Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja kujundatud ühtseks tervikuks IKT abil ning projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
 • kohalike omavalitsuste liidud,
 • mittetulundusühingud,
 • sihtasutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru kogumaht on  3 000 000 eurot. Esialgne maht muudetud RIA peadirektori 11.04.2018 käskkirjaga 18-050  (.pdf, 207 KB).

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust;
 • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavad asutustel, kohalike omavalitsuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitama hakata alates 24.4.2018 taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil 2018/1“ struktuuritoetuse registri e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” (.pdf, 116 KB).

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende hallatavate asutuste ning kohalike omavalitsuste liitude projektid peavad olema kooskõlas kohalike omavalitsuste IT strateegiaga. Vastava hinnangu annab Eesti Maaomavalitsuste Liit info at emovl dot ee.

Taotluste tingimused kinnitati ja valikukomisjon moodustati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. märtsi 2018 käskkirjaga nr 18-041 (.pdf, 699 KB) ning voor avati RIA peadirektori 13. märtsi 2018 käskkirjaga nr 18-043 (.pdf, 269 KB).  Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde käskkirja lisa 1 kohane täidetud vorm ning selle täitmisel juhinduda lisa 2 selgitavast juhendist

 

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 10.5.2018.

Valikukomisjon

Esitatud eeltaotluste hindamiseks on moodustatud valikukomisjon koosseisus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist komisjoni esimees Janek Rozov ja liikmed Miia Mänd, Alar Teras, Liivi Karpištšenko, Margo Keerme, Mait Heidelberg, Kaire Kasearu ja Allan Allmere ning Riigi Infosüsteemi Ametist Raimo Reiman.

Varasemad taotlusvoorud

Toetatud projektid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 23.03.2018
Uuendatud 11.07.2018

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Toetatav tegevus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2014 määrusele (EL) nr 910/2014 „e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93 EÜ“ (ET 28.08.2014 L 257/73) ning Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017 määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“.

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
 • sihtasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 3 000 000 eurot.

Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100%, millest 85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna;
 • avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ning sihtasutustel 85%. Toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 23.11.2017 struktuuritoetuse e-keskkonda etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”. (.pdf, 116 KB)

Eeltaotluste valikumetoodika on kinnitatud  majandus- ja taristuministri 6. juuni 2015 käskkirjaga nr 15-0153 "Avatud voorudesse esitatud eeltaotluste valikumetoodika". (.pdf, 310 KB)

Taotluste tingimused kinnitati ja valikukomisjon moodustati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 12. oktoobri 2017 käskkirjaga nr 17-205 (.pdf, 225 KB) ning voor avati RIA peadirektori 27.10.2017 käskkirjaga nr 17-138 (.pdf, 253 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 4.12.2017.

Varasemad taotlusvoorud

Toetatud projektid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. (Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee).

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • kohalikud omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
 • sihtasutused ning mittetulundusühingud.

Infosüsteemides, milles töödeldakse isikuandmeid, peab andmetöötluse subjektile pakkuma isiku andmete kasutuse jälgimise funktsionaalsust. Riigi Infosüsteemi Ameti (edaspidi RIA) poolt on selleks välja töötatud andmejälgija tarkvara (materjalid ja juhendid on leitavad Andmejälgija GitHubi varamust). Arendatavates infosüsteemides on nimetatud funktsionaalsuse loomine kohustuslik.

Taotlusvooru kogumaht on 6 300 000 eurot.
Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100%, millest 85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna;
 • kohalike omavalitsuste üksustel ja nende hallatavate asutustel, avalik-õiguslikud juriidilistel isikutel, sihtasutustel ning mittetulundusühingutel 85%. Toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitama hakata alates 10.04.2017 struktuuritoetuse e-keskkonda etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”. (.pdf, 116 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 24.04.2017.

Varasemad taotlusvoorud

Toetatud projektid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. (Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee)

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning
 • mittetulundusühingud.

Taotlusvooru kogumaht on 5 700 000 eurot
Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna),
 • avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ning mittetulundusühingutel 85% (15% peab toetuse saaja katma omafinantseeringuna).

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 3.11.2016 elektrooniliselt aadressil https://www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”. (.pdf, 116 KB)

Voor algatati majandus- ja taristuministri 27. septembri 2016 käskkirjaga nr 16-0286 – Avatud taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 222 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 14.11.2016.

Varasemad voorud

Toetatud projektid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. (Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee)

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning
 • riigi osalusega sihtasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 3 800 000 eurot
Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna),
 • riigi osalusega sihtasutustel 85% (15% peab toetuse saaja katma omafinantseeringuna).

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 01.04.2016 elektrooniliselt aadressil https://www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”. (.pdf, 116 KB)

Voor algatati majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2016 käskkirjaga nr 16-0071 – Avatud taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 215 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 14.04.2016.

Varasemad voorud


Kas said vastuse oma küsimusele?

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru raames arendatavad riigiasutuste teenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks. (Teenuste kataloog asub aadressil www.riigiteenused.ee

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 3 250 000 eurot
Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna), 
 • sihtasutustel ja mittetulundusühingutel 85% (15% peab toetuse saaja katma omafinantseeringuna).

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 30.10.2015 elektrooniliselt aadressil https://www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”. (.pdf, 116 KB)

Voor algatati majandus- ja taristuministri 16. septembri 2015 käskkirjaga nr 15-0282 – Avatud taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 216 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 16.11.2015 kell 17.00

Varasemad voorud


Kas said vastuse oma küsimusele?

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning
 • riigi osalusega sihtasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 3 600 000 eurot
Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot

Projekti toetuse määr on põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% ning riigi osalusega sihtasutustel 85%.

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 9.6.2015 elektrooniliselt aadressil https://www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus

Taotluste deklaratsioon tuli allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”. (.pdf, 116 KB)

Voor algatati majandus- ja taristuministri 24. aprilli 2015 käskkirjaga nr 15-0108 – Avatud taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 215 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 17.06.2015 kell 17.00


Kas said vastuse oma küsimusele?

Tagasi lehele "Avalike teenuste arendamine"