Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud taotlusvoor

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi otsusele planeerib ja korraldab RIA taotluste vastuvõttu ning korraldab nende menetlemist. Eelnevalt kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister käskkirjaga taotlemise temaatika, ajakava, finantseerimise mahu ning taotlejate sihtgrupid. RIA avalikustab informatsiooni taotlusvooru toimumise kohta vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebileheküljel.

Tingimused toetuse taotlemiseks avatud taotlusvooru kaudu sätestab majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. mai 2009. a määrus nr 50 Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel.

Taotlusvoorud

2014

 • Taotlusvoor "Teabe kättesaadavuse, mugava kasutatavuse ja arusaadavuse parandamine" avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.05.2014 käskkirjale nr 14-0158. Taotlusvooru kogumahuks oli planeeritud 100 000 eurot ja projekti maksimaalne eelarve võis olla 10 000 eurot. Rahuldati 7 eeltaotlust summas 67 740 eurot. Toetatud projektid

2012

2012. aastal suvel kuulutati välja kaks taotlusvooru:

 1. Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele oma infosüsteemide turvalisuse tõstmiseks turvameetmete rakendamisega IT-süsteemides, võrkudes ja IT-rakendustes vastavalt kolmeastmelisele etalonturbesüsteemile (ISKE). Voor avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.06.2012 käskkirjale nr 12-0196. Taotlusvooru kogumahuks oli planeeritud 300 000 eurot ja projekti maksimaalseks mahuks 75 000 eurot. Kokku rahuldati kümme eeltaotlust. Toetatud projektid

 2. Taotlusvoor "Teabe kättesaadavuse, mugava kasutatavuse ja arusaadavuse parandamine", mis annab teabevaldajatele võimaluse korraldada ümber oma infosüsteemide talitlusprotsessid tagamaks avaliku teabe kättesaadavuse taaskasutamist tagaval kujul läbi avaandmete teabevärava ning on loodud kasutajasõbralikke sisuteenuse keskkondi, mis tagavad digitaalse juurdepääsu teabele. Voor avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.06.2012 käskkirjale nr 12-0196. Taotlusvooru kogumahuks oli planeeritud 1 300 000 eurot ja projekti maksimaalseks mahuks 200 000 eurot. Kokku rahuldati kaheksa eeltaotlust. Toetatud projektid

2011

Võeti vastu lõplik otsus 2010. a välja kuulutatud taotlusvooru „Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks“ esitatud taotluste osas. Uusi taotlusvoore välja ei kuulutatud.

2010

RIA võttis taotlusi vastu kolme avatud taotlusvooru raames:

 1. Taotlusvoor valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste projektidele, mille ülesanne on valmistada ette riigiasutuste infosüsteemid euro kasutusele võtmiseks. Voor avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 19.01.2010 käskkirjale nr 23. Taotlusvooru kogumahuks oli planeeritud 45 miljonit krooni. Kokku laekus 21 taotlust, millest rahuldati 19. Toetatud projektid

 2. Taotlusvoor „Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks“. Vooru eesmärk olid tegevused, mis tõstavad inimeste teadmisi ja oskusi e-lahenduste kasutamisel ja suurendavad e-lahenduste pakkujate teadmisi ja oskusi. Taotlejad: mittetulundusühingud ja sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused.Taotlusvooru korraldamist alustati majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuni 2010 käskkirjaga nr 208. Taotlusvooru maht oli 1 212 000 eurot. Laekus 54 taotlust, millest valiti välja 13 projekti. Toetatud projektid

 3. Taotlusvoor „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine maapiirkondades“. Vooru eesmärk oli nüüdisaegsete e-teenuste kättesaadavuse parandamine lairiba internetiühendust võimaldavate kaasaegsete fiiberoptiliste sideühenduste loomisega kuni 10 000 elanikuga asulateni. Taotlusvooru korraldamist alustati majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuni 2010 käskkirjaga nr 208.

Taotlejad võisid olla sihtasutused ning jooksva vooru lõplik maht oli 55 miljonit krooni vastavalt ministri 16.08.2010 käskkirjale nr 10-0245. Kokku rahuldati 14 taotlust. Toetatud projektid

2009

Kuulutati välja jooksev struktuuritoetuste taotluste vastuvõtmine projektide rahastamiseks. Toetust sai kasutada riigivalitsemise tõhustamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil. Samuti kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele avalike teenuste paremaks osutamiseks, tehniliste ligipääsuvõimaluste ja osalusvõimaluste suurendamiseks.

Struktuuritoetusest rahastatavate projektide eesmärgid ja sisu kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniminister 3. juuni 2009 käskkirjaga nr 163. Jooksva vooru projektidele eraldati lõplikult ministri 1. juuni 2010 käskkirjaga nr 173 kokku 271 600 000 krooni.

Toetuse saamiseks pidi arendusprojekti sisu olema:

 • kasutuses olevate riigi infosüsteemi koosvõime suurendamine, sh süsteemide täiustamine ja andmete korrastamine;
 • riigi infosüsteemi turvalisuse tõstmine;
 • teabe universaalsele digitaalsele kujule viimine koos selle avalikult kättesaadavaks tegemisega;
 • üleminek paberivabale asjaajamisele avalikus halduses;
 • avalike teenuste, sh infoteenuste arendamine.

Jooksva taotlemise käigus esitati kokku 89 taotlust, millest valiti välja 56 projekti. Toetatud projektid

2008

2008. aastal kuulutas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus välja viis taotlusvooru:

 1. „Täisfunktsionaalsete avalike teenuste arendamine e-keskkonnas“, maht 60 miljonit krooni. Eesmärk: muuta avaliku teenuse kasutamine kiiremaks, lihtsamaks või odavamaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades. Toetati 10 projekti.

 2. „E-keskkonnas olevate teenuste kasutamiseks teadmiste ja oskuste taseme tõstmine, sh tugevate autentimisvahendite ja digitaalallkirja kasutamise õpetamine“. Maht 30 miljonit krooni. Eesmärk: võimalikult palju inimesi on koolitatud kasutama avalikke teenuseid e-keskkonnas või neile on loodud võimalused aktiivseks iseõppeks. Toetati 9 projekti.

 3. „Teabe kättesaadavuse parandamine“, maht 30 miljonit krooni. Eesmärk: teha teave, sh kultuuripärand digitaalsel kujul lihtsalt ja mugavalt kättesaadavaks ja kasutatavaks, arvestades WAI põhimõtteid (tase AAA) ja veebide koosvõime raamistikku. Toetati 6 projekti.

 4. „Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele“, maht 50 miljonit krooni. Eesmärk: tehnoloogilise ja organisatsioonilise võimekuse loomine asutuste paberivabaks asjaajamiseks. Toetati 17 projekti.

 5. „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega“, maht 30 miljonit krooni. Eesmärk: võtta kasutusele etalonturbesüsteemi (ISKE) turvaklassile vajalikud ja piisavad turvameetmed. Toetati 11 projekti.

2008. aastal toetatud projektid

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 09.07.2008
Uuendatud 12.12.2015

Tagasi lehele "Periood 2007–2013"