silmas peetud? Kas, näiteks, CV vormi?

Vastus (avaldatud 23.03.2010): Riigihangete registris on jäetud hankijal võimalus edastada täiendavaid dokumente pakkujale kontaktisiku poolt, keda ei ole märgitud hankija üldandmetes või kelle kontaktandmed ei ole lisateabe saamise andmetes. Pakkuja saab antud hanke korral vajaliku teave hanketeates märgitud kontaktandmetelt, so tel 6630295 ja e-post aadressilt 9615@lists.ria.ee.
Täiendavaid dokumente antud hankes (näiteks CV vormi) ei ole kehtestanud.

2. küsimus (saabunud 23.03.2010):
II.1.3) Riigihange korraldatakse
Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul
Hanketeade seda informatsiooni ei sisalda, millisest piirsummast pakkumuse esitamisel tuleks lähtuda?

Vastus (avaldatud 23.03.2010): Hankija on märkinud hanketeate punktis II 1.3, et ta sõlmib lepingu pakkujaga, kelle pakkumus tunnistati edukaks. Tegemist ei ole raamlepinguga, mille puhul piirsummadest räägitakse.

3. küsimus (saabunud 23.03.2010):
III.1.1) Nõutavad tagatised ja garantiid
Sätestatakse pakkumise esitamise ettepanekus
Millised on need tagatised ja garantiid, mida pakkuja ettepanek käesolevas hankes osalemiseks peab sisaldama?

Vastus (avaldatud 23.03.2010): Hankija teeb vähemalt kolmele enda poolt objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel väljavalitud taotlejale pakkumuse esitamise ettepaneku lisades sellele hankedokumendid ning peab nendega läbirääkimisi pakkumuste (sh mõistete „töö“, „tööd“, maksetingimuste, tagatiste, garantiide) üle, et kohandada nende esitatud pakkumusi hankedokumentides sätestatud nõuetele ja valida välja edukas pakkumus (RHS §27 lg 1).
Juhul, kui hankija nõuab tagatisi ja garantiisid, esitatakse need pakkumuse esitamise ettepanekus.

4. küsimus (saabunud 23.03.2010):
III.1.2) Pealmised rahastus- ja maksetingimused ....
Täitja esitab arve pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellijapoolset allkirjastamist. Kuidas on määratletud „töö“, kas see võib tähendada ka igakuiseid makseid kui hankelepingu täitmine toimub vastavalt kokkulepitud ajaplaanile?

Vastus (avaldatud 23.03.2010): Vt vastust küsimusele 3.

5. küsimus (saabunud 23.03.2010):
Täpsemad maksetingimused sätestatakse pakkumise esitamise ettepanekus.
Kas esitatav pakkumine peab sisalduma maksetingimuste ettepanekut? Kas on võimalik neid ühepoolselt sätestada?

Vastus (avaldatud 23.03.2010): Hanketeates on märgitud, et täpsemad maksetingimused sätestatakse pakkumuse esitamise ettepanekus ja ka nende üle peetakse läbirääkimisi, vt ka vastust küsimusele 3.

6. küsimus (saabunud 23.03.2010):
III.2.3) p. 3 Taotleja peab esitama hankes kaasatud meeskonna CV-d ja kaaskirjad, ......
Mida peetakse silmas kaaskirjade all ?

Vastus (avaldatud 23.03.2010): Hankija peab kontrollima pakkuja tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifikatsioonitingimustele. Selleks peab pakkuja esitama lisaks hankes kaasatavate meeskonna liikmete CV-dele ka kaaskirjad, milles peab olema välja toodud vastavus kvalifitseerimisetingimustele, st kellel meeskonna liikmetest on nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil vähemalt (3) aastane kompetents kas e-demokraatia alal või avaliku halduse või kodanikuühiskonna alal või kes meeskonna liikmetest omab vähemalt viie (5) aastast projektijuhtimise kogemust (vt hanketeadet III.2.3)).

7. küsimus (saabunud 29.03.2010): Kuidas tõlgendada hanke nõuet „2.3 Projektijuhil peab olema viie (5) aastane projektijuhtimise kogemus“. Kas asutuse eDemokraatia programmi juhtimine tuleb arvesse kui projektijuhtimise kogemus?

Vastus (avaldatud 29.03.2010): Projektijuhtimise kogemuse all on mõeldud lepingute täitmise, aruandluse eest vastutamist, igapäevast töökorraldust, suhtlemist erinevate osapooltega, eelarvestamine jt klassikaliselt projektijuhtimisega seotud tegevusi. Kui eDemokraatia programmi juhtimise tegevused on sarnased, käsitleme seda samuti projektijuhtimisena. Samas juhime tähelepanu, et vastavalt hanketeatele peab meeskonnas olema vähemalt 3 liiget: 2 eksperti ja 1 projektijuht. Projektijuhi ülesanded on eelkõige administratiivsed, nagu kirjeldatud eelpool.

8. küsimus (saabunud 30.03.2010): Kas pakkumises peavad olema kirjas kõik hanget täitma asuvad eksperdid või saab neid hiljem kaasata ka alltöövõtu korras?

Vastus (avaldatud 29.03.2010): Taotluse esitamisel ei pea taotleja allhankijaid nimetama, nende andmed esitatakse alles pakkumuses. Et taotleja kvalifitseeruks, siis peab olema tema meeskonnas vähemalt kolm (3) liiget: 2 eksperti ja 1 projektijuht.
2.1 Ühel eksperdil peab olema kompetents e-demokraatia alal vähemalt kolm (3) aastat nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
2.2 Teisel eksperdil peab olema kompetents e-demokraatia või avaliku halduse või kodanikuühiskonna alal vähemalt kolm (3) aastat nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
2.3 Projektijuhil peab olema viie (5) aastane projektijuhtimise kogemus.
Seega vähemalt 2 eksperdi andmed tuleb taotluses esitada. Koostööpartnerite/allhankijate andmed tuleb esitada pakkumuses.

Lisatud 17.03.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"