Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja kujundatud ühtseks tervikuks IKT abil ning projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalike omavalitsuste liidud,
  • mittetulundusühingud,
  • sihtasutused,
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru kogumaht on  3 000 000 eurot. Esialgne maht muudetud RIA peadirektori 11.04.2018 käskkirjaga 18-050  (.pdf, 207 KB).

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Projekti toetuse määr on:

  • põhiseaduslikel institutsioonidel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust;
  • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavad asutustel, kohalike omavalitsuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitama hakata alates 24.4.2018 taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil 2018/1“ struktuuritoetuse registri e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” (.pdf, 116 KB).

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende hallatavate asutuste ning kohalike omavalitsuste liitude projektid peavad olema kooskõlas kohalike omavalitsuste IT strateegiaga. Vastava hinnangu annab Eesti Maaomavalitsuste Liit info at emovl dot ee.

Taotluste tingimused kinnitati ja valikukomisjon moodustati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. märtsi 2018 käskkirjaga nr 18-041 (.pdf, 699 KB) ning voor avati RIA peadirektori 13. märtsi 2018 käskkirjaga nr 18-043 (.pdf, 269 KB).

 

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 10.5.2018.

Valikukomisjon

Esitatud eeltaotluste hindamiseks on moodustatud valikukomisjon koosseisus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist komisjoni esimees Janek Rozov ja liikmed Miia Mänd, Alar Teras, Liivi Karpištšenko, Margo Keerme, Mait Heidelberg, Kaire Kasearu ja Allan Allmere ning Riigi Infosüsteemi Ametist Raimo Reiman.

Varasemad taotlusvoorud

Toetatud projektid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 23.03.2018
Uuendatud 11.04.2018

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"