Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

DHXi kasutamine asutusele

Asutustel on võimalik kasutada DHXi protokolli, liidestades selle otse oma dokumendihaldussüsteemiga (variant 1) või sõlmides lepingu sobiva dokumendivahetusteenust pakkuva vahendajaga (variant 2).

Variant 1 – otsevõimekusega DHXi kasutamine

See variant sobib asutusele:

 • kellel on oma dokumendihaldussüsteem,
 • kes omab ka teisi X-tee teenuseid kasutavaid süsteeme,
 • kellel on võimekus IT-arendusteks,
 • kes ei soovi sõltuda kolmandatest osapooltest.

Sellisel juhul arendab asutus oma DHSis DHXi protokolli, kasutades selleks kas RIA loodud adapterit või realiseerides protokolli ilma adapterita.

DHXile üleminekuks on asutustel vaja:

 • selgitada, kas DHXi rakendamise eeldused on täidetud; vajadusel korraldada selleks vajalikud tööd: X-tee versiooniga 6 liitumine, sertifikaadi soetamine ja turvaserveri paigaldamine ning veenduda, et DHSis on kasutusel dokumendivahetuse kapsel v2.1.
 • tellida DHXi võimekuse arendustööd (võimalusel tellides arendusi ühiselt teiste asutustega, vt rahastus)
 • koostöös DHSi arendajaga otsustada, kuidas DHXi võimekus tehniliselt teostada:
  • variant A – DHXi adapteri teekide kasutamisega,
  • variant B – DHXi adapterserveri paigaldamisega,
  • variant C – programmeerides DHXi otse DHSi.
 • testida oma süsteemi DHXi võimekust (soovi korral kasutades etalonteostust koos soovituslike standardtestidega).
 • esitada RIA-le taotluse X-teel DHXi alamsüsteemi registreerimiseks.

Otsevõimekusega DHXi kasutaja registreerimine:

 1. Asutuse DHSis on realiseeritud DHXi protokoll.
 2. Asutus testib teenuseid testkeskkonnas. Selleks peab X-tee testkeskkonnas DHXi teenuseid pakkuma ning põhiteenused testteenusega läbi tegema. Testteenus tuleb hoida üleval ja kättesaadaval.
 3. Kui testimine on edukas ja teenused toimivad, tuleb teha turvaserveri (TS) haldusliideses registreerimistaotlus (TS haldusjuhend lk 13).
 4. Järgmiseks on vaja registreerida RIHAs X-tee alamsüsteem ja siduda see oma DHSiga.
  (Kui DHS on eelnevalt registreerimata, siis tuleb see registreerida).
 5. Kui RIA haldur on registreerimised üle vaadanud ja kinnitanud, saab liituja lisada WSDLi.
 6. Seejärel tuleb teenus avada kõikidele X-tee kasutajatele.

Variant 2 – DHX kasutamine vahendusteenust pakkuva ettevõtte kaudu

See variant sobib asutusele:

 • kes ei näe vajadust liituda X-teega,
 • kes ei soovi tegeleda infotehnoloogiliste arendustega,
 • kes soovib osta dokumendihaldussüsteemi pigem teenusena väliselt pakkujalt.

Vahendamise korral osutab dokumentide X-teel saatmise ja vastuvõtmise teenust asutusele vahendaja. Asutus ise X-teega DHXi kontekstis ei suhtle. Asutus ei pea isegi olema X-tee liige.

Selle valiku kasutuselevõtmiseks on asutusel vaja:

 • leida sobiv vahendaja (viide: vahendajad),
 • sõlmida sobiv vahendusteenuse leping,
 • luua liides dokumendihaldussüsteemi ja vahendaja süsteemi vahel (ei ole vaja juhul, kui ostetakse sisse kogu dokumendihaldussüsteemi teenus, mitte ainult vahendus).

Vahendaja teenuse kasutaja registreerimine:

 • On sõlmitud vahendajaga teenuseleping.
 • Sõltuvalt sellest, kas DHSi majutatakse vahendaja juures või on vahendaja ainult DHXi teenuse pakkuja, on tehtud ka vastav liidestus DHSi ja vahendaja infosüsteemi vahel.
 • Registreerimiseks määrab asutus RIHAs oma DHSi volitatud töötlejaks vahendaja. Kui DHS on RIHAs registreerimata, tuleb see registreerida.

Vahendusteenuse pakkuja vahetamine:

 • Lõpetada senine teenusleping ja sõlmida leping uue teenusepakkujaga.
 • Lõpetada vana vahendaja volitatud töötleja roll RIHAs ja määrata uus vahendaja DHSi volitatud töötlejaks.
 • Asutusel tuleb vahendajaga kokku leppida kuupäev, millal vahendaja vahetub. See tähendab, et uus vahendaja lisab vahendatava oma vahendatavate nimekirja samal kuupäeval, kui eelmine teenusepakkuja vahendatava oma nimekirjast eemaldab.

Rahastus

Arendajate esialgne arendusmaksumuse hinnang DHSi põhiselt jääb vahemikku 2000–10 000€ (keskmiselt 100 h tööd).

Üks võimalik rahastusviis kohaliku omavalitsuse (KOV) asutuste jaoks on Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) korraldatav ühishange kõigi KOVide DHSide arenduste tarbeks. Rahastuse jaoks avab MKM taotlusvooru, mille kaudu taotleb EMOL hangete läbiviimiseks vajaliku toetuse. EMOL teeb hanked ja tellib vajalikud arendustööd.

Taotlusvoorust saavad iseseisvalt toetust taotleda ka valitsusasutused. RIA soovitab teha asutustel iseseisvalt koostööd, kasutades selleks vajadusel ka MKMi juures paiknevat dokumendihaldusnõukogu. Sama DHSi kasutavatel asutustel on mõistlik teha arendused ühiselt. RIA aitab hoida üldpilti DHSidest ja nende kasutajatest, et olla sujuval üleminekul abiks.

Vooru tingimused ja tähtajad selguvad lähiajal.

Viited


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 27.02.2017
Uuendatud 10.04.2017

Tagasi lehele "Dokumendivahetuskiht DHX" Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.